มีเก ณฑ์ ร ว ยในครึ่ งปีหลั ง จากกา ร ถูกร า ง วั ลให ญ่ ได้บ้า นหลั งให ญ่ รถให ม่ป้า ยแด ง

มีเกณฑ์ ร ว ยในครึ่งปีหลัง จากการ ถูกร า ง วั ลใหญ่ ได้บ้านหลังใหญ่ รถใหม่ป้ายแดง

มาเ ช็ ค ด วงชะต าในช่วงครึ่งปีหลังกันเถอะ ห ม อ ลั กษณ์ ฟั นธงแล้วว่าຮาศีไหนบ้าง อีกทั้งยังมีຮาศีที่มีเกณฑ์จะ ถูกร างวัลใหญ่ จากที่เคยมีปัญห าทางการเงิ น ก็เริ่มจะดีขึ้นเรื่อย

เ รื่ อ ง ร้ า ย จะกลายเป็นดีในที่สุด มาดูกันว่าแต่ละຮาศีนั้นเป็นอย่ างไร ครึ่งปีหลังนี้จะต้องเป็นครึ่งปีที่ดีอย่ างแน่นอน ใครมีຮาศีไหนลองมาอ่ านคำ ทำ น ายกันได้เ ล ย

คนเกิดຮาศีเมถุน

เป็นคนที่มีหลายอาร มณ์ สมาธิสั้น มีความเป็นคน 2 บุคลิกในตัวเอง แต่ว่าเ รื่ อ งง า นนั้นจะโดดเด่นเ ล ย แม้จะยุ่งย ากอยู่บ้างแต่ก็ทำออกมาได้ดีเ ล ยล่ะ โดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจตัวเอง

ในด้านความรัก คนในครอบครัวก็จะกดดันสักหน่อย จะต้องอ ดท นให้มาก มุ่งมั่นทำง า นให้ดี และยังมีเกณฑ์ที่จะรว ยจากการถูกร างวัลใหญ่อีกด้วย เก็บโชคดว งชะต าไว้ ขอให้พ้นเคร าะห์ เจอความสุข เงิ นทองในชีวิต ส าธุ

คนเกิดຮาศีเมษ

จะเป็นคนที่มีความขยันมากเ ล ย กล้าที่จะตั ดสินใจ สู้ชีวิตแบบสุด ไปเ ล ย แต่ว่าก็เบื่ อง่ายเหมือนกัน ให้ร ะวังเ รื่ อ งอาร มณ์กับสติตัวเองหน่อยนะ พย าย ามมีสติกับทุกอย่ างแล้วจะดีเอง ในช่วงครึ่งปีหลังนี้ ชีวิตของชาวเมษจะได้พบกับสิ่งดี เข้ามา แต่ก็ประม าทไม่ได้เนื่องจากอุปสรร คก็ยังเยอะอยู่ ซึ่งสิ่งที่จะพาไปรอดได้นั้นก็คือ สติ นั่นเอง ในด้านของการง า นนั้นจะได้เจอคนที่เข้ามาช่ว ยแม้จะสะดุดหน่อยแต่ก็ยังไปได้อยู่และมีเกณฑ์จะดีขึ้นเรื่อย ในอนาคต หาก ดว งคุณดี ให้เก็ บไว้ แล้วจะได้ทรั พย์

คนเกิดຮาศีกรกฎ

เป็นอีกຮาศีที่แปรปรวนไม่น้อยเ ล ย มีเกณฑ์จะได้เปลี่ยนง า นใหม่ถึง 90 % แต่ว่าง า นใหม่นั้นก็เป็นง า นที่ดีขึ้น อ ย ากจะทำง า นอะไรลงมือทำได้เ ล ย กำลังอยู่ในช่วงขาขึ้น

หากจะต้องเจอปัญห าอะไรใหญ่แ ค่ไหนก็จะสยบมันลงไปด้วยความรัก คู่รักจะเป็นผู้คอยส่งเสริ มให้ชีวิตดีขึ้น จงดูแลใจของคนรักให้ดีด้วย พอตั้งใจทำทุกอย่ างดีแล้ว

เงิ นจะไหลเข้ามาเมื่อถึงเวลาของมัน หากมีความเชื่ อในเ รื่ อ งของโชคชะต าต ามຮาศี ขอให้เช ฟ ดว งนี้ไว้ ขอจงพบเจอแต่สิ่งที่ดี ส าธุ

คนเกิดຮาศีกันย์

เป็นคนที่ค่อนข้างจริงจังกับชีวิตน่าดูเ ล ย โดยเฉพาะคนที่อยู่ในช่วงกำลังตั้งตัวจะมุ่งมั่นสูง มีโอกาสที่จะได้รับเงิ นก้อนโตในช่วงครึ่งปีหลังด้วย คนที่ทำธุรกิจจะมีกำไรดี ทำอะไรก็สำเร็จ ส่วนเ รื่ อ งรักอาจจะต้องปล่อยวางก่อน หากดว งคุณดี ให้เก็ บไว้ แล้วจะได้ทรั พย์

คนเกิดຮาศีตุลย์

ชาวตุลย์นั้นจะรว ยได้ก็มาจากง า นที่ตั้งใจทำ มุ่งมั่นอย่ างเต็มที่กับง า น จงตั้งใจอย่ างจริงจังนะ ความสำเร็จจะมาได้อย่ างน่าภาคภูมิใจ ในเ รื่ อ งความรักนั้นก็สมหวัง คนที่เลิกราไปก็คือไม่ใช่เนื้อคู่ เพร าะหากเป็นคู่แท้กันแล้วจะไม่ได้จากกันไปไหนเ ล ย หากดว งคุณดี ให้เก็ บไว้ แล้วจะได้ทรั พย์

คนเกิดຮาศีสิงห์

ทุกสถานการณ์จะผ่านไปได้ด้วยดี แม้จะเจอปัญห าเข้ามาหนักมากแ ค่ไหน จ นท้อมากก็จะเปลี่ยนไปในทางที่ดี ทุกปัญห าจะแ ก้ไปได้อย่ างผ่านไปสบาย ตั้งใจที่จะทำอะไรก็จงลงมือทำ ใส่ความตั้งใจให้เต็มที่แล้วมันจะสำเร็จ

ในแต่ละຮาศีนั้นก็มีดว งชะต าที่แตกต่ างกันออกไปด้วย คนมันจะรว ยพอถึงเวลาก็จะต้องรว ยอย่ างแน่นอน เพียงแต่อย่ าไปท้ อถอยต่อชีวิตไปก่อน ไม่ใช่วันนี้ก็คงมีสักวันที่เป็นของเราอย่ งแน่นอน ส่วนຮาศีใดที่กำลังเป็นขาขึ้นก็จงบริหารชีวิตให้ดี บริหารเงิ นให้ดี แล้วทุกอย่ างมันจะดีต ามไปด้วย หากดว งคุณดี ให้เก็ บไว้ แล้วจะได้ทรั พย์

คนเกิดຮาศีมีน

เป็นຮาศีขี้เบื่ อเ ล ย ไม่ค่อยชอบอยู่ที่เดิม ย้ ายไปโน่นมานี่บ่อยมาก ง า นที่ทำเกี่ยวข้องกับการเดินทางจะดีและทำให้รว ยขึ้นมาได้ และจงมีสติในการใช้ชีวิต ความรักนั้นดีคนรักจะคอยเกื้อหนุนให้ชีวิตดี ร่ำรว ยมากขึ้นกว่าเดิม ชีวิตมีความสุขมากขึ้น

คนเกิดຮาศีกุมภ์

เป็นคนที่ลึกลับทีเดียว มีนิ สั ยเป็นคนกวน เ รื่ อ งง า นก็ผิ ด ถูก แต่ว่าพอถึงช่วงครึ่งปีหลังนี้ก็จะเริ่มดีมากขึ้น ความรักสมหวังมีรักที่ดีทีเดียวอีกทั้งคนรักยังช่ว ยหนุนให้ชีวิตดีขึ้นอีกด้วย สำหรับคนที่ชื่นชอบการเ สี่ ย งโชคกับตัวเล ขมีเกณฑ์จะถูกรางวัลใหญ่ก็คราวนี้แหละ เก็ บโชคดว งชะต าไว้ ขอให้พ้นเคร าะห์ เจอความสุข เงิ นทองในชีวิต สาธุ

คนเกิดຮาศีมังกร

ຮาศีนี้จะหัวโบราณสักหน่อย ชอบคิดมาก คิดเยอะกับทุกเ รื่ อ ง โดยเฉพาะเ รื่ อ งง า น และในช่วงครึ่งปีหลังนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาที่ง า นดีมากขึ้นเรื่อย และมีลูกน้องที่น่ารักคอยให้ความร่วมมืออีกด้วย เป็นคนที่รักความยุติธรรม อะไรที่ทนไม่ได้ก็เลิกไปกันข้างหนึ่งเ ล ย เก็ บโชค ดว งชะต าไว้ ขอให้พ้นเคร าะห์ เจอความสุข เงิ นทองในชีวิต สา ธุ

คนเกิดຮาศีธนู

จะประสบความสำเร็จในด้านหน้าที่การง า นมาก และมีแววจะได้เปลี่ยนง า นด้วย ช่วงครึ่งปีหลังนี้จะได้รับโชคก้อนใหญ่จากการถูกร างวัล สำหรับการลงทุนอาจจะได้จ่ายเยอะหน่อยนะ คนที่ควรใส่ใจมากที่สุดก็คือคนในครอบครัว คนรักให้ดูแลใจกันดี เพร าะปัญห าอาจจะเข้ามาให้วุ่นวายทีเดียว หากดว งคุณดี ให้เก็บไว้ แล้วจะได้ทรั พย์ สมหวัง

คนเกิดຮาศีพิจิก

ค่อนข้างอาภั พรักเ ล ยล่ะ ຮาศีนี้มีเกณฑ์ได้รับการเปลี่ยนแปลงในเ รื่ อ งง า น ก่อนนี้ทำอะไรก็มักมีแต่ปัญหา ติดขั ดไปหมดแต่ว่าให้อ ด ท นใจแข็งไปก่อนนะ แล้วทุกอย่ างจะค่อย ดีขึ้นเอง การง า นต้องดูให้ละเอียด การเงิ นต้องบริหารดี แล้วจะทำให้มีกินมีใช้ไปตลอด หากมีความเชื่ อในเ รื่ อ งของโชคชะต าต ามຮาศี ขอให้เช ฟดว งนี้ไว้ ขอจงพบเจอแต่สิ่งที่ดี ส าธุ

 

ขอบคุณแหล่งที่มา : แบ่งปันสาระ

เรียบเรียงโดย : เกษตรไอเดีย