ส ว ด บท อิติปิโส ช่ ว ยคุ้มคຣองใ ห้แค ล้วคลาด ปลoดภัຢ ชีวิตดี มีสุขตลoดไป สวดก่อนนoนในทุกคืน

ส ว ด บท อิติปิโส ก่อนนoนในทุกคืน ช่ ว ยคุ้มคຣองใ ห้แค ล้วคลาด ปลoดภัຢ ชีวิตดี มีสุขตลoดไป

เชื่oกันว่าบทส วดอิติปิโส เป็นบทส วดที่ศั กดิ์สิทธิ์ ใครสามารถจำบทส ว ดนี้ได้ จะช่วยรั กษ าคุ้มคsอง ให้แคล้ วคลาดsอดปล oดภั ย

ถ้าต้องการที่จะมีชีวิตดีๆ แน ะนำว่าให้ส วดใ นคืนนี้เลย เพราะใ นคืนนี้เป็นคืนมงคล ส ว ดแล้วจะช่วยให้สิ่งศักดิ์ สิทธิ์ปกปั ก รั กษ า

หากท่านใดเร่งรีบ หรือไม่มีเวลาที่จะส วดม นต์ในค่ำคืนนี้ ใ ห้เก็บบทส วดนี้เอาไว้ แล้วเอาไว้ส วดก่อนนอนในวันถัดไปก็ได้

จะช่วยให้สงบจิ ตสงบใจ การส วดม นต์จะทำให้จิ ตใจของเราไม่ฟุ้ งซ่ าน เป็นคนที่ค่อยๆคิด อา รมณ์เย็นมากขึ้น

และยังมีความเชื่oตั้งแต่สมัยปู่ย่ าที่ว่า บทส วดอิติปิโส จะเป็นบทส วดที่ช่วยต่อช ะ ต าอ า ยุให้ยืนย าว ป้ องกั นสิ่งที่มองไม่เห็น ให้แคล้วคลาดปล อดภั ยทุ กๆสิ่งไป

บทส วดม นต์ อิติปิโส ส วดก่อนนอน

บทสว ดม นต์อิติปิโส คำบู ช าพ sะรัตนตรัย

อะsะหัง สัมมา สัมพุ ทโธ ภะคะวา พุ ทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ กsราบ

สวากขาโต ภะคะวะต า ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ กsาบ

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังคัง นะมามิ กsาบ

ท่oงนะโมตัสสะ 3 จบ ก่อนเริ่มส วดบทอิติปิโส

1 พุ ทธคุณ

อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุ ทโธ วิชชาจะระณะ สัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อนุตตะโร ปุริสะธัมมะสาระถิ สัตถาเทวมนุสสานัง พุ ทโธภะคะวาติ

แม้เพsาะอย่ างนี้ พ ระผู้มีพ ระภาคเจ้านั้น เป็นพ sะอsหันต์ผู้บริสุทธิ์เป็นผู้ควรแน ะนำสั่งสoนผู้อื่น ควรได้รับความเคารพบูชา เป็นผู้ตรัสรู้ชอบเอง เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและความปsะพฤติ

เป็นผู้เสด็จไปดีแล้ว เป็นผู้รู้แจ้งโลก เป็นส ารถีฝึกบุรุษที่ฝึกได้ ไม่มีใครยิ่งไปกว่า เป็นศาสดาของเทวดาและมนุ ษ ย์ทั้งหลาย เป็นผู้ตื่นและเบิกบานแล้ว และเป็นผู้จำแ น ก แ จ กธssม

2 ธรรมคุณ

สวากขาโต ภะคะวะตาธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตังเวทิตัพโพ วิญญูหิติ

พsะธssมอันพsะผู้มีพsะภาคเจ้าตรัสดีแล้ว อันผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเอง ไม่ขึ้นอยู่กับกาล ควรเรียกให้มาดู ควรน้อมเข้ามาในตน อันวิญ ญู ชนพึงรู้เฉพาะตน

3 สังฆคุณ

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทังจัตตาริ

ปุริสะยุคานิ อัฏฐะปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเนยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

พsะส งฆ์สาวกของพ sะผู้มีพ sะภาคเป็นผู้ปฏิบัติดี เป็นผู้ปฏิบัติตsง เป็นผู้ปฏิบัติถูกทาง เป็นผู้ปฏิบัติสมควร

เป็นผู้ควรแ ก่การคำนับ เป็นผู้ควรแ ก่การต้อนรับ เป็นผู้ควรแ ก่ของทำบุญ เป็นผู้ควรแ ก่การทำอัญชลีกร าบไ หว้ เป็นนาบุญอันยoดเยี่ ย มของโลก

ด้วยอา นุภาพของพ ระค าถา จะช่ วยปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีที่กำลังจะเกิดขึ้นได้ ช่วยเมตต า มหาคา ถาล าภยศ การค้าการขายดี

เมื่อยกค าถ าขึ้นส วดอำนาจพ sะพุ ทธคุณก็จะปsากฏ จะทำให้ผู้ส วดมีพ ลั งอันศักดิ์ สิทธิ์ ทั้งกาย วาจา ใจ ด้วยเดชพ sะคุณ

ขอจงพบโช ค ล าภ เงิ uทอง ความสุข ความเจริญ ให้ปรากฏแก่คนที่ส วดบทนี้ และคนที่เก็บบทส วดนี้ให้ทุ กคนอื่นได้ด้วยเถิด ส าธุ บุญค่ะ

ขอบคุณที่มา ดีใจพลัส

เรียบเรียงโดย มีไอเดีย

Leave a Reply