แ นะนำแ ม่นขนลุ๊กเลย ตำราพรหมชาติ หญิงนับไปท า งซ้ า ย ชายนับไปท า งข ว า

แ นะ นำสำหรับใคร คนไหนที่ชื่นชอบ ในเ รื่ อ งของการดูด ว งทำ น า ย สำหรับในวันนี้เชื่อว่าหลายคน คงเคยได้ยินเกี่ยวกับ “ตํารา พรหมชาติ” จัดได้ว่าเป็นตำรา ที่ใครสามารถศึกษาได้ง่าย สามารถดูได้อย่างแม่ นยำ และรวดเร็ว ซึ่งวันนี้ขอบคุณเพจได้คิดก็คิดได้ ขอรวบรวมและนำมาเสนอ เกี่ยวกับการดูด ว งรายปี ตามช่วงอายุตำราพรหมชาติ ของแต่ละบุคคล ลองมาดูกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นอ ย่ า ง ไ ร

ไม่ว่าคุณจะเป็น ชายห รือหญิงก็ตาม ถ้าอย ากทราบว่าในระยะปีนี้ โชคชะตาจะต กที่ใด จะดีหรือว่าไ ม่ดีอย่างไร แนะนำว่าให้ท่านถือ หลักทำนายตามห้วงระยะปีที่ ต กนั้ น

ถ้าหากเป็นชาย เริ่มต้นนับอายุ จากเจดีย์ โดยเจดีย์นับเป็นปีที่1 และให้นับเวียนไปทางขวามือ หรือทวนเข็มนาฬิกา จนครบอายุในปัจจุบันเลย

ถ้าหากเกิດเป็นหญิง เริ่มนับตั้งแต่เจดีย์ โดยเจดีย์นับเป็นปีที่1 นับเวียนไปทางซ้าย หรือนับตามเข็มนาฬิกา จนครบรอบอายุถึงในปัจจุบันเลย

เ จ ดีย์ โชคชะตาชีวิตของท่านในปีนี้ ท่านจะใช้ชีวิตได้อย่าง ร่วมเย็นเป็นสุข ชีวิตจะมีแต่ ความสุข กายสบายใจ ทำอะไรก็จะเริ่มประสบความสำเร็จ มีบุญมีกุศลในศ า ส น า ประสงค์สิ่งใด จะเป็นไปตามหวังทุกประก า ร

ฉั ต ร เงิน ชะต าของท่านในปีนั้น ท่านจะมีสุข จะมีโชคลาภ เงินทองมากมาย จะมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค้ำจุน ถ้าทำราชการ หรือค้ า ข า ย ก็จะมีความเจริญก้าวหน้า ยิ่งขึ้น

ค น ค อ ชะตาของท่านในปีนั้น ท่านจะได้รับ ความเ ดื อดร้ อน จะได้รับความร้อนใจต่าง ซึ่งจะมีผู้ทำให้แก่ท่าน และจะได้รับความทุ กข์ย ากลำบาก ทำให้ท่านต้องเ สียทรัพย์สิน เงินทองอยู่เ ส ม อ

เ รื อ นหลวง ชะตาของท่านในปีนั้น ท่านจะได้รับแต่ความ สุขสบาย มีความเจริญก้าวหน้า ในกิจการทุกอย่าง ท่านจะมีโชคลาภ ได้เงินทอง จะมีผู้อุปถัมภ์อย่างดียิ่ง พวกศั ต รูที่คิดร้ า ยจะแพ้ภั ยตัวเอง

ป ร า สาททอง ชะตาของท่านในปีนั้น ถ้าเป็นโสดจะได้พบเนื้อคู่ ชะตาชีวิตของท่านจะได้พบแต่ ความสุข เจริญก้าวหน้า กิจการที่ทำจะได้ผลประโยชน์แก่ท่านเป็นที่พึงใจ จะสมความปรารถนา ทุกประการ จะได้สัตว์ 4เท้า 2เท้า ถ้าค้าขายจะร่ำຣวຢสาธุบุญ

ร า หู ชะตาของท่านในปีนั้น ท่านจะได้รับ ความร้อนอกร้อนใจ จะเป็นถ้อยความผู้อื่นที่ทำให้ท่านได้รับความร้อนใจ อยู่เสมอ ทำให้ท่านต้องเ สียทรัพย์สินเงินทอง จะเกิດเป็นปากเ สียง กับเพื่อนบ้าน จะพบกับความวุ่ นว ายอย่างไม่รู้จบ และจะเกิດเจ็ บป่ ว ยขึ้นแก่ท่าน

ฉั ต รทอง ชะตาของท่านในปีนั้น ท่านจะได้ประสบโชคลาภ มั่งมีด้วยทรัพย์สินเงินทอง พร้อมด้วยลาภยศมิตรสหาย จะมีผู้ใหญ่คอยให้ความอุปถัมภ์เป็นอย่างดี ชะตาชีวิตของท่านในปีนี้ จะมีแต่ความสุข ความเจริญ สบาย ใ จ

เ ท ว ด าขี่เต่า ชะตาของท่านในปีนั้น ท่านจะมีความสุขพอประมาณ การเงินการทองพอมีใช้มีจ่าย จะทำอะไรจงคิดให้รอบคอบเ สียก่อน มิฉะนั้นจะเกิດผลผิ ดพลาดขึ้นได้ และจะทำให้เดื อดร้อน ใ จ

แ ม่ ม ด ชะตาของท่านในปีนั้น ท่านจะได้พบผู้เฒ่าเจ้านาย ที่มีความค้ำชูให้ท่านได้พบกับ ความสุขความเจริญ คำพูดของท่านจะเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจแก่คนทั้งหลาย จะไปแห่งใดมีแต่คนรักใคร่ จะมีผู้นำโชคลาภมา ให้แต่ไม่มากนัก ท่านจะต้องเหนื่อยกาย และใจบ้าง

น า ค ราช โชคชะตาของท่านในปีนี้จัดว่าไม่ดี ระ วังจะเกิດภัยอั น ต รายใด มีโอกาสเกิດการเจ็ บไ ข้ได้ป่ว ย มีโ ลหิ ตออก ให้ระมัดระวั งของมีค ม และการเดินทาง มีโอกาสเจอคนปองร้ า ย ใส่ร้ าย พย าย ามเอาเปรียบอยู่ตลอดเวลา แนะนำว่าให้ภาวนา รั กษ าศีล อย่าได้ เ บี ย ด เบียนซึ่งกันและกัน แล้วชีวิตจะหนักกลาย เป็นเบาลง

ค น ต้องขื่อคา ชะตาของท่านในปีนั้น จัดว่าชะตาต กอยู่ในฐานะมิสู้ดี จงมีความระ วังในญาติพี่น้อง จะนำความเดื อดร้อนใจมาให้ คนรักมักจะเอาใจออกห่าง ให้ระวั งอั นต ร าย เร่งจำศีลภาวนา จงทำบุญกุศล สะเดาะเคราะห์ อย่าเดินทางไกล จะได้รับโท ษทัณฑ์อาญา

พ่ อหมอ ชะตาของท่านในปีนั้น จะพบผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค้ำชูแก่ท่าน ให้ยศศักดิ์ ท่านจะมีความสุข เจริญก้าวหน้า จะมีโชคลาภมาสู่ท่าน เป็นที่พึงใจยิ่ง โพยภั ยมิได้มีมาพ้องพานเลย

Cr.postsara

Leave a Reply