บทกรวดน้ำให้แก่เทวดาประจำตัว ด้วยน้ำสะอาดเพียง 1 แก้ว

การทำบุญนั้นมีหลายวิธีขึ้นอยู่กับแต่ละคนว่าสะดวกในการทำบุญแบบไหนด้วย แต่สิ่งที่จะอยู่คู่กับการทำบุญตักบาตรอย่างหนึ่งคือ “การกรวดน้ำ” ซึ่งจะสวดไปให้ถึงผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ให้แก่เหล่าเจ้า ก ร ร ม น า ย เ ว ร รวมถึงเทวดาประจำตัวด้วย ให้กรวดน้ำด้วยน้ำสะอาดจะทำให้ได้กุศลดีกว่าเดิม บทกรวดน้ำให้แก่เทวดาประจำตัว โดยใช้น้ำสะอาดเพียง 1 แก้วก็กรวดได้แล้วโดยทำได้ดังนี้

บทกรวดน้ำให้แก่เทวดาประจำตัว

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

นะ โม พุท ธา ยะ

ลูกขอเชิญพระพุทธเจ้าทั้ง ๕ พระองค์โปรดเสด็จมาเป็นประธาน อิทัง สัพพะเทวานัง

โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงที่รั กษ าตัวข้าพเจ้า

ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุข (ให้เริ่มเทน้ำลงบนพื้นดิน)

ลูกขอฝากน้ำอุทิศนี้ไปกับ พระแม่ธรณี พระแม่คงคา

โปรดมาเป็นทิพย์พยๅน ขออานิสงค์ผลบุญกุศลอันใดที่ข้าพเจ้า

กล่าว ชื่อ-สกุล ได้กระทำในวันนี้ ทั้งหมด ทั้งปวง

ข้าพเจ้าขออุทิศให้กับเทวดาทั้งหลายทั้ง

ปวงของข้าพเจ้า อยู่ ณ ปัจจุบันนี้ ที่ทำให้ข้าพเจ้าพ้นจากความ ทุ ก ข์ (เ รื่ อ งที่ประสบปัญหา)

ไม่ว่าท่านจะมาจาก ชาติใด ภพใด ก็ตาม ทั้งระลึกได้ก็ดี

และระลึกไม่ได้ก็ดี ไม่ว่าท่านจะอยู่ในภพภูมิใด ขอให้ท่านจงมารับ กุ ศ ล

ที่ข้าพเจ้าอุทิศให้ในครั้งนี้ โดยมาให้ถึงจุดหมาย อย่าแวะ อย่าเวียนที่ใด

ให้กุ ศ ล ถึงทั่ว ทุกท่าน ทุกตัว ทุก ต น ทุกภพ ทุกภูมิ

ขออานิสงค์ผลบุญดังกล่าวนี้โปรดกลายเป็นโภคทรัพย์

ตามที่ท่านปรารถนาทุกประการตั้งแต่บัดนี้ เวลานี้เป็นต้นไปด้วยเทอญ

บทกรวดน้ำให้แก่เทวดาประจำตัว

หมายเหตุ
การกรวดน้ำลงดินกุศลจะส่งถึงเร็วกว่าการกรวดน้ำแห้ง คือ เพียงอ ธิษฐ านจิต สำหรับผู้ที่บารมียังไม่มากพอ ( ถ้าไม่สะดวกก็กรวดน้ำลงบนภาชนะแล้วนำไปรดลงดินที่โคนต้นไม้ ) การขอฝากผ่านบารมีของพระแม่คงคาและพระแม่ธรณีไปสิ่งสำคัญมาก ระหว่างท่องคำกรวดน้ำด้านบน ให้เทน้ำลงดินตลอดจนจบคำกรวดน้ำ ไม่ว่าน้ำจะเหลือมากน้อยเพียงใดให้เทให้หมดพร้อมกับคำพูดสุดท้ายที่จบ โดยไม่ต้องให้หลงเหลือ

อ่ า นจบแล้วอย่าลืมทำตามกันด้วยนะ เพราะว่าทำไม่ย ากเลยด้วย น้ำสะอาดแบบที่หาง่าย ที่สุดก็คือน้ำที่เราใช้ดื่มนั่นเอง และหากมีโอกาสก็ควรจะทำทานเยอะ ทำบุญบ้าง เพื่อเป็นการเสริมบารมีให้กับตนเอง

Leave a Reply