อ.คฑา เผ ยดา วพ ฤหั สย้า ย “ຮาศีใดการเงิ นเด่ น” มีโช คโด ยบั งเอิ ญ พ ร้ อ มแน ะนำวิธีทำบุ ญข อ งทั้ ง 12 ຮ าศี โ ส ดพ บรั ก ຮ าศีใ ดร ะวังอุ บั ติ เห ตุ

อ.คฑา เผ ยดา วพ ฤหั สย้า ย “ຮาศีใดการเงิ นเด่ น” มีโช คโด ยบั งเอิ ญ พ ร้ อ มแน ะนำวิธีทำบุ ญข อ งทั้ ง 12 ຮ าศี โ ส ดพ บรั ก ຮ าศีใ ดร ะวังอุ บั ติ เห ตุ

วันนี้เราจะพาเพื่อน มาเช็กด ว ง ตาม 12 ຮาศี อ.คฑา ชินบัญชร เผยถึงด ว งชะตา 12 ຮาศี หลังดาวพฤหัสบดีจร ย้ายเข้าຮาศีธนู วันที่ 25 ธ.ค. 63 นี้เป็นต้นไป พร้อมแนะนำวิธีทำบุญของทั้ง 12 ຮาศี และการเดินทางให้เกิดสิ่งดีเข้ามา รวมทั้งบทสวด และวิธีการไหว้รับดาวพฤหัส ดังนี้

ຮาศีเมถุน การเงินคล่องตัว มีโชคลาภฟลุก การลงทุน ธุรกิจใหม่ ก้าวหน้า ระวังสุขภาพผู้ใหญ่ในบ้าน อุ บั ติ เห ตุ และของหาย

ຮาศีกรกฎ โชคดีจากง า นประจำ บริวารสนับสนุน ใครโสดมีเกณฑ์พบคู่ การเดินทางมีโชค ระวัง กล้ามเนื้อ สายต

ຮาศีสิงห์ ง า นด้านการศึกษาเด่น สอบแข่งขันสำเร็จมีข่าวดี ธุรกิจดีขึ้น ระวัง อารมณ์ขึ้นลง เข้าใจผิดคนรัก

ຮาศีกันย์ เด่นการง า น มีเสน่ห์ ใครโสดพบเจอรัก ง า นราชการผู้ใหญ่ส่งเสริม ระวัง สุขภาพผู้ใหญ่ในบ้าน

ຮาศีตุลย์ มีโชคลาภ การค้าขาย ธุรกิจรุ่งเรือง ระวังง า นประจำมีแรงกดดัน

ຮาศีมังกร การเงิน มีผู้ใหญ่ช่วยเหลือ ง า นราชการมีผู้สนับสนุน ระวังอารมณ์ความขั ด แ ย้ ง อุ บั ติ เห ตุ สุขภาพ

ຮาศีกุมภ์ ง า นราชการ กฎหมาย มีโชคดี ก้าวหน้า ความรัก ระวังคำพูด มีเ รื่ อ งใช้เงิน ระวังเอกส า รสัญญา คดีความ

ຮาศีมีน การเงินเด่น ความรักผู้ใหญ่ส่งเสริม การง า นมีการเปลี่ยนแปลง ระวังอารมณ์ เข้าใจผิดคนรอบข้าง สุขภาพ กล้ามเนื้อ ด ว งตา

ຮาศีเมษ มีช่องทางง า นใหม่ การเงินการลงทุน ระวังบริวาร สุขภาพ ความดัน ทางเดินหายใจ

ຮาศีพฤษภ การลงทุนส่งออก เสื้อผ้า คนโสดได้เพื่อนเป็นคนรัก ได้รับหน้าที่การง า นใหม่ ระวังอุ บั ติ เห ตุกล้ามเนื้อก ร ะ ดู ก

ຮาศีพิจิก ง า นราชการเด่น มีโชคจากเ พ ศตรงข้าม ลงทุนได้ไม่คุ้มเสีຍ การใช้จ่ายเงินมาก

ຮาศีธนู ข่าวดีเ รื่ อ งง า นสาธารณสุข แพทย์ การง า นประจำกดดัน เปลี่ยนแปลง ระวัง ใช้เงินในเ รื่ อ งไม่เป็นเ รื่ อ ง อุ บั ติ เห ตุจากของตกที่สูง

วิธีไหว้รับดาวพฤหัสและบทสวด “วัฏฏกสูตร” รับดาวพฤหัส

ขอบคุณแหล่งที่มา : แบ่งปันสาระ

เรียบเรียงโดย : เกษตรไอเดีย