ผู้หญิ ง ที่สู้ ชี วิ ต เธอ มักเ ก่ ง ก ว่ าค นทั่ ว ๆไป เพราะเธ อ ผ่ านอ ะไร ม ากกว่าที่คุ ณคิ ด

การเป็นผู้หญิงแกร่ง ไม่ได้หมายถึงผู้หญิงที่มีความแข็งแร งแต่ อย่างใดนะ

แต่หมายถึงผู้หญิงที่มีความสามารถในการใช้ชีวิต ให้ประสบความสำเร็จ

และมีอนาคตที่ดีได้ และหากคุณต้องการเป็นผู้หญิงแกร่งนั้นก็ไม่ใช่เรื่องย ากอะไร

แค่เปลี่ยนวิธีคิดและการใช้ชีวิตใหม่เท่านี้คุณก็กลายเป็นผู้หญิงแกร่งแล้วล่ะ

 

1. เธอมีความสวยในแบบของตัวเอง เธอไม่คิดแค่ว่าต้องสวยที่สุด แต่เธอสวยเพราะเธอมีความสุขกับความสวยของเธอ

2. เธออยู่คนเดียวก็มีความสุข อยู่เป็นคู่ก็มีความสุข ผู้หญิงแกร่งเธอจะเป็นคนเลือกว่าเองว่าจะใช้ชีวิตจะมี ให้ความสุขอย่างไร

3. เธอรู้จักให้อภัย อภัยทานเป็นทานขั้นสูง คนที่จิตใจแกร่งจริงถึงทำได้

4. เธอมีความกตัญญู ไม่ลืมบุญคุณคนและตอบแทนคนที่มีพระคุณเธอ

5. เธอไม่รู้สึกแพ้ แม้บ้างครั้งจะดู ด้ อ ย กว่าผู้อื่น แต่เธอไม่ ดู ถู ก ใครแม้เธอจะเก่งกว่า และเธอรู้สึกชนะใจตัวเอง

6. เธอมีความมั่นใจจากภายในและไม่ ก้ า ว ร้ า ว เธอจะพูดอย่างนอบน้อม ด้วยความมั่นใจของเธอ

7. เธอไม่ยึดติดอดีต แต่กลับเรียนรู้จากอดีต เธอไม่เพ้อฝันแต่เธอวางแผนอนาคต เพื่อทำให้เธอมีสติกับชีวิตปัจจุบันและทำให้ดีที่สุด

8. เธอพึ่งพาตัวเอง เธอรู้ว่าที่พึ่งที่ดีที่สุดคือตนเอง เธอสามารถค ว บ คุ ม ชีวิตเองได้

9. เธอรู้จักตนเอง เธอไม่ตามกระแส เธอรู้ว่าเป้าหมายในชีวิตที่แท้จริงนั้นคืออะไร

10. เธอไม่โลกสวย แต่ก็ไม่มองโลกในแง่ร้ าย เธอมักจะมองโลกตามความเป็นจริง มีอคติน้อยกว่าผู้หญิงทั่วๆไป

ขอขอบคุณ ข่ายำ

เรียบเรียงโดย เกษตรไอเดีย

Leave a Reply