จ น แ ค่ ไหน ก็อย่าไปโ ก ง ใ ค ร เขา กิ น แม้ลำ บ า ก เพียงใด ก็อย่า ทิ้ งคุ ณ ธ ร ร ม

คุณจน ไหน ก็อย่าไปโกงใครเขากิน

แม้ลำบากเพียงใด ก็อย่าทิ้งคุณธรรม

ไม่ทำสิ่งที่ ล ะ อ า ย แก่ใจตน

ต่อให้จน เป็น ห นี้ ก็ต้องหามาจ่ายคืน

ต่อให้ ร ว ย ก็อย่าได้ รั ง แ ก ผู้คน

เหมือนไ ร้ ซึ่ง ม โ นธ ร ร ม

ต่อให้ลำบาก เราต้องเป็นคนดี

ต่อให้ทุ ก ข์ ก็อย่าได้ทิ้งคุณธรรม

ต่อให้ใครห ล อ กใช้ รู้อยู่แก่ใจก็พอ

ไม่จำเป็นต้องป่าวประ ก า ศให้คนฟัง

ต่อให้ใครดูแคลน รู้อยู่แก่ใจก็พอ

ไม่จำเป็นต้อง โ ก ร ธ ใครเขา

ต่อให้คนที่มีพระคุณ รู้ระลึกอยู่ในใจอย่า เ น ร คุ ณ

ต่อคนที่เคารพนับถือ รู้ยกย่องอยู่ในใจอย่า ทำ ล า ย

อยู่กับมิตร จริงใจให้กันมากหน่อย

อยู่กับเพื่อนร่วมงาน ความ อิ จ ฉ า ล ดให้มาก

อยู่กับเจ้านาย เพิ่มความเคารพ ลดการประจบลง

อยู่กับลูกน้อง เพิ่มการชี้แนะ ลดการ ดู ถู ก กัน

ย า ม ปกติต้องรู้อดทนและมีความจริงใจ

เมื่อเจออุปสรรคจึงมีคนอ ย า กยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ

ทิ้งอะไรก็ทิ้งได้ แต่อย่าทิ้ง ม โ นธรรม

ทิ้งอะไรก็ทิ้งได้ อย่าทิ้งความมุ่ ง มั่นของตน

ต่อให้จน ก็อย่าเป็น มิ จ ฉ า ชี พ

ต่อให้ ย า ก ก็อย่าข า ย เ พื่อน

ต่อให้ ทุ ก ข์ ก็อย่าทำ ผิ ด ก ฏ ห ม า ย

ต่อให้เหนื่อย ก็อย่าปั ด ภ า ร ะ หน้าที่

มีอำ น า จอย่าใช้หมด ห ม ด อำน า จจะถูก เ อ า คืน

วาสนาคงอยู่เพราะรู้ถนอมรั กษ า

อำน า จ คงอยู่เพราะรู้อ่อนน้อมถ่อมตน

อำน า จ วาสนาในโลกนี้ เกิດขึ้นได้กับทุกคน

แต่ใช่ว่าทุกคนจะรู้รั กษ าได้ เกิດง่ายคงไว้ย า ก

หากสิ้ นความดี เป็นคนได้เพราะใจเราสูง

อย่าทำอะไรที่ต้องละอๅยแก่ใจตน

ตอนนี้ไม่ละอๅย วันหนึ่งจะรู้สึกเสีຢใจไปตลอด

ขอบคุณแหล่งที่มา bangpunsara

Leave a Reply