4 ธาตุ คุ ณเป็ นค นธา ตุอะไร บอกนิ สั ยใจค อที่แท้จ ริ งได้ รู้หม ดเป็นค นยังไ ง

4 ธาตุ คุ ณเป็ นค นธา ตุอะไร บอกนิ สั ยใจค อที่แท้จ ริ งได้ รู้หม ดเป็นค นยังไ ง

ธาตุที่จะพูดถึงในที่นี้ประกอบด้วยทั้งหมด 4 ธาตุคือ ดิน น้ำ ลม ไฟ ซึ่งทั้งสี่ธาตุนี้ประกอบขึ้นเป็นร่างกายของเราทุก คน ถึงแม้ร่างกายของเราจะมีองค์ประกอบของธาตุทั้งสี่เหมือน กัน แต่ปริมาณของธาตุแต่ละธาตุในร่างกายของแต่ละคนนั้นจะมีแตกต่างกันไป ดังนั้นแต่ละคนจึงมีธาตุเด่นที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งสามารถจำแนกตามຮาศีเกิดได้ดังนี้

ธาตุน้ำ

สำหรับธาตุน้ำนั้น คือ ผู้ที่เกิด ຮาศีกรกฏ ระหว่างวันที่ 16 ก.ค. – 16 ส.ค. ຮาศีพิจิกระหว่างวันที่ 16 พ.ย. – 15 ธ.ค. และຮาศีมีน ระหว่างวันที่ 14 มี.ค. – 15 เม.ย. ซึ่งน้ำมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของทุก ชีวิต จึงทำให้ผู้ที่เกิดในຮาศีธาตุน้ำนั้นมีความสัมพันธ์ในเ รื่ อ งของทางอารมณ์ความรู้สึก

ดังนั้นຮาศีธาตุน้ำจึงเป็นคนที่มีอารมณ์อ่อนไหวง่ายและเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เนื่องจากน้ำสามารถเปลี่ยนรูปร่างไปตามสิ่งแวดล้อมได้จึงทำให้ຮาศีธาตุน้ำเป็นคนที่สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นหรือสถานการณ์อื่นได้ง่าย อีกทั้งยังเป็นคนที่มีจิตใจโอบอ้อมอารี ขี้สงส า ร เห็นอกเห็นใจผู้อื่นเสมอ และยังเป็นคนที่รักบ้านรักครอบครัว ขยันขันแข็ง มีไหวพริบดี วางตัวดี พูดจาดี มีความรับผิดชอบ และไม่นิยมความรุ นแร ง

แต่ถึงอย่างไรก็ตามผู้ที่เกิดในຮาศีธาตุน้ำมีข้อเสีຍที่ควรระวัง คือ การที่เป็นคนเรื่อย เลื่อนลอย เข้าใจย าก อารมณ์มักขึ้นอยู่กับความรู้สึกของตนเองมากกว่าเหตุผลเสมอ อีกทั้งยังเป็นคนคิดมากมักเก็บทุกสิ่งทุกอย่างมาคิดอยู่เรื่อยไป ในบางครั้งก็เป็นคนที่เอาความคิดของตนเองเป็นใหญ่จึงทำให้ดูเป็นคนแข็งก้าว

ควบคุมอารมณ์ตนเองไม่ได้ทั้งที่ไม่เคยคิดที่จะทำร้ ายใคร นอกจากนี้ยังพอใจกับการอยู่ในโลกแห่งจินตนาการของตนเองมากกว่าการอยู่ในโลกของความเป็นจริงอีกด้วย สำหรับในเ รื่ อ งของสุขภาพຮาศีธาตุน้ำควรระวังในเ รื่ อ งของโ ร คเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หรือโ ร คอ้วน อีกด้วย

ธาตุลม

สำหรับຮาศีที่อยู่ในธาตุลม ได้แก่ คือผู้ที่เกิด ຮาศีเมถุน ระหว่างวันที่ 15 มิ.ย. – 15 ก.ค. ຮาศีตุล ระหว่างวันที่ 17 ต.ค. – 15 พ.ย. และຮาศีกุมภ์ ระหว่างวันที่ 13 ก.พ. – 13 มี.ค. ผู้ที่เกิดในຮาศีธาตุลมนั้นเป็นคนที่มีการเคลื่อนไหวหรือการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งยังเป็นຮาศีของการใช้เหตุผลและสติปัญญาเป็นสำคัญ จึงมักใช้สติปัญญาและเหตุผลเป็นตัวตั ดสินมากกว่าอารมณ์เสมอ

จึงทำให้ชาวຮาศีธาตุลมเป็นนักคิดและนักวางแผนที่ดีทีเดียว นอกจากนี้แล้วการที่ชาวຮาศีธาตุลมเป็นคนที่มีวาทศิลป์และมีคารมดี จึงทำให้มีความสามารถในการติดต่อสื่อส า ร สามารถทำความรู้จักผู้อื่นได้อย่างรวดเร็ว และยังเป็นคนที่มีอารมณ์ดี สนุกสนานร่าเริงอยู่เสมอ

แต่ก็เป็นคนที่มีเป้าหมายในการดำเนินชีวิต มีความเป็นผู้นำ Iด็ดเดี่ยวไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคทั้งหลายที่ผ่านเข้ามา นอกจากนี้ยังเป็นคนที่ตั ดสินใจเก่งและตั ดสินใจเร็วทันต่อเหตุการณ์ จึงสามารถเป็นที่ปรึกษาหรือให้คำแนะนำแก่ผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

แต่ถึงอย่างไรก็ตามการที่ชาวຮาศีธาตุลมเป็นคนที่มุ่งมั่นในการประสบความสำเร็จมากเกินไปจึงทำให้บางครั้งก็เกิดความผิดหวังได้ อีกทั้งยังเป็นคนที่นิยมใฝ่หาความรู้มากกว่าความรักจึงทำให้มักเป็นคนเจ้าชู้ ไม่มั่นคงต่อความรักเท่าที่ควร นอกจากนี้แล้วการที่เป็นคนเงียบ หรือสุขุมเยือกเย็นมากจ นเกินไป

จึงทำให้กลายเป็นคนเฉื่อยชาและเชื่องช้า ข า ดพลังในการดำเนินชีวิต และด้วยการที่เป็นคนใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าจ นบางครั้งไม่ได้ใส่ใจในเ รื่ อ งสุขภาพเท่าที่ควรจึงทำให้เกิดปัญหาสุขภาพได้ง่าย ดังนั้นปัญหาสุขภาพที่ชาวຮาศีธาตุลมควรระมัดระวังคือ โ ร คที่เกี่ยวกับกระเพาะอาหารหรือระบบย่อยอาหาร โ ร คข้อหรือก ร ะ ดู ก เป็นต้น

ธาตุดิน

ຮาศีที่อยู่ในธาตุดิน คือ ผู้ที่เกิด ຮาศีเมถุน ระหว่างวันที่ 15 มิ.ย. – 15 ก.ค. ຮาศีตุล ระหว่างวันที่ 17 ต.ค. – 15 พ.ย. และຮาศีกุมภ์ ระหว่างวันที่ 13 ก.พ. – 13 มี.ค. ซึ่งผู้ที่เกิดในຮาศีธาตุดินนั้นมักที่จะเป็นคนที่มีนิ สั ยมั่นคง มีจิตใจที่เข้มแข็ง มีความรับผิดชอบและมีความมุ่งมั่นสูง ชอบที่จะพิสูจ น์ความสามารถของตนเองให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาของบุคคลอื่น นอกจากนี้แล้วยังเป็นคนที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ละเอียดรอบคอบ รักความยุติธรรมเป็นอย่า งยิ่ ง

อีกทั้งยังเป็นคนที่เก็บความรู้สึกได้เป็นอย่างดีย ากที่ใครจะได้เห็นอารมณ์โกรธของชาวຮาศีธาตุดินได้ ชาวຮาศีธาตุดินมักจะเป็นนักปฏิบัติหรือนักลงมือทำมากกว่าที่จะเป็นนักคิดหรือนักวางแผนจึงทำให้เป็นคนที่นิยมในสิ่งที่สามารถจับต้องได้มากกว่าความคิดที่ไม่สามารถจับต้องได้ นอกจากนี้แล้วยังเป็นพวกวัตถุนิยม เชื่อมั่นในตนเองสูง และมีความสามารถในเ รื่ อ งของการจัดการสิ่งต่าง ได้ดีอีกด้วย

แต่ถึงอย่างไรชาวຮาศีธาตุดินก็มีจุดด้อยคือ การที่มักเป็นคนที่จะจดจำเ รื่ อ งราวความเจ็ບปว ดต่าง ในอดีต จ นย ากที่จะลืมเลือนหรือให้อภัยกับคนที่เคยทำร้ ายตนได้ และการเป็นคนมุ่งมั่นทำง า นในหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่จ นละเ ล ยความต้องการของตัวเองไปจึงทำให้ไม่มีเวลาใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการ

อีกทั้งยังเป็นคนที่มีความลับเยอะเก็บความรู้สึกเก่งจ นไม่สามารถแสดงออกถึงความรู้สึกที่แท้จริงของตนเองได้ จ นในบางครั้งผู้ที่อยู่ใกล้ชิดก็รู้สึกว่าชาวຮาศีธาตุดินนั้นเป็นคนที่เข้าใจย าก และเข้าถึงได้ย าก สำหรับปัญหาสุขภาพที่มักพบในชาวຮาศีธาตุดิน ได้แก่ โ ร คความดันโลหิตสูง โ ร คอ้วน โ ร คเบาหวาน เป็นต้น

ธาตุไฟ

สำหรับຮาศีที่อยู่ในธาตุไฟ ได้แก่ ผู้ที่เกิด ຮาศีเมษ ระหว่างวันที่ 16 เม.ย. – 13 พ.ค. ຮาศีสิงห์ ระหว่างวันที่ 17 ส.ค. – 16 ก.ย. และຮาศีธนู ระหว่างวันที่ 16 ธ.ค. – 13 ม.ค. ผู้ที่เกิดในຮาศีธาตุไฟนั้นจะเป็นคนที่รู้เท่าทันสถานการณ์ รู้เท่าทันคน มีความเชื่อมั่นในตนเอง ชอบช่วยเหลือและเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น

เป็นคนที่มีความมั่นคงทางอารมณ์ที่ดี อีกทั้งยังเป็นนักคิดนักสร้างสรรค์ มีความเป็นผู้นำ ชอบเข้าสังคม มีความสามารถในการติดต่อประสานง า นกับผู้อื่นได้ดี นอกจากนี้แล้วชาวຮาศีธาตุไฟยังเป็นคนที่มีเสน่ห์ดึงดูดใจต่อเ พ ศตรงข้าม มีความเข้าอกเข้าใจผู้อื่นเป็นอย่างดี มีอารมณ์ขัน และกล้าที่จะเผชิญหน้าต่อสิ่งแปลกใหม่และการเปลี่ยนแปลงที่จะเข้ามาอยู่เสมอ

สำหรับข้อเสีຍของชาวຮาศีธาตุไฟ คือ การที่ชาวຮาศีธาตุไฟเป็นคนที่มุ่งมั่นเกินไปจึงทำให้ละเ ล ยในเ รื่ อ งของสุขภาพจ นล้มเจ็ບอยู่บ่อยครั้ง อีกทั้งยังเป็นคนที่ค่อยข้างเผด็จการชอบที่จะควบคุมให้ผู้อื่นคิดอย่างที่ตนเองต้องการ บางครั้งก็วู่วาม ใจร้อน ก้าวร้าวอย่างไม่มีเหตุผล และยังต้องการเป็นที่ยอมรับ

ยกย่องของคนอื่นมากจ นเกินพอดี นอกจากนี้ยังมักนำตนเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่น จ นบางครั้งทำให้ตนเองเกิดความรู้สึกท้อแท้และหมดกำลังใจเอาง่าย สำหรับปัญหาสุขภาพที่ควรระวัง ได้แก่ โ ร คເครียດ ร้อนในหรือแผลในช่องปาก ผิวหนังแพ้ง่าย และโ ร คกระเพาะอาหาร

ขอบคุณแหล่งที่มา : แบ่งปันสาระ

เรียบเรียงโดย : เกษตรไอเดีย