ศีลไม่เสมอกัน

การเลือกคู่ครองก็เหมือนกับการเ สี่ยงด วง บางคนสมบูรณ์พร้อมแต่ไม่คู่ควรกัน

บางคนแตกต่างกันมากเกินไป จนครองคู่อยู่กันได้ย าก

แล้วเราจะเลือกคู่อย่ างไร และถ้าคนเรา ศีลไม่เสมอกัน จะอยู่กันอย่ างไร ไม่ให้ทะเ ลาะกัน

เมื่อ ศีลไม่เสมอกัน ปัญญาที่จะคุยกันก็ไม่เท่า คือคุยกันไม่รู้เ รื่ อ ง ไม่เข้าใจกันพาลท ะเลาะตลอด

ทางแก้คือ รัก ษ าศีล รัก ษ าใ จ ของเราเองให้ดี ถ้าไม่ใช่ เขาก็ไปเอง แต่ถ้าใช่เราเปลี่ยน เขาก็เปลี่ยน

ศีลไม่เสมอกัน ชีวิตคู่ หากเลือกคนไม่เสมอเรา

แม้เราจะพย าย าม เ ปลี่ยน ไหน แต่หาก อีกฝ่ายไม่คิดเ ปลี่ยน ก็ไปกันไม่ได้

เลือกใคร มาเป็น คู่ จึงไม่ได้ดู ภายนอก แต่เพ่งดูภายใน ศีล สติ ปัญญา

เพราะนี่จะทำให้ ชีวิ ตคู่ อยู่กันนาน ชีวิ ตคู่ คือ อภั ย และ เข้าใจคุยกัน

และพร้อมปรับแก้ไข ไม่ใช่ พย าย ามอยู่ฝ่ายเดียว

นั่นเขาเรียก ชีวิตคู่ หากทำเช่นนั้นอยู่ฝ่ายเดียว ให้เรียก ชีวิ ตเดียว ของคน เดียว

แต่ถ้าหาก โ ชคชะตา ทำให้คุณเจ็ บ ช้ำ

ศีลไม่เสมอกัน จงรู้ไว้ มันสอนให้คุณกลายเป็นคนเข้มแข็ง

หาก โช คชะตา ทำให้คุณถูกห ลอก จงรู้ไว้ มันสอนให้คุณ ฉลาดขึ้น

หาก โช คชะตา ทำให้ คุณเผชิญกับศั ตรู จงรู้ไว้ มันสอนให้คุณ เอาชนะตัวเอง

หาก โชคชะตา ทำให้คุณล้ มเ หลว จงรู้ไว้ มันสอนให้คุณ หนักแน่น มากยิ่งขึ้น

หาก โช คชะตา ทำให้คุณหลงทาง จงรู้ไว้ มันสอนให้คุณพบกับ ทางเส้นใหม่

อย่ าปล่อยให้ ความทุ กข์ ที่กำลังเผชิญอยู่ ผ่านไป โดยสูญเปล่า

จำไว้นะ ทุกอุปส ร รค คือ การเปลี่ยนแปลง ชีวิ ตคู่ก็เช่นกัน

การที่จะมาเป็นคู่ครองกัน ต้องมีปัญญาเสมอกัน

ถ้าใกล้เคียงกันมากก็จะยิ่งมีความสุข ความเจริญ ทำอะไรก็ประสบผลสำเร็จ

เนื่องด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญที่ทั้งคู่มีได้เกื้อหนุนกันและกัน แต่ถ้า ศีลไม่เสมอกัน

ก็จะไม่ช่วยนำพาให้คู่ครองคิดเห็นในเ รื่ อ งเดียวกัน

ไม่มีความเชื่อในแบบเดียวกัน

ครองคู่กันอย่ างไม่มีความสุข ก่อให้เกิດการทะเ ลาะเบาะแว้ง

ขอบคุณแหล่งที่มาจาก jitsook com

Leave a Reply