บทส ว ด ม น ต์ ก่อนนอนแบบสั้น คุณพระรัก ษ า เท วด า ป กป้อง ชีวิตดีขึ้นทันตา

บทส ว ด ม น ต์ ก่อนนอนแบบสั้น บุญรัก ษ า เท วด า ป กป้อง ชีวิตนี้มีแต่สุข
บทส ว ดมนต์ก่อนนอนแบบสั้น ช่วยหนุนนำชีวิตให้ดีขึ้นมีแต่ความสุขด้วยวิถีชีวิต และ ประเพณีอันดีงามของไทย

โดยเฉพาะการส ว ดมนต์ไหว้พระก่อนนอน ที่เราต่างถูกปลูกฝังจากผู้หลักผู้ใหญ่ให้หมั่นส ว ดมนต์ทุกคืน

เพื่อช่วยทำให้ก รรมดีหนุนนำให้ชีวิตมีแต่ความสุขความเจริญแก่ผู้ส ว ด

อีกอย่างคนไทยเรายังมีความเชื่อว่าการส ว ดมนต์ภาวนา และ หมั่นทำแต่ก รรมดีนั้นจะทำให้ชีวิตดีขึ้นจริงๆ

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ กราบ

สะวากขาโต ภะคะวะต า ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ กราบ

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ กราบ

พุทธะบูชา มะหาเตชะวันโต

ข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธ ขอให้ข้าพเจ้ามีเดชเดชะ

ธัมมะบูชา มะหาปัญญะวันโต

ข้าพเจ้าขอบูชาพระธรรม ขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญาอันยิ่งใหญ่

สังฆะบูชา มะหาโภคะวะโห

ข้าพเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ ขอให้ข้าพเจ้าอุดมด้วยอริยสมบัติ

ติโลกะนาถัง ระตะนัตตะยัง อะภิปูชะยามิ

ข้าพเจ้าขอบูชาพระรัตนตรัย ซึ่งเป็นที่พึ่งของโลกทั้งสาม 31 ภพภูมิ

วันทามิเจติยัง สัพพัง สัพพัฏฐาเน สุปติฏฐิตัง สารีริกะธาตุ

ขอบูชากราบไหว้พระสถูปซึ่งประดิษฐานพระบรมสารีริกะธาตุต ามที่ต่างๆ

มะหาโพธิง ชินะโยจะ พุทธะรูปัง สะกะลังสะทา

ขอบูชากราบไหว้พระพุทธรูปทุกพระองค์และต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้

บทส ว ดสั้นง่ายต่oการจดจำหมั่นส ว ดทุกวันดีต่อใจพระรักษาและเทวดาคุ้มครอง สาธุ ๆ

คำแผ่เมตต าให้แก่ตนเอง

อะหัง สุขิโต โหมิ

ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้มีความสุขเถิด

อะหัง นิททุกโข โหมิ

ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความทุ กข์

อะหัง อะเวโร โหมิ

ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีเวร

อะหัง อัพยาปัชโฌ โหมิ

ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความพยา บาทเบี ยดเบียน

อะหัง อะนีโฆ โหมิ

ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความทุ กข์กายทุ กข์ใจ

สุขี อัตต านัง ปะริหะรามิฯ

ขอให้ข้าพเจ้า จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุ กข์ภัยทั้งสิ้นเทอญฯ

คำแผ่เมตต าให้แก่สรรพสั ต ว์
สัพเพ สัตต า สั ต ว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุ กข์ เกิด แก่ เจ็ บ ต ย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

อะเวรา โหนตุ จงเป็นสุขๆ เถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย

อัพญาปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุขๆ เถิด อย่าได้พยาบาทเบียด เบียนซึ่งกันและกันเลย

อะนีฆ า โหนตุ จงเป็นสุขๆ เถิด อย่าได้มีความทุ กข์กาย ทุ กข์ใจเลย

สุขี อัตต านัง ปะริหะรันตุฯ จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุ กข์ภัยทั้งสิ้นนี้เทอญ

ธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรม ขอให้ท่านส ว ดบทส ว ดมนต์นี้ทุกๆ เช้า

เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตเพื่อความรุ่งเรื่อง

มีสติและสมาธิต่อหน้าที่การงานและการใช้ชีวิต

อานิสงค์จากการส ว ดมนต์ครั้งนี้
เกิดบุญจากการแผ่เมตต า เมื่อส ว ดมนต์เสร็จสิ้น มีการแผ่เมตต าแก่ตนเองและเหล่าสรรพสั ตว์ย่อมเกิดอานิสงส์บุญเกิดขึ้น

ได้รับพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คนที่ส ว ดมนต์เป็นประจำนั้นย่อมได้รับการอวยพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสมอ เพราะเป็นผู้สร้างกรร มดีจากการส ว ดมนต์และแผ่เมตต า

ส ว ดมนต์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเป็นบุญที่ได้กล่าวคำศั ก ดิ์สิ ท ธิ์ที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ บทส ว ดพุทธมนต์นั้น มาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าที่ได้ทรงสอนสั่งสาวกและมีการจำและท่องสืบกันมา จนถึงมีการจดบันทึกไว้ในพระไตรปิฎก

ผู้ที่ได้มีโoกาสส ว ดมนต์ในชีวิต เป็นการเปล่งคำศักดิ์สิทธิ์ถวายเป็นพุทธเจ้า เป็นการบู ช าพระพุทธเจ้าและย่อมได้บุญกุศล
เกิดผลดีต่อร่าง กาย คนที่ส ว ดมนต์เป็นประจำนั้น ทางการแ พท ย์สมัยใหม่รับรองแล้วว่า การส ว ดมนต์ทำให้เกิดความสุขได้จริงในจิตใจ ส่งผลต่อร่าง กายให้ห ลั่ งสารความสุขอoกมา ร่าง กายก็จะแข็งแรง ใบหน้าสดใส

สร้างสิริมงคลต่อตนเอง และครอบครัว ปัดเป่าภัย พิภัย โ ร ค ร้ ายได้จริง ทุกบทส ว ดมนต์นั้นมาจากอักขระที่ศักดิ์สิทธิ์ มีอำนาจดลบันดาลให้สิ่งอัป มงคลนั้นอoกไปจากชีวิต และสร้างสิริมงคลให้กับคนที่ส ว ด ยิ่งส ว ดมากก็จะมีสิริมงคลมากขึ้น ทำอะไรก็สำเร็จโดยง่าย

เป็นที่โปรดโปรนของเหล่าเทพเทวดาและดวงจิตวิญ ญาณทั้งปวง แม้ผู้ใดไม่ว่าจะเป็นพรหมเทพเทวดา สรรพสั ต ว์ทั้งหลาย ดวงจิตวิญ ญาณทั้งหลาย เมื่อได้ยินบทส ว ดนั้นจะพบกับความเย็นสบาย คลายทุ กข์ ทำให้นิยมชมชอบคนที่ส ว ดด้วย และเมื่อยินก็จะช่วยปกป้องรักษาคนที่ส ว ด

ครูบาอาจารย์ในสมัยโบราณถึงปัจจุบันทราบถึงเคล็ดลับลับสำคัญ ให้สังเกตว่าท่านจะมีอายุยืนมาก และบรรพบุรุษของเรานั้น ท่านส ว ดมนต์เป็นประจำอายุท่านจึงยืนยาว ไม่เหมือนคนในปัจจุบันที่ห่างเหินการส ว ดมนต์มาก อา ยุจึงสั้น

สามารถแผ่บุญไปช่วยผู้อื่นที่เดืoด ร้อนได้ บทส ว ดมนต์ทุกบทนั้น สมารถแผ่บุญกุศลไปช่วยผู้อื่นที่เดืoด ร้อนได้ทุกเรื่อง ยิ่งเป็นสาย เ ลื อ ดเดียวกันจะยิ่งเร็วขึ้น เพราะมีทั้งบุญและกรร มผูกพันกันมา

อานิสงส์ที่ดังที่กล่าวมาข้างต้นคงพอจะทำให้ทุกท่านเข้าใจ เรื่อง อานิสงส์ หรือ ประโยชน์ที่จะรับจากการส ว ดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิ ตลอดจนการแผ่เมตต าเป็นอย่างดีแล้วอย่างไรก็ดีนี่เป็นเพียงประโยชน์เบื้องต้นเท่านั้นความจริงแล้วมีอานิสงส์ที่จะได้รับทางอ้อมทางลึกอีกมากมายกว่านี้นักแต่เป็น

ปัจจัตตัง หรือรู้ได้เฉพาะตัวของแต่ละคนไป โปรดจำไว้เสมอว่า ธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นต้องปฏิบัติเองถึงจะได้

เป็นพื้นฐานไปสู่การก่อนปฏิบัติวิปัสสนากรร มฐานชั้นสูงต่อไป เมื่อทุกท่านทราบถึงการที่จะต้องทำอย่างไรก่อนถึงจะเริ่มต้นการส ว ดมนต์ ที่ครบถ้วนทุกประการแล้ว ต่อไปนี้จะขอนำทุกท่านพบกับวิธีการส ว ดให้ชีวิตดี ส ว ดให้สุข ส ว ดให้รวย กันในลำดับต่อไป

บทส ว ดมนต์ก่อนนอนเป็นบทส ว ดที่ก่อให้เกิดอานิสงค์กับผู้ที่ส ว ด ทำให้จิตใจสงบ นอนหลับง่าย ตื่นมาสดชื่นเบิกบาน ดังนั้นการส ว ดมนต์ก่อนนอนทุก ๆ คืนเป็นประจำเป็นเรื่องที่พุทธศาสนิกชนควรยึดถือปฏิบัติ

แหล่งที่มา ดีจังชีวิต

เรียบเรียงโดย มีไอเดีย

Leave a Reply