วิทย าศาสตร์สมัยใหม่ พิสูจน์พลังสวดมนต์ ที่สืบทอดจากสมัยโบราณ…ประโยชน์เพียบเลย

วิทย าศาสตร์สมัยใหม่ พิสูจน์พลังสวดมนต์ ที่สืบทอดจากสมัยโบราณ…ประโยชน์เพียบเลย
วิทย าศาสตร์ พิสูจน์พลังการสวดมนต์ยังช่วยให้สมองซีกซ้ายและซีกขวา”ซิ้งค์” กันได้ดี โดยสมองส่วนต่าง จะทำงานเข้าขากัน

หรือมีจังหวะตรงกันพอดี ซึ่งทำให้คิดอ่ า น-เชื่อมโยงข้อมูลต่าง เข้าด้วยกันได้อย่างยอดเยี่ยม

นอกจากช่วยเ รื่ อ งสุขภาพกายใจแล้ว การสวดมนต์ยังช่วยให้สมองซีกซ้ายและซีกขวา”ซิ้งค์” กันได้ดี โดยสมองส่วนต่าง จะทำงานเข้าขากัน

หรือมีจังหวะตรงกันพอดี ซึ่งทำให้คิดอ่ า น-เชื่อมโยงข้อมูลต่าง เข้าด้วยกันได้อย่างยอดเยี่ยม

การสวดมนต์เป็นมรดกล้ำค่าจากยุคโบราณที่ส่งต่อมาถึงคนรุ่นปัจจุบัน โดยคุณค่าไม่ได้สูญหายไปตามกาลเวลา

แต่กลับเป็นศาสตร์อันลึกซึ้ง ที่พิสูจน์ได้ด้วยวิธีการทางวิทย าศาสตร์สมัยใหม่หลายสาขา

อเล็กซา อิริคสัน ผู้ชื่นชอบการรั กษ าสมดุลแห่งชีวิตและความสุขจากภายใน ได้ค้นคว้าและเขียนลงในเว็บไซต์

http://www.collective-evolution.com เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2560 เกี่ยวกับประโยชน์ของการสวดมนต์ที่วิทย าศาสตร์สมัยใหม่พิสูจน์แล้ว

ใจความว่าการเชื่อมโยงเ รื่ อ งราวทางจิตวิญญาณให้เข้ากับวิทย าศาสตร์ดูจะเป็นเทรนด์ของโลกวันนี้ ผู้คนสมัยนี้เรียกร้องให้มีการพิสูจน์ก่อนที่จะ

เชื่อถือเ รื่ อ งต่างหรือการปฏิบัติใด

การสวดมนตร์ นั้นเป็นของโบราณและเกิດขึ้นมาย าวนานก่อนที่วิทย าศาสตร์สมัยใหม่จะบังเกิດขึ้นมาและสนับสนุนเ รื่ อ งนี้ มีการใช้การสวดมนต์

เพื่อรั กษ าโ ร คและจุดพลังตัวตนเราให้สูงค่าดีงามขึ้น ปัจจุบันนี้วิทย าศาสตร์สามารถทำให้เราเชื่อมโยงกับสิ่งโบราณแต่ทันสมัยสิ่ งนี้ได้แล้ว

ไม่ว่าจะสวดมนต์อย่างถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง รู้ความหมายหรือไม่รู้ความหมาย ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ การสวดมนต์ได้รับการยกย่องว่าเป็นเครื่องมือ

ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาวะทั้งร่ า งกายและจิตใจ

เด็ก ก็สวดได้ แม้ไม่รู้ความหมาย ตั้งใจบ้างไม่ตั้งใจบ้างดังนั้นเป็นเ รื่ อ งที่ดี ที่จะสนับสนุนให้เด็กฝึกสวดมนต์ตั้งแต่เด็ก

เพราะเกิດประโยชน์ด้านสุขภาวะกายใจของเด็ก

ตามแบบแผนดั้งเดิมนั้น การสวดมนต์ในศาสนาฮินดู พุทธ คริสต์ อิสลาม และฮีบบรู มักใช้เป็นวิธี ปลุกคุณสมบัติด้านสว่างในตัวคุณ หรือใช้รั กษ า

ผู้คน แต่ ทุกวันนี้มีเ รื่ อ งน่าสนใจเกี่ยวกับการสวดมนต์มากขึ้น นั่นคือสวดมนต์เพื่อรั กษ าสุขภาพและความสุข

มีความเป็นวิทย าศาสตร์หลากหลายสาขาที่อยู่เบื้องหลังการสวดมนต์ โดยโจนาธาน โกลด์แมน ชาวอเมริกัน ซึ่งเป็นทั้งนักเขียน นักดนตรี

และอาจารย์สอนในสาขาการบำบัดด้วยเสียงและคลื่นความถี่ กล่าวว่า

“การสวดมนต์มีความเป็นศาสตร์แข็ง เช่น ฟิสิกส์ หรือเกี่ยวกับประสาทสัมผัสของมนุษย์ด้านการได้ยิน และอื่น

บางทีก็มีความเป็นศาสตร์แห่งจิตวิญญาณ เช่น การปฏิบัติของสายโยคะต่างที่มีการใช้เสียงด้วย”

ดร.เฮอเบิร์ท เบนสัน ศาสตราจารย์ นักเขียน อายุรแพทย์เชี่ยวชาญด้านหัวใจ และผู้ก่อตั้งสถาบันการแพทย์ด้านร่ า งกายและจิตใจแห่งมหาวิทย า

ลัยฮาร์วาร์ด ได้ศึกษาดูว่า การสวดมนต์ช่วยทำให้เกิດภาวะการตอบสนองอย่างผ่อนคลาย โดยนิย ามการตอบสนองนี้ว่าเป็นความสามารถเฉพาะ

บุคคลที่จะกระตุ้นให้ร่ า งกายปล่อยสารเคมีและคลื่นสมองซึ่งทำให้กล้ามเนื้อผ่อนคลาย กระบวนการหายใจช้าลง และความดันเ ลื อ ดลดลง

โกลด์แมนกล่าวว่า ดร. อัลเฟรด โตมาติส ใช้เสียงสวดมนต์ของนักบวชเกรกอเรียนกระตุ้นระบบประสาท สมอง และหู ของผู้เข้ามาบำบัด งานของ

เขาสำคัญมากต่อประโยชน์ของเสียงและการสวดมนต์ในทางวิทย าศาสตร์และการแพทย์ เขาพบด้วยว่า เสียงที่จำเพาะ

มีความถี่เสียงที่สูงเป็นพิเศษจะกระตุ้นและสร้างพลังให้สมองส่วนคอร์เทกซ์และระบบประสาท

และเขารู้ว่า เสียงสวดมนต์แบบอื่นจากประเพณีอื่นก็มีผลเช่นเดียวกัน นอกจากมีการศึกษาปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ในเ รื่ อ งการสวดมนต์ยังมีมี

การศึกษาในศาสตร์อื่นอีกเหมือนกัน

ดร.เดวิด ชานานอฟ –คาลซา ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยเพื่อกลไกร่ า งกายและจิตใจแห่งสถาบันไบโอเซอกิตแห่งมหาวิทย าลัยแคลิฟอร์เนีย

ซานดิเอโก และเป็นสมาชิกของศูนย์การแพทย์ผสมผสานที่มหาวิย าลัยแห่งนี้ รายงานถึงแนวคิดการใช้

การสวดมนต์เพื่อช่วยในการรั กษ าแบบฝังเข็ม

ดร.รานจิ สิงห์ นักประสาทวิทย าศาสตร์ นักเขียน นักธุรกิจ และนักการศึกษาโลก พบว่า

การสวดมนต์เจาะจงบทใดบทหนึ่งซ้ำ จะทำให้ร่ า งกายปล่อยฮอร์โมนเมลาโทนิน ซึ่งเกิດประโยชน์มากมายเช่น

ลดขนาดเนื้องอก และช่วยให้นอนหลับได้ดีขึ้น

มีการค้นพบด้วยว่า การสวดมนต์นั้นเพิ่มออกซิเจนให้สมอง ลดอัตราการเต้นของหัวใจ ทำให้ความดันเ ลื อ ดดีขึ้น และทำให้คลื่นสมองสงบ และ

การสวดมนต์ยังสามารถทำให้สมองซีกซ้ายและซีกขวา”ซิ้งค์” กันได้ดี คือ สมองส่วนต่าง ทำงานเข้าขากัน หรือมีจังหวะตรงกันพอดี

ซึ่งจะทำให้ความสามารถในการคิดอ่ า น-เชื่อมโยงข้อมูลต่าง เข้าด้วยกันเป็นไปด้วยดี

ตอนท้ายสุด อเล็กซา ปิดท้ายว่า

เมื่อเรารู้สึกไม่สบายทางร่ า งกายและจิตใจ แล้วแสวงหาการรั กษ า แม้ภาพของโลกที่การสวดมนต์กลายเป็นคำแนะนำอันดับต้นที่ทำให้เกิດการ

เปลี่ยนแปลงทางร่ า งกายและจิตใจ อาจจะดูเป็นงานที่ย าก แต่ผู้คนทุกวันนี้ก็ตระหนักขึ้นเรื่อย ว่าเราสามารถสวดมนต์เพื่อสุขภาพและความสุข

ให้เราหวังกันเถอะว่า เราจะทำให้พลังของการสวดมนต์อยู่ในสเกลที่ใหญ่ขึ้น และเกิດขึ้นให้เร็วที่สุด

ที่มา พลังจิต

Leave a Reply