ประกาศเตือน เขตช่วยเหลือภัยพิบัติฉุกเฉินแล้ว 17 อำเภอ

วันที่ 11 ก.ย.62 สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ล่าสุดเช้านี้น้ำในแม่น้ำมูลอยู่ที่ระดับ 10.67 เมตร เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 12 เซนติเมตร ทำให้ภาคธุรกิจเอกชนในพื้นที่อำเภอวารินชำราบ นำพนักงานเร่งติดตั้งกระสอบทราย เครื่องสูบน้ำ ปิดกันพื้นที่ตนเองเพื่อป้องกันน้ำที่เอ่อท่วมสูงกว่า 1 เมตร เข้าในห้างสรรพสินค้าโดยยังไม่ปิดให้บริการ โรงเรียนในพื้นที่ได้มีการสั่งปิดโรงเรียนด้วยเหตุฉุกเฉิน จนถึงวันจันทร์ที่ 16 ก.ย.62 ส่วนการอพยพเจ้าหน้าที่ทหาร อาสาสมัครมูลนิธิเอกชนต่าง ยังปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า จากสถานการณ์อุทกภัยและน้ำล้นตลิ่งที่เกิດขึ้นที่จังหวัดอุบลราชธานีในขณะนี้ ส่งผลให้ได้รับผลกระทบทั้ง 25 อำเภอ จำนวน 159 ตำบล 1,141 ห มู ่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 32,306 ครัวเรือน 126,614 คน พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย 23 อำเภอ 523,104 ไร่ ประมง 1,176.97 ไร่ ปศุสัตว์ได้รับผลกระทบ 10 อำเภอ จำนวน 12,156 ตัว สัตว์ปีก 39,985 ตัว ถนน 178 สาย สะพาน 27 สาย ฝาย 3 แห่ง วัด 19 แห่ง โรงเรียน 74 แห่ง รพ.สต. 3 แห่ง สถานที่ราชการ 13 แห่ง มีผู้เสี ย ชีວิต 1 คน โดยจังหวัดอุบลราชธานีได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์อพยพ จำนวน 7 อำเภอ 15 ตำบล 51 ชุมชน/ห มู ่บ้าน 4,831 ครัวเรือน 16,441 คน จุดอพยพ จำนวน 48 แห่ง

ขณะนี้ได้ดำเนินการประกาศเขตให้ความช่วยเหลือภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้ว 17 อำเภอ ได้แก่ อำเภอม่วงสามสิบ ตระการพืชผล นาเยีย ตาลสุม ดอนมดแดง น้ำขุ่น เหล่าเสือโก้ก เขื่องใน วารินชำราบ กุดข้าวปุ้น น้ำยืน โพธิ์ไทร เดชอุดม นาตาล ศรีเมืองใหม่ พิบูลมังสาหาร และอำเภอสว่างวีระวงศ์ โดยจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดสรรวงเงินให้อำเภอที่ประสบอุทกภัยอำเภอละ 200,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลัง

 

ด้านเขื่อนสิรินธร และเขื่อนปากมูล เปิดประตูระบายน้ำทุกบาน เพื่อระบายน้ำจากแม่น้ำมูลให้ไหลลงสู่น้ำโขงได้คล่องขึ้น และเสริมเครื่องผลักดันน้ำอีก 30 ตัวที่สะพานข้ามแม่น้ำมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร ตัวเลขผู้เสี ย ชีວิตจากอุทกภัยครั้งนี้ ยังอยู่ที่ 1 ราย ส่วนรายอื่นอีก 5 ราย ยังรอผลการพิสูจน์ และการสรุปสำนวนการเสี ย ชีວิตจากพนักงานสอบสวนต่อไป

ขอบคุณ workpointnews, viralsfeedpro

Leave a Reply