สาธุ อนุโมทนาบุญใหญ่ สมเด็จพระสังฆราชทรงทอดผ้าป่า เพื่อสร้าง โ ร ง พ ย า บ า ล จักษุบ้านแพ้ว

สวัสดีครับ เดินตามพ่อมีเ รื่ อ งราวการทำบุญใหญ่มานำให้ได้ร่วมอนุโมสาธุร่วมกัน โดยสืบเนื่องจาก เฟซบุ๊ก สำนักง า นเล ขานุการสมเด็จพระสังฆราช ได้โพสต์ข้อความพร้อมภาพพระกรณียกิจ ที่ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

ทรงเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่า ในพระสังฆราชูปถัมภ์ เพื่อนำปัจจัยสมทบการก่อสร้างโรงพย าบาลจักษุบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

โอกาสนี้ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระสัมโมทนียกถา ความตอนหนึ่งว่า

ด ว งตา ที่ในภาษาบาลีว่า จักขุ หรือในภาษาสันสกฤตว่า จักษุ นั้น ในทางพระพุทธศาสนามีความหมายสองประการ กล่าวคือ

1 มังสจักษุ หมายถึง นัยน์ตาเนื้อที่ใช้มองดูสิ่งต่าง ได้ เช่น นัยน์ตาของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย

2 ปัญญาจักษุ หมายถึง ความสามารถในการรู้เ รื่ อ งต่าง ด้วยปัญญา เป็นการรู้ได้ทางใจ ไม่ใช่รู้ได้ด้วยนัยน์ตา

ท่านทั้งหลายได้มาช่วยกันสนับสนุนให้ โ ร ง พ ย า บ า ล จักษุ มีอาคารสถานที่ที่เอื้ออำนวยต่อการบำบัด โ ร ค ภั ย ของมหาชนทั้งปวง นับเป็นบุญอันเลิศ ด้วยเหตุที่การรั กษ าและพัฒนาจักษุที่ท่านช่วยกันอยู่นี้

แม้จะเป็นส่วนของ มังสจักษุ ก็จริง แต่การมีมังสจักษุที่แจ่มใส ปราศจาก โ ร ค ภั ย มาเบียดเบียน ก็เป็นอุปกรณ์หนึ่งซึ่งช่วยให้บุคคล สามารถศึกษาธรรมะได้โดยสะดวก ได้สามารถสอดส่องแลเห็นสภาพความเป็นไปในโลก จ นนำไปสู่ความมี ปัญญาจักษุ ได้ในที่สุด

ท่านทั้งหลายจึงนับเป็นผู้เสีຍสละ ไม่ว่าจะด้วยกำลังกาย กำลังใจ กำลังปัญญา หรือกำลังทรัพย์ ในอันที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ให้พ้นจาก โ ร ค ภั ย ไ ข้ เ จ็ บ

ความเสีຍสละตนเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมนี้เอง คือหนึ่งในวิธีการขัดเกลากิเลส นับเป็นบุญเป็นกุศล และจักสั่งสมเป็นอุปนิ สั ยปัจจัย สนับสนุนให้ท่านได้เป็นผู้มีปัญญาจักษุได้ในอนาคต

ทั้งนี้ เดินตามพ่อ ขอร่วมอนุโมทนาและต้องขอขอบคุณข้อมูลจากเฟซบุ๊ก  สำนักง า นเล ขานุการสมเด็จพระสังฆราช