ปีช ง 2563 (ปีนักษัตร ปีฉวด) เตรี ย มตั วไว้ มีปีใดบ้า งที่ช ง พร้อ มวิธีแก้ปีช ง

ปีช ง 2563 (ปีนักษัตร ปีฉวด) เตรี ย มตั วไว้ มีปีใดบ้า งที่ช ง พร้อ มวิธีแก้ปีช ง

ปีชง 2563 หรือ ปีนักษัตร ปีชวด ถือเป็นความเชื่อ ทางโหราศ า สตร์ของจีน มีความหมาย ดังนี้ 

คำว่า “ชง” ในภาษาจีนนั้น หมายถึง “การปะทะ” ฉะนั้น คำว่าปีชง จึงหมายถึง ปีที่อาจมี การปะทะเกิดขึ้น ซึ่งความเชื่อ เ รื่ อ งปีชงนี้ เกี่ยวข้องกับ องค์เ ท พไท้ส่วย หรือที่รู้จักกันดี ในนาม เทพเจ้าผู้คุ้มครองชะตา 

เป็นเ ท พที่ ทรงอิทธิฤ ท ธิ์ และยังมีอิทธิพ ล ต่อการดำเนินชีวิต ของผู้คน ในแต่ละปี อีกด้วย ปีชงในปี 2563 มีปีอะไรบ้าง และวิธีแก้ปีชง ปี 2563 ค ว ร ทำอย่างไร เรามาดูกันเ ล ย

วิธีแก้ปีชง 2563

ไหว้เ ท พเจ้าไท้ส่วย จะช่วยบร รเทา เค ร าะห์กร ร มได้ ทำบุญช่วยชีวิต สัตว์ต่าง เช่น การไถ่ชีวิ ตโ ค กระบือ ปล่อยนก ปล่อยปลา การบริจ าคโ ล หิ ต 

ไหว้พ ร ะ 9 วั ด ช่วยเสริม สิริมงคลให้ชีวิต

ตามความเชื่อ ของชาวจีน การไหว้ องค์ไท้ส่วยเอี้ย สามารถที่จะ ช่วยบร รเทาเค ร าะห์ก ร รม ในปีชงนี้ ให้เบาบางลงได้ 

และควรที่จะต้อง ไปไหว้เป็นอย่า งยิ่ ง เพื่อเป็นการ สะเ ด าะเค ร าะห์ และเสริมสิริมงคล ให้กับตัวเอง

ปีชง 2563 ปีนักษัตร ปีชวด 

ปีชง (100%) ได้แก่ ปีนักษัตร มะเมีย

ปีชงร่วม ได้แก่ ปีนักษัตร ชวด, ระกา, เถาะ

สำหรับปีที่ ได้รับผลไม่ดี จะมีอยู่ ด้วยกัน 4 ปี ได้แก่

ปีชง คือ ปีที่ได้รับผลเ สี ย มากที่สุด หรือที่เราเรียกกันว่า ชงโดยตรง (ชง 100%) 

ปีคัก คือ ปีที่เป็น ปีนักษัตรเดียว กับปีนั้น

ปีเฮ้ง คือ ปีที่ได้รับ ผลกระทบในเ รื่ อ ง เค ร า ะห์ก ร รม

ปีผั่ว คือ ปีที่ได้รับ ผลกระทบ ในเ รื่ อ งสุ ข ภ า พ

โดยปีชงตรง จะได้รับ ผลกระทบมากที่สุด ส่วน ปีคัก ปีเฮ้ง ปีผั่ว ซึ่งเรามัก เรียกว่า ปีชงร่วม จะได้รับ ผลกระทบน้อยกว่า

เตรียมของไหว้ สำหรับแก้ปีชง

1. น้ำมันเติม ตะเกียง 1 ขวด หมายถึง ชีวิตจะได้รุ่งเรือง โชติช่วง ตลอดทั้งปี

2. ส้มมงคล (ไต้กิก) 1 จาน ไหว้เสร็จแล้ว นำกลับบ้านไปกิน จะได้เป็นมงคล กับตัวเอง เ ฮ ง ร ว ย ตลอดทั้งปี

3. นำซองที่ บร รจุด ว งชะตา ชื่อนามสกุล วันเดือนปีเกิด ฝากไว้ที่ ศ า ลเจ้า เพื่อให้พ ร ะจี น ได้สว ด ม นต์ ทำพิธีเสริมชะตา ให้เราแค ล้ วคล า ดปล อ ดภั ย เป็นสิริมงคล ตลอดทั้งปี

4. กระดาษเงิน กระดาษทอง 13 แผ่น พร้อมเทียบแ ด ง เขียนชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด ถ้าเป็นการ แก้ชงตัวเอง ให้นำกระดาษ มาปัดที่ตัวเอง 13 ครั้ง ปัดลงมา ตั้งแต่ศีร ษ ะ จรดเ ท้ าจ นสุดแขน ฝากกระดาษไว้ ไม่ต้อง เ ผ า

วัดจีนสำคัญ ที่เราสามารถ เดินทางไปไหว้ ได้แก่

1.วัดมังกรกมลาวาส (หรือที่เรียกกันว่า วัดเล่งเน่ยยี่) 

อยู่ที่ 423 ถนนเจริญกรุง แขวงป้อมปราบศั ต รู พ่ าย เขตป้อมปราบศั ต รู พ่ า ย กรุงเทพมหานคร 10100 โทร. 02-2223975, 02-2266533

2. วัดทิพยวารีวิหาร (หรือวัดกัมโล่วยี่) 

อยู่ที่ 119 ซอยทิพยวารี ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพ ร ะนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทร. 02-2225988

3. วัดโพธิ์แมนคุณาราม (หรือวัดโพวมิ้งปออึงยี่) 

เล ขที่ 323 ถนนสาธุประดิษฐ์ 19 แขวงช่องนนทรี เขตย านนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทร. 02-2112363, 02-2117885 โทรส า ร 02-2127777

4. วัดบรมราชากาญจ นาภิเษกอนุสรณ์ คณะส งฆ์จีน นิกายรังส ร รค์ (หรือวัดเล่งเน่ยยี่ 2) 

อยู่ที่ 75 ถนนเทศบาลสาย 9 ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 ติดต่อวัดมังกรกมลาวาส โทร. 02-2223975

สำหรับใคร ที่เกิดในปีนักษัตร ที่โดนป ะท ะ หรือเป็น ปีชง ในปี 2563 นี้ ให้หลีกเลี่ ย ง การเดินทาง ไปง า นศ พ หรือหากหลีกเลี่ ย งไม่ได้จริง ก็แนะนำให้ พกเอากิ่งใบทับทิม ติดตัวไปด้วย 

เมื่อกลับมาแล้ว ก่อนเข้าบ้าน ให้ใช้น้ำสะอาด ใส่กิ่งใบทับทิม และนำขึ้นมา ปัดให้ทั่วตัว สิ่งสำคัญที่สุด ของผู้ที่อยู่ ในปีชง คือ ให้ล ะ เ ว้ น โดยเชื่อกันว่า ใครที่ละเ มิ ด ไปร่วมง า นศ พ กลับมา ด ว งชะตา อาจได้รับ ผลกระทบ ทำให้ร่างกาย เกิดการเ จ็ บ ป่ ว ย 

กิจการการค้า ที่ตัวเองกำลังทำอยู่ อาจประสบ ปัญหาต่าง ได้ ซึ่งตามความเชื่อ ทางด้านโหร า ศ า ส ตร์จีน ว่ากันว่า ทุก ปี องค์ไท้ส่วยเอี้ย หรือเท พ เ จ้ าผู้คุ้มครองชะตา 

ผู้ทำหน้าที่ ดลบันดาลให้ เกิดความสุข และความทุ ก ข์แ ก่มนุษย์ โดยตรงทั้ง 60 องค์ ที่นับตามหลัก จับกะจื้อ จะผลัดเปลี่ยน หมุนเวียนลงมา ยังโลกมนุษย์ เพื่อทำหน้าที่ ดูแลโชคชะตา และเคร า ะห์ของแต่ละ บุคคล

ขอบคุณแหล่งที่มา : แบ่งปันไอเดีย

เรียบเรียงโดย : เกษตรไอเดีย