เพีย ง 4 คำสั้ น อุ อา กะ สะ คาถ าหั วใจเศร ษ ฐี ดีมา ก รว ยถาว ร จ ะเรื่อ งร้า ยก ลา ยเป็ นดี

เพีย ง 4 คำสั้ น อุ อา กะ สะ คาถ าหั วใจเศร ษ ฐี ดีมา ก รว ยถาว ร จ ะเรื่อ งร้า ยก ลา ยเป็ นดี

อุอากะสะ 4 คำ จำง่าย แต่ได้ผลจริง เป็นคำย่อจากหลักธรรม โดยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งท่านให้ไอเดียร วยไว้ดังนี้

หัวใจเศรษฐี 4 ข้อ อุอากะสะ

อุ อุฏฐานสัมปทา

คำนี้แปลตรงตัว ว่าให้ขยันทำมาหากิน อย่าขีเกียจ หรือเลื อ ก ง า น และต้องทำง า นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีใจรักในง า นที่ทำ

เพราะเมื่อใจรักแล้ว เราจะมีความสุขในการทำง า น แม้บางครั้งเราอาจจะได้รับมอบหมายง า นที่ไม่ชอบ

แต่ก็ควรตั้งใจทำอย่างสุดความสามารถ น อ ก จากนี้ต้องสำรวจตนเอง หาก ข า ด ความรู้ด้านไหน ให้หมั่นหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อพัฒนาปรับปรุงง า นให้ดีขึ้น

อา อารักขสัมปทา

การรักษ าในที่นี้หมายถึง การรักษ าทรัพย์ที่เราหามาได้ เช่น การออมเ งิ น การจัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย การรู้จักเลื อ ก ใช้ของอย่างประหยัดไม่ฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็น

น อ ก จากนี้ ยังหมายรวมถึง การรักษ าหน้ าที่การง า นของตน ให้พ้นจากทางที่ผิด เช่น การทุจ ริ ตในหน้ าที่ การส่งเสริมอบา ยมุ ข หรือง า นที่ผิดศีลธรรมอื่น

กะ กัล ย าณมิตต ต า

คบคนพาล พานพาไปหาผิด คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาwล คำ นี้ยังใช้ได้อยู่เสมอ การคบเพื่อนดี น อ ก จากจะช่วยเป็นกำลังใจให้กันและกัน

แนะนำกันทำในสิ่งถูกแล้ว ยังช่วย เ ตื อ น กันหากเห็นสิ่งใดที่ผิดบางครั้ง การคบคนผิด น อ ก จากจะทำให้หน้าที่การง า นเราเสีຍหายแล้ว ยังทำให้เราเสีຍทรัพย์อีกด้วย

สะ สมชีวิต า

การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ไม่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย เกินความจำเป็น สิ่งสำคัญคือ คิดก่อนใช้ ว่าสิ่งนั้นจำเป็นสำหรับเราจริงหรือเปล่า

น อ ก จากนี้ การใช้เ งิ นที่ดีนั้น เราควรแบ่งเ งิ นให้บิดา มารดา หรือผู้มีพระคุณก่อน จากนั้นจึงนำมาชำระ ห นี้ สิน ใช้จ่ายประจำวัน

และเก็บไว้ส่วนหนึ่งเผื่อฉุกเฉินในภายภาคหน้าต่อไป ขยันหา รักษ าดี มีกัล ย าณมิตร คิดก่อนใช้ เป็นคติประจำใจสำหรับคน อย ากร วย

ขอบคุณแหล่งที่มา : ดีจังชีวิต

เรียบเรียงโดย : เกษตรไอเดีย