อ ย่ าไปเ สี ยเวลาทำความดี ให้กับคนที่ไม่เคยเห็นว่าเรา ดี เลย

มันมีจริงนะ คนที่รักบางคนเพียง เห็นหน้า คนที่ เ ก ลี ย ด บางคนเพียง ฟังใครเล่ามาเคยเป็นไหม

ไม่ว่าเราทำดี ไหนสุดท้ายเขาก็ไม่เห็นค่า เพราะ สำหรับคนบางคน ความดีซื้อใจเขาไม่ได้ทำทุ กอຢ่าง

เพื่อหวังให้ทุ กคนบนโลกมารักเรา เหนื่อยเปล่า มันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะ ใส่ใจมากไปเราจึง ทุ ก ข์

เพราะ สงสัยมากไปจึง ท ร ม า นหากเข้าใจจึงเป็นสุข ปล่อยวางได้จึงเป็นอิสระ ปล่อยไปบ้างช่างมันเรา

มาสู่โลกนี้เสมือนนักเดินทาง เ รื่ อ งราวมากมาย ใช่เราเป็นผู้ตั ดสิน เ รื่ อ งที่ใหญ่ที่สุดในวันนี้ พอถึงวันพรุ่งนี้ก็

กลายเป็นเ รื่ อ งเล็กเ รื่ อ งที่ใหญ่ที่สุดในเดือนนี้ พอเดือนหน้าก็กลายเป็นเ รื่ อ งเล่า เ รื่ อ งเล่าปากต่อปากกันไปนาน

สุดท้ายก็เป็น คำ นิน ทาเราทุ กคนเป็นได้ก็ คนในคำ นิน ทา คนใน ลม ปากใคร ไม่ต้องพย าย ามทำ

ตัวให้เป็นที่รัก ของทุ กคนหรอก มันเป็นไปไม่ได้อยู่กับใครแล้วเหนื่อยใจนักก็ถอยออกมาบางคนย ากที่จะเปลี่ยน

คนที่ เก ลียด เรา ให้หันมาชอบเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเวลาไปใช้กับคนที่รักเรา ทำให้คนที่รักเรามีความสุขดีกว่า อຢ่า

เ สียเวลานั่ง ปั้นหน้า อยู่กับ คนที่ไม่คิดจะ ยอมรับ เราเลยบางครั้ง การทำความดี ของเรา ก็ไม่สามารถซื้อใจใคร

ได้ การทำดี บางครั้งอาจหมายถึง การทำให้ถูกที่ ให้ถูกคนด้วยอຢ่าเ สียใจถ้าเค้ามองไม่เห็น ในสิ่งที่เราตั้งใจ แต่

จงดีใจและภูมิใจเถอะว่าเราได้ทำดีที่สุดแล้วบางครั้งคนเราก็ชอบคิดว่าการทำดีกับใคร ก็ให้คนนั้นตั ดสิน ว่าเราดีหรือไม่

แต่ความเป็นจริงแล้วที่สุดของความดีของคนเรานั้นมันไม่ได้เท่ากันหรอก ดังนั้นเราจึงคาดหวังไม่ได้ ว่าเราหรือเค้า ใคร

กันแน่ที่ดีกว่ากันแต่ให้เราคิด ว่า เราทำดีให้ถึงที่สุดของเราแล้วก็พอ การจากกันด้วยความดีสักวันคงจะรู้ผลแห่งความดี

นั้น แต่ การจากกันด้วยความ เ ล วต่อให้นานเพียงใดความ เ ล ว ก็ไม่อาจเปลี่ยนเป็นความดีไปได้เลยเลือกใช้เวลา

ที่มีต่อกันให้ดีที่สุด ส่วนผลนั้นปล่อยให้เวลาเป็นคนบ่งบอกชีวิຕเหมือนรสชาติของ กา แฟ มากก็ดี น้อยก็ดี ต่างมีรสขม

เข้มก็ดี จืดก็ดี ต่างมีรสชาติ ร้อนก็ดี เย็นก็ดี ต่างคนต่างชอบไม่เหมือนกันจะชง กา แฟ ให้ถูกปากทุ กคนบนโลกได้

อຢ่างไรกัน ทำอຢ่างไรเขาก็ไม่ชอบ เราก็ถอยออกมาปรับอຢ่างไรก็ไม่ได้ผล ก็กลับมาเป็นตัวเองเถอะ

อຢ่าคาดหวังในการทำความดี เมื่อเราไม่คาดหวัง เราก็ไม่ต้องผิดหวัง

ขอบคุณบทความดีจาก นุสนธิ์บุคส์

Leave a Reply