ค นจ ะร ว ยอ ะไรก็ยั้ งไม่อยู่จ ริ ง ร ว ยกว่ าค นอื่น จ นใค รๆ ต้องมาทั ก

ค นจ ะร ว ยอ ะไรก็ยั้ งไม่อยู่จ ริ ง ร ว ยกว่ าค นอื่น จ นใค รๆ ต้องมาทั ก

เตรียมตัว ร วยได้เ ล ย ช่วงต้นเดือนนี้ พญ าน าคจะป ระท านโชคล า ภก้อ นโต มีโอ กาสได้จับเงิ นแส นล้ าน ถูกล๊อตเตอรี่ร างวั ลใหญ่ มีเงินปลดห นี้ ได้ซื้อบ้าน ซื้อรถ

ด ว ง การง า นก็ยังรุ่งอีกด้วย มีโอ กาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง ได้ปรับเงินเดือน ใครที่กำลังมองหาง า นก็จะได้ง า นใหม่ที่ดีไปกว่าเดิม ด ว ง

ความรักก็ยังโด ด เ ด่ นจะเจอคู่ดี ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ใครมีคู่อยู่แล้วจากที่ไม่ค่อยร่อง ร อ ย กันก็จะกลับมาเห็นใจกันมากขึ้น จะมี 4 วันไหนกันบ้างนั้น ล อง ไปดูกันได้ เ ล ย

ท่านที่เ กิ ด วันอาทิตย์

คนเกิดวันนี้เป็นคนมีวาสนาดีมาก ด ว ง ก็ดี มีบุญเยอะทำให้ชีวิตสุขสบายมาโดย ต ล อ ด ส่วนมากก็จะทำง า น

แ บ บ มียศมีตำแหน่ง มีคนนับหน้ าถือต า ร่ำ ร ว ยเ งิ น ท อ ง ฐานะดี แ ว ด ล้อมไปด้วยบริวๅรม ากม าย

ทำคุณคนไม่ค่อยขึ้น แต่ก็ดีแล้วทำดีก็ทำต่อไป ความดีที่ทำนั้นเองที่จะคอย ป ก ป้ อ ง ตัวคุณ ในช่วงนี้เตรียมรับกับโช ค

ดี มีเงิน ทองเพิ่มพูน ด ว ง โดยรวมของท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ จะมีโช ค ล าภใหญ่อย่าง แ น่ น อ น ขอให้ท่านสุขสม ห วั ง ส า ธุบุ ญ

ท่านที่เ กิ ด วันเส า ร์

เป็นคน ด ว ง แ ข็ ง มาก แม้ว่าจะต ก ทุ กข์เพียงใด ชีวิตปัญห าเยอะแต่ก็ยังคงยืน ห ยั ด

อยู่ได้แบบสบาย เป็นคนใจสู้จ นทำให้ผ่านปัญห า ต่าง มาได้อย่างง่ายด าย

คุณมีคุณสมบัติความเป็นผู้นำ รัก เ กี ย ร ติ มีความหนัก แ น่ น ไม่ชอบเอาเป รี ย บใคร เป็นคนตรงไป ต ร ง มา

ขยันทำง า น มีความ อ ด ท น สูง ในช่วงนี้ ด ว ง ชะต ามีเกณฑ์จะได้รับเงิน ก้ อ น โ ต จากความดีของคุณเอง ขอให้มีความสุขความเจริญม าก ส า ธุ

ท่านที่ เ กิ ด วันพุธ

คนที่เกิดวันนี้จะเป็นคนที่มีม นุ ษย์สัม พั น ธ์ ดีเลิศ เจsจาต่อ ร อ ง เก่ง มีวๅทศิลป์ดี จ นผู้คนต้อง ย อ ม รับ เหมาะที่จะทำเ กี่ยวกับการค้าข าย ทำธุรกิจส่วนตัว หรือด้านการบริกๅร

เป็นคนฉลๅด แต่ความจำไม่ดีเอาเสี ยเ ล ย ลืมอะไรง่ายม าก ความรู้เยอะ อ่ า นใ จคนเก่ งมาก แต่เก็ บเงิ นไม่ค่ อ ย อ ยู่

เพราะสิ่งเร้ๅมันเยอะ แต่จากช่วงนี้ไป ด ว ง จะดีมากมีเกณฑ์รับ ท รั พย์ของผู้ที่เกิดวันพุธ ถ้าเก็ บ เ งิ น บ้าง สะสมบ้างก็จะทำให้มีความมั่ งคั่ งมากยิ่ง ขึ้ น

ท่านที่เ กิ ด วันศุกร์

คุณเป็นคนดี ปัญห าและอุปสssคต่าง ที่เหมือนจะไม่ดีทำอะไรคุณไม่ได้แม้แต่น้อย เพราะมีกssมด้านดีเยอะ ด ว ง ดีมาก ลำบ ากน้อย ขอให้พยๅยๅมหมั่นทำบุ ญให้เยอะ

จะได้หนุนให้ชีวิตดียิ่ง ขึ้นไปอีก และช่วงนี้ก็อย่ าลืมเก็บอ อ ม ไว้ด้วย เพราะเวลาที่ได้รับเงิน ท อ ง เข้ามาเ ย อ ะ จะทำให้มีกินมีใช้ไป ต ล อ ด

ขอบคุณแหล่งที่มา : แบ่งปันสาระ

เรียบเรียงโดย : เกษตรไอเดีย