อ ย่ าไปเ สี ยเวลาทำดี ให้กับค นที่ไม่เค ยเห็ นคุ ณค่าในตั วเราเ ล ย ทำดีเท่ าไห ร่ก็ไม่เค ยพ อ

อ ย่ าไปเ สี ยเวลาทำดี ให้กับค นที่ไม่เค ยเห็ นคุ ณค่าในตั วเราเ ล ย ทำดีเท่ าไห ร่ก็ไม่เค ยพ อ

มันมีจริงนะ คนที่รักบางคนเพียงแ ค่เห็นหน้า คนที่ เ ก ลี ย ด บางคนเพียงแ ค่ฟังใครเล่ามา

เคยเป็นไหม ไม่ว่าเราทำดีแ ค่ไหนสุดท้ายเขาก็ไม่เห็นค่า เพราะ สำหรับคนบางคน ความดีซื้อใจเขาไม่ได้

ทำทุ กอย่างเพื่อหวังให้ทุ กคนบนโลกมารักเรา เหนื่อຍเปล่า มันเป็นไปไม่ได้หรอก

เพราะ ใส่ใจมากไปเราจึง ทุ ก ข์ เพราะ สงสัยมากไปจึง ท ร ม า นหากเข้าใจจึงเป็นสุข ปล่อยวางได้จึงเป็นอิสระ ปล่อยไปบ้างช่างมัน

เรามาสู่โลกนี้เสมือนนักเดินทาง เ รื่ อ งราวมากมาย ใช่เราเป็นผู้ตั ดสิน เ รื่ อ งที่ใหญ่ที่สุดในวันนี้ พอถึงวันพรุ่งนี้ก็กลายเป็นเ รื่ อ งเล็ก

เ รื่ อ งที่ใหญ่ที่สุดในเดือนนี้ พอเดือนหน้าก็กลายเป็นเ รื่ อ งเล่า เ รื่ อ งเล่าปากต่อปากกันไปนาน สุดท้ายก็เป็นแ ค่คำ นิน ทา

เราทุ กคนเป็นได้ก็แ ค่คนในคำ นิน ทา คนใน ลม ปากใคร ไม่ต้องพย าย ามทำตัวให้เป็นที่รัก ของทุ กคนหรอก มันเป็นไปไม่ได้

อยู่กับใครแล้วเหนื่อຍใจ นักก็ถอยออกมาบางคนย ากที่จะเปลี่ยน คนที่ เก ลียด เรา ให้หันมาชอบ

เปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเวลาไปใช้กับคนที่รักเรา ทำให้คนที่รักเรามีความสุขดีกว่า อย่าเ สียเวลานั่ง ปั้นหน้า อยู่กับ คนที่ไม่คิดจะ ยอมรับ เราเ ล ย

บางครั้ง การทำความดี ของเรา ก็ไม่สามารถซื้อใจใครได้ การทำดี บางครั้งอาจหมายถึง การทำให้ถูกที่ ให้ถูกคนด้วย

อย่าเ สียใจถ้าเค้ามองไม่เห็น ในสิ่งที่เราตั้งใจ แต่จงดีใจและภูมิใจเถอะว่าเราได้ทำดีที่สุดแล้ว

บางครั้งคนเราก็ชอบคิดว่าการทำดีกับใคร ก็ให้คนนั้นตั ดสิน ว่าเราดีหรือไม่ แต่ความเป็นจริงแล้วที่สุดของความดี

ของคนเรานั้นมันไม่ได้เท่ากันหรอก ดังนั้นเราจึงคาดหวังไม่ได้ ว่าเราหรือเค้า ใครกันแน่ที่ดีกว่ากัน

แต่ให้เราคิดแ ค่ว่า เราทำดีให้ถึงที่สุดของเราแล้วก็พอ การจากกันด้วยความดี

สักวันคงจะรู้ผลแห่งความดีนั้น แต่ การจากกันด้วยความ เ ล วต่อให้นานเพียงใดความ เ ล ว ก็ไม่อาจเปลี่ยนเป็นความดีไปได้เ ล ย

เลือกใช้เวลาที่มีต่อกันให้ดีที่สุด ส่วนผลนั้นปล่อยให้เวลาเป็นคนบ่งบอก ชีวิตเหมือนรสชาติของ กา แฟ มากก็ดี น้อยก็ดี ต่างมีรสขม

เข้มก็ดี จืดก็ดี ต่างมีรสชาติ ร้อนก็ดี เย็นก็ดี ต่างคนต่างชอบไม่เหมือนกัน

จะชง กา แฟ ให้ถูกปากทุ กคนบนโลกได้อย่างไรกัน ทำอย่างไรเขาก็ไม่ชอบ เราก็ถอยออกมา

ปรับอย่างไรก็ไม่ได้ผล ก็กลับมาเป็นตัวเองเถอะ อย่าคาดหวังในการทำความดี เมื่อเราไม่คาดหวัง เราก็ไม่ต้องผิดหวัง

ขอบคุณแหล่งที่มา : แบ่งปันสาระ

เรียบเรียงโดย : เกษตรไอเดีย