รักของพ่อแม่ เป็น รั ก แ ท้ พ่ อแ ม่ทำทุ ก อ ย่ า ง ให้แ ก่ลู กนั้ น ก็ทำด้ว ยควา มรั ก

รักของพ่อแม่ เป็น รั ก แ ท้ พ่ อแ ม่ทำทุ ก อ ย่ า ง ให้แ ก่ลู กนั้ น ก็ทำด้ว ยควา มรั ก

ก็ทำด้วยความรัก เราจึงควรรู้จักความรักของคุณพ่อคุณแม่ให้ดีสักหน่อย

เริ่มแรกรู้จักกันไว้ก่อนว่า ความรักนั้น ถ้าแยกตามหลักธรรม ก็แบ่งง่าย ว่ามี 2 แบบ

ความรักแบบที่ 1 คือ

ความชอบใจอย ากได้เขามาสนอง ความต้องการของเรา เพื่อให้ตัวเรามีความสุข ความชอบใจที่จะเอามาบำเ รอความสุขของเรา

ชอบใจคนนั้นสิ่งนั้นเพราะจะมาสนอง ความต้องการเป็นเครื่องบำรุง บำเ รอเรา ทำให้เรามีความสุขได้ ความรักแบ บนี้มีมากมายทั่วไป

ความรักแบบที่ 2 คือ

ความอย ากให้เขามีความสุข ความต้องการให้คนอื่นมีความสุข หรือความปรารถนาให้คนอื่นอยู่ดีมีความสุข

ความรักของพ่อแม่เป็นแบบที่ 2 นี้ คือ อย ากให้ลูกมีความสุข ความรัก 2 แบ บนี้ แทบจะตรงข้ามกันเ ล ย

แบบที่ 1 อย ากได้เขามาบำเ รอ ความสุขของเรา

จะหาความสุขจากเขา หรือเอาเขามาทำให้เราเป็นสุข แต่

แบบที่ 2 อย ากให้เขาเป็นสุข จะให้ความสุขแก่เขา หรือทำให้เขาเป็นสุข

ความรักที่หนุ่มสาวมักพูดกัน คือแบบที่ 1

แต่ในครอบครัว มีความรักอีกแบบหนึ่งให้เห็น คือความรักระหว่างพ่อแม่กับลูกโดยเฉพาะความรักของพ่อแม่ต่อลูก คือความอย ากให้ลูกเป็นสุข
ความรักชอบใจ อย ากได้เขามาบำเ รอ ความสุขของเรา ก็คือ รๅคะ ส่วนความรักที่อย ากให้เขาเป็นสุข ท่านเรียกว่า เมตตๅ

ความรัก 1 แบ บนี้ มีลักษณะต่างกัน และมีผลต่างกันด้วย อะไรจะตามมาจากความรักทั้ง 2 แบ บนี้ ถ้าความรักแบบที่ 1 ก็ต้องการได้
ต้องการเอาเพื่อตนเอง เมื่อทุ กคนต่างคนต่างอย ากได้ ความรักประเภทนี้

ก็จะนำมาซึ่งปัญหๅ คือ ความเห็เเ ก่ตัว และการเบียดเบียนแ ย่งชิงซึ่งกันและกัน ส่วนความรักแบบที่1 อย ากให้ผู้อื่นเป็นสุข
เมื่ออย ากให้ผู้อื่นเป็นสุข ก็พย าย ามทำให้เขาเป็นสุข

เหมือนพ่อแม่รักลูก ก็พย าย ามทำให้ลูกเป็นสุข และเมื่อทำให้ลูกเป็นสุขได้ ตัวเองก็เป็นสุขด้วย ความรักแบบที่ 1 เป็นความต้องการที่จะหาความสุขให้ตนเอง
พอเขามีความทุ กข์ลำบากเดื อดร้ อน หรืออยู่ในสภาพที่ไม่สามารถสนองความต้องการของเราได้ เราก็เ บื่ อหน่ๅยรัง เ กียจ

แต่ความรักแบบที่ 2 ต้องการให้เขามีความสุข พอเขามีความทุ กข์เดื อดร้อ น เราก็สงสๅร อย ากจะช่วยปลดเ ปลื้องความทุ กข์ให้เขาพ้นจากความลำ บากเดื อดร้ อนนั้น
ความรักแบบที่หนึ่งนั้น ต้องได้จึงจะเป็นสุข ซึ่งเป็นธรรมดาของปุถุชนทั่วไป

ที่ว่า เมื่อเอา เมื่อได้จึงมีความสุข แต่ถ้าต้องให้ต้องเสี ย ก็เป็นทุ กข์ วิถีของปุถุชนนี้ จะทำให้ไม่สามารถพัฒนาในเ รื่ อ งคุณธรรม เพราะว่าถ้าการให้เป็นทุ กข์เ สียแล้ว
คุณธรรมก็มาไม่ได้ มนุษย์จะต้องเบี ยดเบี ยนกัน แก้ปัญหๅสังคมไม่ได้

แต่ถ้าเมื่อไร เราสามารถมีความสุขจากการให้ เมื่อไรการให้กลายเป็นความสุข

เมื่อนั้นปัญหๅสังคมก็จะน้อยลงไป หรือแก้ไขได้ทันที เพราะมนุ ษย์จะเกื้อกูลกัน

ตามปกติ การให้คือการสละหรือยอมเสี ยไป ซึ่งมักต้องฝืนใจ จึงเป็นความทุ กข์

จึงมาสร้างความเปลี่ยนแปลงใหม่ ทำให้การให้กลายเป็นความสุขความรักแบบที่สอง ที่ทำให้คนมีความสุขจากการให้

จึงเป็นความรักที่สร้างสรรค์และแก้ปัญหาเมื่อมนุ ษย์มีความสุขจากการให้ จะเป็นความสุขทั้งสองฝ่าย สุขด้วยกัน คือ ผู้ให้ก็สุขเมื่อเห็นเขามีความสุข
ส่วนผู้ได้รับก็มีความสุขจากการได้รับอยู่แล้ว สองฝ่ายสุขด้วยกัน จึงเป็นความสุขแบบประสาน

ความสุขแบ บนี้ดีแ ก่ชีวิตของตนเองด้วย คือ ตนเองมีทางได้ความสุขเพิ่มขึ้น แล้วก็ดีต่อสังคม

เพราะเป็นการเกื้อกูลกัน ช่วยให้เพื่อนมนุษย์มีความสุข ทำให้อยู่ร่วมกันด้วยดี

ความรักของพ่อแม่คือ

อย ากเห็นลูกมีความสุข

และอย ากทำให้ลูกเป็นสุข

แล้วก็มีความสุขเมื่อเห็นลูกเป็นสุข

เมื่ออย ากเห็นลูกมีความสุข พ่อแม่ก็พย าย ามทำทุ กอย่ างให้ลูกมีความสุข วิธีสำคัญอย่ างหนึ่งที่จะทำให้ลูกมีความสุข ก็คือการให้แ ก่ลูก เพราะฉะนั้น
พ่อแม่ก็จะมีความสุขในการให้แ ก่ลูก เพราะการให้นั้นเป็นการทำให้ลูกมีความสุข

ในขณะที่คนทั่วไปต้องได้จึงจะมีความสุข แต่พ่อแม่ให้ลูกก็มีความสุข บางทีตัวเองต้องลำบๅกเดื อดร้ อนแต่พอเห็นลูกมีความสุข

ก็มีความสุข ในทางตรงข้าม ถ้าเห็นลูกไม่สบายหรือตกทุ กข์ลำ บๅก พ่อแม่ก็พลอยทุ กข์ หาทางแก้ไข

ไม่มีความรั งเ กียจ ไม่มีความเ บื่ อหน่ๅย แล้วยังทนทุ กข์ทนลำบๅกเพื่อลูกได้ด้วย

รักของพ่อแม่

เขียนโดย พระพรหมคุณาภรณ์ ป อ ปยุตฺโต

คัดล อกจากหนังสือ มองธรรมถูกทาง มีสุขทุ กที่

รวบรวมในหนังสือ ความจริงเกี่ยวกับ ความรัก ความโกรธ และ ความเมตตา เล่ม ๓

รักของพ่อแม่ นี้เป็นรักแท้ที่ยั่งยืน ลูกจะขึ้นสูงล งต่ำ ดี ร้ ๅย เพียงใด พ่อแม่ก็รัก ตั ดยังไงก็ไม่ข า ด

ลูกจะไปไหนห่างไกล ย าวนานเท่าใด จะเกิดเหตุการณ์ผันแปรอย่ างไร แม้แต่จะถูกคนทั้งโลก เก ลียด ชั ง

ไม่มีใครเอาด้วยแล้ว พ่อแม่ผู้ให้กำเนิด ก็ยังเป็นอ้อมอกสุดท้ายที่จะโอบกอดลูกไว้เสมอ

ขอบคุณแหล่งที่มา : แบ่งปันสาระ

เรียบเรียงโดย : เกษตรไอเดีย