เพียงบูชา ต า ม วิ ธี ก็ หนุนนำชีวิตให้ ร ว ยได้ มีเ งิ น อู่ ฟู่ ทำมาค้า ข า ย กำไร ง า ม

แ น ะการบูชา พ ร ะสี ว ลี แ บ บ ถูกต้อง เพียงบูชา ต า ม วิ ธี ก็ หนุนนำชีวิตให้ ร ว ยได้ มีเ งิ น อู่ ฟู่ ทำมาค้า ข า ย กำไร ง า ม

พ ร ะสีวลีนั้นเป็นถึงหนึ่งในแ ป ดสิบของพ ร ะอสีติมหาสาวกหรือศิษย์เ อ ก ของพ ร ะพุทธเจ้านั่นเอง วันนี้เราจะมา

แ น ะนำการบูชาพ ร ะสีวลีแ บ บถูกต้อง เพื่อหนุนให้บารมีแล้วยังเป็นสิริมงคลด้วยนะ ซึ่งจะมีเ ค ล็ ด ลับการส ว ดมนอยู่ครบทั้ง 5 จบในการ ส ว ดหนึ่งครั้ง

เคยได้ยินใช่ไหมว่า สำหรับการค้าขายแล้วหากบูชาพ ร ะสีวลีได้ถูกต้องนั้นจะทำให้ค้าขายกำไรงาม ใครมีไว้บูชาก็อย่าลืมบูชาให้ดีด้วยนะ

หากอย ากจะเสริมสิริมงคลและช่วยให้การทำมาค้าขายกำไรงาม นั้นอย่างแรกเลยผู้บูชาเองจะต้องเป็นคนจิตใจดี บริจาคทาน หมั่นทำบุญด้วยนะ โดยสิ่งที่จะใช้ในการบูชาจะมี

1 เทียนบูชา 1 เล่ม

2 ธูป 3 ด อ ก

3 น้ำสะอาด 1 แก้ว

4 ด อ ก ไม้ขาว หรือ ด อ ก บัว 3 ด อ ก 5 ด อ ก หรือ 7 ด อ ก

5 ผลไม้สด

6 น้ำผึ้ง

เวลาถวายของบูชานั้นหากเป็นผ ล ไ ม้สดนั้นควรถวายวันพฤหัสบดี และน้ำผึ้งก็ถวายวันนี้เช่นกัน และถ้าเป็นอาหารทะเลก็ควรจะถวายวันเสาร์ จะหนุนให้ประสบความสำเร็จ

บทส ว ดค า ถ าขอลาภขอโชคกับพ ร ะสีวลี

สีวะลี มะหาเถโร เทวดาต านะระปูชิโต โสระโห ปัจจะย า ทิมหิ อะหัง วันทามิ สัพพะทาฯ

สิวลีจะ มะหาเถโร ยักขาเทวาภิปูชิโต โสระโห ปัจจะย าทิมหิ อะหัง มันทามิ สัพพะทาฯ

สิวะลีเถระคุณังเอตัง โสตถุลาภัง ภะวันตุฯ

เป็นค า ถ าสั้นๆ ใช้ส ว ดได้ 2 เวลา จะส ว ดตอนไหนก็ต ามสะดวก เช่นก่อนนอน หรือ หลังจากการตื่นนอนแล้วก็ได้เหมือนกัน

เค ล็ ด ลั บง่าย ๆ นี้สามารถทำได้ทุกคนเลย โดยเฉพาะกับคนที่ทำมาค้าขาย การบูชาพ ร ะสีวลีจะช่วยให้สภาพทางการเงินคล่องตัว อีกทั้งยังหนุนให้บารมีเพิ่มขึ้นอีกด้วยนะคะ

ขอบคุณแหล่งที่มา : แบ่งปันสาระ

เรียบเรียงโดย : มาดูคลิป

Leave a Reply