คนเกิດ 4 วันนี้ “องค์ปู่พญานาค” จะมอบโชคลาภ รับทรัพย์ก้อนใหญ่ เงินทองไหลมา เทมา ค้าขายร่ำຣวຢ

คนเกิດ 4 วันต่อไปนี้ มีเกณฑ์ พญ านา คจะให้โชค หลังจากที่ 3-4 ปีที่ผ่านมาประสบปัญหาพบเจ อแต่อุปสรรค เคราะห์ซ้ำก รรมซัด ทาทางอ อกไม่เจอ แต่ต่อจากนี้ไป “องค์ปู่พญานาค” จะให้พรใ ห้เงินทอ ง พ้นเคราะห์ก รรมและสิ่งชั่ วร้ า ย จะเริ่ มมีสิ่ งดี เข้ามา ก ารงานเ ริ่ มเข้าที่ ซึ่งได้แก่ค นเกิ ด 4 ต่อ ไปนี้

1 คนเกิດวันพุธ

คนเกิດวันพุธ เป็นคนมี มนุษยสัมพันธ์ดี ชอบการติดต่อเจรจา มีศิลปะ ในการพูดที่ผู้คนยอมรับ เหมาะที่จะทำการค้าขาย หรือธุรกิจต่าง มากกว่ารับราชการ มีสติปัญญาดี มีความฉลาดเฉลียว แต่ความจำไ ม่ ค่อยดี ชอบลืม เป็นคนปรับตัว เก่ง รักธรรมชาติ ไม่อวดเก่ง
เป็นคนน อบน้อมดี รู้จั กกาลเทศะ ชอบการศึกษาหาความรู้ อ่ า นใจคนเก่ง มีฝีมือเชิงประดิษฐ์ เก็บเงินไม่อยู่ ถ้าเก็บอยู่ มักมีเ รื่ อ งให้ ใช้จ่ายหมดไป ความคิดไม่อยู่นิ่ง เป ลี่ยนตามอ ารมณ์ เป็นคนขี้เ บื่ อง่าย ทนได้ไม่นาน

2 คนเกิດวันศุกร์

คนเกิດวันศุกร์มักมีด วงชะต าดี ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ หรือ ลำบากได้ไม่นาน เพราะก รรมดี บุญเก่าหนุนนำ จึงเกิດมาช าตินี้ต้องหมั่นทำบุญใ ห้มากแล้วบุญก รร มจะดีขึ้นกว่าเดิม เป็นคนมีไมต รีมีน้ำใจให้ทุกคน ขยันในก ารทำงาน ซื่อต รง รู้จักอดออม

3 คนเกิດเสาร์

คนเกิດวันเสาร์มักมีด วงชะต าแข็ง แม้ช่วงใดด วงเสียต้องตกย ากหรือพบอุปสรรคที่หนักห นา กลับสามารถยืนหยัดต่อสู้ และผ่านไปได้ด้วยดี แม้แต่ใครคิดร้ ายก็ต้อ งพ่ายแพ้ไปในที่สุด มีลักษ ณะความเป็นผู้นำ หนักแน่น รักเกียรติ ถือศักดิ์ศรีของตน และไม่เคยคิดเอาเปรียบใคร

และเป็นคนตรงไปตรงมา มีความขยัน อดทน ทำงาน เก่ง ส่วนใหญ่มักจะได้รับราชการ และได้ทำอาชีพที่มั่นคง และลักษณะเด่นเป็นคนด วงแข็งมาก ใน จำนวนปีเกิດทั้ง 7 วัน ข้อเสียของคนเกิດ วันนี้จะเสียต รงที่คำพูดคือ พูดแล้วคิดที่หลัง

4 คนเกิດวันอาทิตย์

คนเกิດวัน อาทิตย์มักมีวาสนา ดี จึงมักมีด วงชะต าที่ดี มีบุญมีวาสนา ดีด วงส่วนใหญ่แล้วจะมียศมีศักดิ์ ฐานะดี มีทรัพย์มีบริวารมาก แต่เป็ นคนทำคุณใครไม่ขึ้นอย่างดีก็เสมอตัว แต่ทำดีแล้วเป็น บุญ เพราะคนเกิດวันอาทิตย์ ด วงชะต าตกน้ำไม่ไหลตกไ ฟไม่ไ ห ม้ มักมีคนเกื้อกูลส่ งเสริมเสมอ

ขอบคุณที่มา : ดู๑วงวันนี้

Leave a Reply