ร า ศี นี้ ที่จะได้โชคก้อนใหญ่ ได้ จั บ เ งิ น ล้ า น สบายไปจนแก่ มีบ้าน ร ถ ที่ ดิ น

ร า ศี นี้ ที่จะได้โชคก้อนใหญ่ ได้ จั บ เ งิ น ล้ า น สบายไปจนแก่ มีบ้าน ร ถ ที่ ดิ น

เริ่มเดือนตุลาคมนี้มี 6 ร า ศีที่มีเกณฑ์จะได้รับท รัพย์ก้อนโต ได้จับเงิ น ล้ า นมีเ งิ นเอามาใช้ห นี้สิน ตั้งตัว โดยจะมี โ ช ค

ใน 6 ร า ศีนี้เป็นหลักส่วนจะมีร า ศีไหนบ้างมาอ่ านให้จบกันเ ล ย ส่วนจะมีดีอย่ างไรบ้าง รับทรัพย์ แ บ บไหนก็ต้องรอลุ้นกันด้วยนะ เอาล่ะมาดูกันเ ล ยว่าจะมีร า ศี ไ ห น บ้ า ง

6 ร า ศีกุมภ์

มีเกณฑ์จะได้จับเงินก้ อนใหญ่เ ล ยนะ มีแววได้โช ค จากตัวเล ขด้วย การเงินจะวิ่งเข้ามาไม่

ข า ด ส า ย สภาพคล่องการเงิ นดีมาก จะดีแ บ บนี้ไป ย าว เ ล ยจ นถึงสิ้นปี แต่จะต้อง ป ร ะ ก อ บ กับการขยันของแต่ละคนด้วยนะ

เพราะโช คก็คงไม่อย ากจะตกมาที่คนไม่เอาไหนเท่าไหร่ว่าไหม ฉะนั้นก็ต้อง สู้ ห น่ อ ย เก็ บ โ ช คเอาไว้แล้วจะมีสิ่งดีเข้ามาในชีวิต

5 ร า ศี พิ จิ ก

ค่อนข้างจะรุ่งพุ่งแ ร งมาก แล้วใน บ ร ร ด าทั้ง 6 ร า ศีนี้ การ เ งิ นก็ดีมาก ความรักรุ่ง

โ ดยจะมีโชคเข้ามา แ บ บเรื่อย เ ล ย ทำให้มีง า นมีเงินเข้ามาทำให้ตั้งตัวได้ดีมาก ยิ่งหาเวลาไปทำบุญ

ห นุ น ด ว ง ช ะ ต า ด้วยยิ่งจะดีมาก เ ล ย อดทนต่อความ เ ห นื่ อ ย ย ากจะทำให้ปร ะสบความสำเร็จ เก็ บโชคเอาไว้ จะได้โชคเป็นสิ่งตอบแทน3วัน7วัน สา ธุ

4 ร า ศี มั ง ก ร

ชาวมังกรจะพ้นเ ค ร า ะ ห์ในช่วงนี้นะ ด ว งไม่ดีมานานมาก แ ย่ ม ากด้วยในช่วง

แต่ ม า ถึงช่วงเวลานี้ก็จะทำให้ โ ช ค ล าภเริ่ม ท ย อ ยเข้ามาหาแล้วนะ แม้ว่าจะไม่เยอะแต่โชคจะมาเรื่อย

ทำให้มีเงิน ใ ช้ ต ล อ ด ไ ม่ ข า ด มือ และหากเป็นคนที่เก็ บเงิ น ห น่ อ ยก็ทำให้มีเงินไปลงทุนทำอะไรได้ตั้งเยอะเ ล ยทีเดียว

ขอให้เ ก็ บ โ ช คในวันนี้ไว้ แล้วจะมีสิ่งดีเกิดขึ้นต ามคำ ทำ น าย ส าธุขอให้เกิดขึ้นจริง

3 ร า ศีพฤษภ

ช่วงนี้ค่อนข้างดีในหลาย เ รื่ อ งเ ล ยทั้งหน้าที่การง า น ความรัก การ เ งิ น แม้ว่าในชีวิตก่อนหน้ านี้จะเจอกับ ปั ญ ห ามากมายเข้ามาบ้างจ นมีเ รื่ อ งให้ต้องจ่าย เ งิ น ต ล อ ด

แต่ก็ไม่ต้องกังวลไปเ พ ร า ะ ว่าพอมาถึงปลายกันย ายนนั้นการเงินจะพุ่ ง แ ร งมาก มีเงินใช้จ่ายมากพอสำหรับค่าใช้จ่ายทุกอย่าง

ทำให้สภาพทางการเ งิ น มั่ นค งยิ่งขึ้นเ ล ย และยังมี โ ช ค เข้ามาด้วยนะ โอ กาส แ บ บ

ไหนเข้ามารีบคว้าไว้อย่า ป ล่ อ ยให้หลุดมือไปนะ เ ก็ บ โ ช คเอาไว้แล้วจะมีสิ่งดีเข้ามาในชีวิต

2 ร า ศีมีน

ชาวมีนก็ยังมีส่วนได้เฮ กับเขาเหมือนกันนะ เ รื่ อ งง า นนั้นมีโอกาสจะก้าวหน้ามาก โชค ล าภจะผ่านเข้ามาเรื่ อย

โชคดีจะมีย าวไปจ นถึงสิ้นปีเ ล ย มีเกณฑ์จะร่ำร ว ย จับเงินล้ าน มีโชคดี มีเกณฑ์ได้เดินทาง และจะได้รับเ รื่ อ งดี ในร ะหว่างนั้นด้วยเหมือนกัน เก็ บโช คเอาไว้ จะได้โช คเป็นสิ่งตอบแทน3วัน7วัน ส าธุ

1 ร า ศีสิงห์

จะเป็นปีที่ดีในร ะดับหนึ่งสำหรับ ช า ว สิ งห์ มีเกณฑ์จะได้รับโ ชคเข้ามา ครอบครัวมีความมั่นคงยิ่งขึ้น

การง า นดี การเงิ นเ ยี่ ย ม ความรักนั้นสำหรับคนโสดตอนนี้ก็โสด ย าวไปก่อนนะ ส่วนการเงินนั้นจะเป็นขาขึ้น

โ ช ค ล า ภ โชคดีกำลังเข้ามา แต่ก็คว ร ร ะวังว่าจะทุ่มเทอะไรไปก็ไม่ควรจะหาดหวัง

ควรปล่อยให้เป็นไปต ามที่ควรจะเป็น แม้ว่าโชคตอนนี้จะยังไม่มากแต่ก็มี เก็บโชคไว้ ขอให้พ้ น เ ค ร า ะห์ เจอความสุข เ งิ น ท อ ง ส าธุ

ขอบคุณแหล่งที่มา : แบ่งปันสาระ

เรียบเรียงโดย : เกษตรไอเดีย