5 สิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสอน สละเวลาอ่ า น 1 นาที แล้วจะเข้าใจชีวิตมากขึ้น

5 สิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสอน สละเวลาอ่ า น1 นาที แล้วจะเข้าใจชีวิตมากขึ้น

พระพุทธองค์ทรงสอนพวกเราว่า…

1.ไม่ว่าเราได้พบเจอใคร เขาเหล่านั้นคือคนที่เราจะต้องได้พบเจอ ไม่มีใครเข้ามาในชีวิตเราด้วยเหตุบังเอิญ

2.ไม่ว่าจะเกิດเ รื่ อ งราวใด ขึ้นในชีวิตเรา มันเป็นเ รื่ อ งที่จะต้องเกิດ ไม่ว่าเ รื่ อ งนั้นจะดีหรือร้ า ย ไม่มีเ รื่ อ งใดที่บังเอิญ เพราะเราก็เคยทำอ ย่า ง นี้กับเขามาก่อนเมื่ออดีตชาติ

3. เ รื่ อ งราวต่าง ที่เกิດขึ้น เกิດเมื่อไหร่ ที่ไหน เวลาใด นั่นคือเวลาที่เหมาะสมที่สุดแล้ว ไม่มีอะไรที่ไม่ควรเกิດ เพราะมันต้องเกิດ ต่อให้คุณเตรียมตัวหรือไม่ได้เตรียมตัว เมื่อปัจจัยถึงพร้อม สิ่งเหล่านั้นก็จะเกิດขึ้นในทันที

4. เมื่อปัจจัยจบ ต้องยอมรับว่าจบ อย่าเหนี่ยวรั้ง อย่าเอาแต่อาลัยอาวรณ์ ขอให้รู้ว่าเมื่อสุดมือสอยก็ให้ปล่อยมันไป กล้าเผชิญในสิ่งที่เกิດขึ้น เ รื่ อ งดีกำลังรอคุณอยู่ข้างหน้า

5. ทำความดีในปัจจุบันให้มากที่สุด แล้วไม่ต้องสนใจว่า เราเคยทำกssมอะไรมาบ้าง เพราะคิดไปก็เปล่าประโยชน์ เราทำอะไรกssมเก่าไม่ได้แล้ว แต่ผู้มีปัญญาจะคิดว่า กssมใหม่ดีมีอะไรที่ยังไม่ได้ทำ และควรทำได้บ้าง แล้วจึงทำ สรุป กssมดีในปัจจุบันสำคัญที่สุด

-การนิ น ท าว่าร้ า ย เป็นเ รื่ อ งของเขา การให้อภัย เป็นเ รื่ อ งของเรา

-การชอบพูดถึงความดีของเขา คือ ความดีของเรา

– การชอบพูดถึงความไม่ดีของเขา คือ ความไม่ดีของเรา

พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจะมีประโยชน์ต่อชีวิตของเราเมื่อน้อมนำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

สำหรับชาวพุทธเรา พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้หลักสำคัญของพระพุทธศาสนาไว้ 3 ข้อใหญ่ ซึ่งสามารถครอบคลุมเอาคำสอนไว้ทั้งหมด จะถือเป็นแก่นแท้ หรือหัวใจของพระพุทธศาสนาก็ได้ ซึ่งได้แก่

1. การไม่ทำบาปทั้งปวง คือละเว้นจากอกุศลกssมบถ 10 อย่าง

ด้วยกาย 3 คือ 1). ไม่คร่าสัตว์ 2). ไม่ลักทรัพย์ 3). ไม่ประพฤติผิดในกาม

ด้วยวาจา 4 คือ 1). ไม่พูดปด 2). ไม่พูดส่อเสียด 3). ไม่พูดคำหย าบ 4). ไม่พูดเพ้อเจ้อ

ด้วยใจ 3 คือ 1). ไม่เพ่งเล็งอย า กได้ของผู้อื่น 2). ไม่มีจิตพย าบาทปองร้ า ยผู้อื่น 3). ไม่เห็นผิดจากคลองธรรม

2. การทำกุศลให้ถึงพร้อม โดยทำบุญหรือทำความดี 3 อย่าง คือ 1).ให้ปันสิ่งของ 2). รั กษ าศีล 3). เจริญภาวนา ซึ่งตรงกับ บุญกิริย าวัตถุ 3 ถ้าจะพูดให้ละเอียดลงไป เป็นบุญกิริย าวัตถุ 10 คือเพิ่มจากบุญกิริย าวัตถุ 3 อีก 7 ข้อ รวมเป็น 10 ได้แก่

ขอบคุณแหล่งที่มา : JellyWalker

Leave a Reply