บัตรค นจ นเดือน พ.ค. 64 อัปเดตวงเงิ นล่ าสุด

มาแล้วเช็ กเลย บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ เดือน พ.ค. 64 อัปเดตวงเงิ นล่าสุด ช้ได้กี่ร ายการอะไรบ้ าง

โดยเพจเฟซบุ๊ก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ ได้เผยแพร่กำหนดการการโอนเงิ นเข้าสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ

ในเดือนพฤษภาคม 2564 หลังจากสิ้นสุดโครงการเติมเงิ นบัตรค นจ น 500 บ าทไปแล้ว ซึ่งอัปเดตล่าสุด

บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ เดือนพฤษภาคม ผู้ถือบัตรยังคงจะได้รับสิทธิทั้งหมด 6 ร ายการเหมือนเดิม ดังนี้

1. ซื้อสินค้า 200 – 300 บ าท

2. ค่ าเดินทาง 500 บ าท

3. ซื้อก๊าซหุงต้น 45 (รอบ 3 เดือน ) บ าท

4. ค่ าไฟฟ้า 230 บ าท

5. ค่ าน้ำประปา 100 บ าท

6. ผู้พิก าร 200 บา ท

ทั้งนี้การลงทะเบี ยนบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐรอบใหม่อาจจะต้องเลื่อนออกไปก่อน จากเดิมเตรียมเปิ ด ลงทะเบี ยนหลังจากโครงการเ ร าช นะ

แต่ล่าสุดเร าช นะได้ขยายเวลาจากเดิมถึงเดือนพฤษภาคม เป็นเดือนมิถุนายน

ทำให้การลงทะเบี ยนบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐรอบใหม่ยังไม่มีการอัปเดตเพิ่มเติม คาดจะดำเนินการภายในปีนี้

เรียบเรียงข้อมูลโดย CH7HD Social News

ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์