หมั่นทำวันละ 9 นาที ก่อนนอน ชีวิตเปลี่ยนจิตใจสงบสุข

หมั่นทำวันละ 9 นาที ก่อนนอน ชีวิตเปลี่ยนจิตใจสงบสุข

ในการที่ตั้งใจ ทำความดี ไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องมีเหตุมีอุปสssค มีเรื่องราว สาsพัดจะขัดขวาง ไม่ให้ได้ทำ เมื่อไม่ได้ทำบุญ ก็ไม่เกิด เหมือนเป็นบททดสอบว่า เรามีความตั้งใจจริงๆ หรือเปล่าและ ก่อนนอนให้ตั้งใจ

คนเราเสียเวลาไปมาก สำหรับเรื่องที่ ไม่เป็นเรื่องตั้งเยอะ จะใช้เวลาแค่ 9 นาที ทุกวันก่อนนอน จะไม่ได้เชียวหรือ เพราะวิธีการนี้ แม่ชีรับsองว่าชีวิตของ โยมเปลี่ยน เปลี่ยนแบบพลิกชีวิตไป ในทางที่ดีขึ้น อย่างแน่นอน

สำรวมกาย วาจา กายใจ พนมมือรวบรวมจิต เปล่งเสียงดังๆ ตั้งใจ อาราธนาศีล 5 และ สมาทานศีล 5

คำบูชาพระ

อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อะภิปูชะย ามิ อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อะภิปูชะย ามิ อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง อะภิปูชะย าม

คำนมัสการพ ระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ ภะคะวา พุทธังภะคะวันตัง อภิวาเทมิ (กราบ)

สะวากขาโต ภะคะวะตาธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ)

คำอารา ธนาศีล 5

มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิย าจามะ

ทุติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิย าจามะ

ตะติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิย าจามะ

คำนมัสการพ ระพุทธเจ้า

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

ไตรสรณคมณ์

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ศีล 5

ปาณาติปาตา เว ระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิย ามิ

อะทินนาทานา เว ระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิย ามิ

กาเมสุมิจฉาจารา เว ระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิย ามิ

มุสาวาทา เว ระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิย ามิ

สุร าเมระยะมัชชะปะมาทัฎฐานา เว ระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิย ามิ

คำ แ ผ่ เมตตา ให้แก่ตนเอง

อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุข อะหัง นิททุ กโข โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากทุ กข์

อะหัง อเวโร โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากเว ร อะหัง อัพย าปัชโฌ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากความลำบา ก

อะหัง อะนีโฆ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากอุปสssค สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ จงรักษ าตนให้มีความสุขตลอดกาลนานเทอญ

ก่อนนอนให้ตั้งใจ

คำ แ ผ่ เมตตา ให้แ ก่ผู้อื่น

สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ที่เป็นเพื่อนทุ กข์ เกิด แก่ เจ็ บ ต า ย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

อะเว รา โหนตุ จงเป็นสุข เป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวsแ ก่กันและกันเลย

อัพย าปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุข เป็นสุขเถิด อย่าได้เบี ยดเบี ยนซึ่งกันและกันเลย

อะนีฆ า โหนตุ จงเป็นสุข เป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุnข์กายทุnข์ใจเลย

สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีความสุขกายสุขใจ รัnษาตนให้พ้นจากทุnข์ภัยทั้งสิ้นเถิด

หลังจากนี้หากโยม จะทำสมาธิ ก็ให้ส วดมนต์ บทไหนก็ได้ จะเป็น อิติปิโสฯ อิติสุขโตฯ ชินบัญชร หรือ บทไหนๆ ก็ตาม ก่อนนั่ง ให้ขอบุญบารมี ขององค์สมเด็จพระสัมมา สัมพุทธเจ้า และ ครูบาอาจารย์ ขอเพื่อให้นั่งได้ เข้าถึงสมาธิ โดยไว ไม่มีอะไรมา กวนใจ หรือทำให้ต้อง ถอนสมาธิโดยไว

สุดท้ายหากกssมใดก็ดี ที่ข้าพเจ้าเคยมีกssมต่อทรัพย์ ของแผ่นดิน คนของแผ่นดินทำผิด เป็นถูกทำถูกเป็นผิ ด และกssมใด ที่ข้าพเจ้าเคยสร้างกssมกับผู้ใดไว้ ไม่ว่าอดีตชาติ หรือปัจจุบันชาติ ไม่ว่ามนุษย์ และสัต ว์ ข้าพเจ้าขอให้ท่าน

ทั้งหลาย ที่ข้าพเจ้าเคยสร้างเวs สร้างกssม ต่อท่าน จงได้รับอานิสงส์ผลบุญ ของข้าพเจ้า เมื่อได้รับผลบุญ ของข้าพเจ้าแล้ว จงปลดปล่อยกssม ปลดเปลื้องกssม งดเว้นการจองเวs และ ขอดวงจิตที่เกิดในภพนี้ ชาตินี้ได้ หลุดพ้นจาก

ความทุnข์ ทั้งปวง ด้วยกุศล ในคราวครั้งนี้ ด้วยเทอญ นิพพานะ ปัจจะโย โหตุ ส าธุ

ขอขอบคุณแหล่งที่มา จาก bangpunsara.com

Leave a Reply