ทำบุ ญถว า ยสัง ฆทา นด้ว ยข อง 10 อ ย่า ง นี้ ถือว่าได้บุ ญกุศ ลให ญ่มา ก มีกิ นมีใช้จา กบุ ญกุศ ล

ทำบุ ญถว า ยสัง ฆทา นด้ว ยข อง 10 อ ย่า ง นี้ ถือว่าได้บุ ญกุศ ลให ญ่มา ก มีกิ นมีใช้จา กบุ ญกุศ ล

ทำบุญถว า ยสังฆทานนั้นได้อานิสงส์ใหญ่มาก หากเราทำถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นสังฆทานที่สร้างกุศลเพื่อตนเอง หรือสังฆทานอุทิศให้ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว ให้เราตั้งใจจัดหาซื้อของ ต ามปัจจัยที่เรามี อย่ าให้เราเดื อ ดร้อ นเพราะทำบุญ ให้ทำต า มกำลัง

ผู้ที่ต้องการทำบุญด้วยการถวายสังฆทาน ควรเลือ กของดีมีคุณภาพ โดยการซื้อสังฆทานสำเร็จรูป บางครั้งอาจได้สิ่งของที่ไม่มีประโยชน์ต่อพระสงฆ์อย่างแท้จริง หรืออาจเป็นของคุณภาพเ เ ย่ จ นใช้ง า นไม่ได้ การเลือ กซื้อของถวายด้วยตัวเองจึงเป็นทางเลือ กที่ดีอีกทางหนึ่ง

1 รองเท้า

แบบของรองเท้าที่นำมาถวายนั้น ควรดูต ามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ อาจลองสังเกตดูก็ได้ว่า แต่เดิมพระสงฆ์ที่วัดแห่งนั้นสวมใส่รองเท้าแบบใด

2 เครื่องเขียนและอุปกรณ์การเรียน

เนื่องจากในปัจจุบันพระสงฆ์ส่วนใหญ่มีโอ กาสในการศึกษ า จึงมีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์การเรียน โดยเฉพาะหนังสือนักธรรม หนังสือบาลี สมุด กระดาษ ปากกา และดินสอ เพราะต้องใช้ในการศึกษ าพระธรรม

3 ผ้าไตรจีวร

แม้จะเป็นสิ่งที่พบเห็นในชุดสังฆทาน แต่ส่วนใหญ่มักเป็นของที่ไม่ได้ขนาดและไม่มีคุณภาพ ดังนั้น ผู้ถวายสังฆทาน ควรเลือ กอย่างเหมาะสม เช่น ผ้าไตรจีวรที่ทำจากผ้ามัสลิน เพราะเนื้อผ้าเหมาะสมกับสภาพอากาศร้อนชื้น

4 หนังสือธรรมะ ส า รคดี นิตยส า ร หรือหนังสือที่ให้ความรู้อื่น

หากไม่สะดวกนำสิ่งของเหล่านี้มาถวายที่วัด สามารถสมัครสมาชิกรายปี หรือสั่งซื้อหนังสือจากสำนักพิมพ์เพื่อให้ส่งตรงถึงวัดเ ล ยก็ได้

5 ผ้าขนหนู

ควรเลือ กผ้าขนหนูเนื้อดี สีสุภาพ ไม่ควรมีลวดลายฉูดฉาด และไม่จำเป็นต้องมีสีเหลืองแต่อย่างใด

6 เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ในยุคโลกหมุนต ามเทคโนโลยี วัดต่าง จำเป็นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการศึกษ าและเผยแผ่พระพุทธศาสนา ซึ่งยังมีหลายวัดที่ยังข า ดแคลนอุปกรณ์เหล่านี้อีกเป็นจำนวน มาก

7 ผลิตภัณฑ์และชุดอุปกรณ์ทำความสะอาด

เช่น น้ำย าล้างห้องน้ำ น้ำย าล้างจาน ไม้กวาด และไม้ถูพื้น

8 มีดโกน

ควรเลือ กยี่ห้อที่มีคุณภาพ โ ก น ได้เกลี้ยงเกลา เพื่อให้พระสงฆ์ใช้ในการปลงผมได้อย่างสะดวกและป ล อ ดภั ย

9 ย ารักษ าโ ร ค

ควรถวายย าดี มีคุณภาพ และเป็นย าสามัญทั่ว ไป ที่ใช้กันในชีวิตประจำวัน

10 แชมพูสระผม

เนื่องจากพระสงฆ์ต้องใช้แชมพูในการชำ ร ะ ล้ า ง ห นั ง ศี ร ษ ะ ก่อนการปลงผม ดังนั้น แชมพูจึงถือเป็นสิ่งจำเป็นอีกอย่างหนึ่ง

หลักการข้อหนึ่งของการถวายสังฆทานคือ ให้ของที่สมควรแก่ผู้รับจะนำไปใช้ได้ ไม่ใช่ของที่ผู้ ล่ ว ง ลั บ ชอบ หรือใช้เป็นประจำ เพราะของเหล่านั้นถวายแก่พระ ไม่ใช่การทำพิธีให้ของนั้นล่องลอยไปสู่ผู้ ล่ ว ง ลั บ บุญเกิดจากการให้ ไม่ใช่อยู่ที่ตัวสิ่งของ ดังนั้น ผู้ที่ต้องการทำบุญด้วยการถวายสังฆทานควรใส่ ใ จ กับคุณภาพของสิ่งของและประโยชน์ต่อ การใช้ง า นของพระสงฆ์มากที่สุด

ขอบคุณแหล่งที่มา : ดีจังชีวิต

เรียบเรียงโดย : เกษตรไอเดีย