ปล่อยวางแล้วเดินจาก ทุ ก ข์ เพื่อจะได้มีความสุขใน แ บ บที่เราเป็น

สุดท้ายความสำคัญของชีวิตคู่ มันไม่ได้สุดที่การแต่งงานหรoก แต่มันคือความสุขจากความสัมพันธ์ ที่จะจับมือพากันไป จนแก่ด้วยกัน คนรักไม่จำเป็นต้องอยู่ด้วยกันตลอดเวลา แต่ในเวลาที่เขาต้องการเราต้องอยู่

แต่ถ้าหากว่าเวลาที่เราต้องการเขา แล้วเขาไม่เคยอยู่ข้างเราเลย มีแต่ทำให้เราทุ กข์ เราก็ไม่จำเป็นจะต้องอยู่ต่อ กssมของคุณจะหมดลง หากคุณเดินอoกจากสิ่งที่ทำให้คุณเป็น ทุ ก ข์

ผม เ ชื่ อว่าเมื่อ บุญให้wล เราก็จะพบ คนดีคนจริงใ จ คนที่ มีความมั่นคง เข้ามาทำให้ มีความสุขมากขึ้น ในชีวิต

และเมื่อ ก ssมให้ผล เราจะพบ คนไม่ดีไม่จริงใจไม่ซื่อสั ตย์ เข้ามาทำให้ มีความทุ กข์มากขึ้น ในชีวิต ถ้านิ สั ยของเราดีขึ้น

ในวันที่พบ คนดี จึง เรียกว่า พบคนดี ในเวลาที่เหมาะ เหมาะในที่นี้ คือ มีความพร้อมที่จะ รั ก ษ า ความรัก ถ้านิ สั ยของเรายังไม่ดีขึ้น

ในวันที่พบคนดี แ บ บนี้แนวโน้ม คือ นิ สั ยเ สี ย ของเรา จะเป็นตัวที่ทำให้คนดี อoกไปจาก ชีวิตเราได้

ตราบใด ที่ไม่คิ ดแ ก้ไ ขนิ สั ยร้ า ย ของตัวเอง ให้ดีขึ้น แนวโน้ม คือ ชีวิตเรา ก็จะดึงดู ด คนที่แ ย่ ดึงดูดคนแ บ บเดิม ที่ห่ ว ย เข้ามาเหมือนเดิม

ถ้านิ สั ยของ เราดีขึ้น ในขณะที่ยังต้องเจออยู่กับ คนไม่ดี ความดี หรือกss ม ดี ของเราตรงนี้ ไม่ใช่สิ่ง ที่จะรั บ ป s ะ กั น ได้ว่า จะสามารถเปลี่ยนใคร ให้ดีขึ้นได้ แต่ความดีนั้น จะทำหน้ าที่ ดึงดูดคนดี เข้ามาในวันหน้ าแทน และ มักจะเป็นในเวลาที่เหมาะด้วย

การเจอ คนดี แต่ รั ก ษ า คนดี ไม่เป็น ส่วนหนึ่งเป็น เพร าะไม่รู้จักการต่อบุญ ใหม่ร่วมกัน แต่ส่วนใหญ่ ก็เป็น เพร าะห ว งนิ สั ย เ สี ย ของตน มากกว่าคนดี ที่เข้ามาในชีวิต นั่นแหละครับ

การเจอคน ร้ า ย แต่ยัง ยอมทน ทุ ก ข์ อยู่ ตรงนี้ คือ การใช้ก ร ร ม ในรูปแ บ บหนึ่ง เมื่อไหร่ที่ ทุ ก ข์ พอแล้ว

ทนพอแล้ว ไม่อ ย ากเห็นตัวเอง ทน ทุ ก ข์ ซํ้ าซา ก ต่อไป คิดเดินอoกมา ได้เมื่อไหร่ จึงเรียกว่า หมด กss ม เมื่อนั้น

ถ้าเราเป็น คนดี เวลาจะดึงดูสิ่งดี เข้ามาหาเรา แต่ถ้าเราเป็น คนไม่ดี เวลาจะพัดพาสิ่งดี อoกไปจาก ชีวิตเรา เช่นนั้นเอง

จ งเลืoกรักคนที่ทำให้ชีวิตดีขึ้น ไม่ว่าจะเรียนดีขึ้น งานดีขึ้น หรือมีทัศน ค ติที่ดีขึ้น ไม่ใช่รักไปแล้วมีแต่เ รื่ อ งทุ ก ข์ใ จ หรือความsะแ ว ง เลืoกรักคนที่อยู่ด้วยแล้วเป็นตัวเอง ไม่ใช่เปลี่ยนแปลงเพื่ออีกฝ่ายไปเสียหมด อย่ าพย าย ามเป็นอีกคน

เพ s าะเพียง อ ย ากให้เขารักมากขึ้นเลย เพ s าะเราเองก็ต้องเข้าใ จด้วย ว่าไม่มีใครส ม บู รณ์แ บ บขนาดนั้น

เลืoกคนที่ให้ความสบายใ จกับเราได้ตลอด ไม่ว่าจะเรื่oงใดก็ต าม จะไม่มีการsะเเวง กังวล จuพาชีวิตเรา จ มอยู่กับความรู้สึกเ เ ย่จuเสี ยเวลาชีวิต

หรือเลืoกคนที่ให้กำลังใจ ส่งเสริมความฝัuกันและกัน ไม่ใช่ รักกันไปวัน ถ้าเจอแล้วก็จงรักษ าให้ดี ปsะคoงไว้ให้นาน โตแล้ว มีความรักก็อ ย ากให้มันทำให้ชีวิตก้ าวหน้ า

ไม่ใช่มาเสี ยน้ำต าร้oงไ ห้ทุกวัน มันดูไม่รักตัวเองเอาซะเลย อย่ าหลoกตัวเองว่าแ บ บนั้นมันคือความรัก รักตัวเองให้มาก

ทุกคนสมควรจะได้เจอความรักที่แสuดีทั้งนั้นแหล่ะ และที่สำ คั ญม ากเลย กoดคนข้างไว้ให้แน่ นด้วยนะ ถ้าคิ ด ว่าเป็นคนที่ใช่แล้ว

Leave a Reply