บุ ญหล่ นทั บฉั บพลั น ร าศีนี้จ ะ ຮว ยกะทั นหั น ไ ด้จั บเงิ นล้า น

บุ ญหล่ นทั บฉั บพลั น ร าศีนี้จ ะ ຮว ยกะทั นหั น ไ ด้จั บเงิ นล้า น

ราศีพิจิก

มักเป็นคนที่ค ว า มทะเยอทะยานสูงกว่าຣาศีอื่นๆมีพลังจิตหรือค ว า มตั้งใจที่แน่วแน่ เขารักงานเป็นอันดับแรกถ้าลองได้ตั้งใจแล้วไม่มีอะไรที่เขาทำไม่ได้ เขาจะมุ่งมั่นมากสูงขึ้นเ รื่ อ ยๆ มีค ว า มรับผิดชอบสูงไว้วางใจได้เพราะเขาสุขุมรอบคอบมาก แนะนำให้คนราศีพิจิก สวดคาถาเงินล้าน เน้นทำสมาธิจิตในขณะสวดมนต์ ยิ่งทำสมาธิมากยิ่งได้ผลมาก รวมถึงทำบุญค่าไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ให้แสงสว่าง จะเป็นสิริมงคลมาก งวด 16 พฤศจิกา 2564 ๑วงได้จับเงินล้านจากสลากแ น่นอน แ ช ร์ให้เ พื่ อ นของท่านได้เห็นเพื่อเพิ่มบุ ญ กุ ศลให้แก่ ตัวท่านเอง

ราศีมังกร

ชาวราศีมังกรเป็นคนที่ใจอ่อน จิตใจดี แต่ก็โกรธ หงุดหงิดง่ายและเป็นคนมีค ว า มมั่นใจในตนเองสูงมาก ไม่ยอมใคร เอาแต่ใจตัวเองเป็นที่ตั้ง ซึ่งบางครั้งก็ทำให้เขาดูโดดเด่นเป็นผู้นำแนะนำว่าให้ท่าน สวดคาถาเงินล้าน คาถาพญายม ทำบุญถวายดอกไม้หรือของสวยงาม จะทำให้โชคลาภไหลมาไม่ข า ดสาย งวด 16 พฤศจิกา 2564 ๑วงได้จับเงินล้านจากสล ากแ น่น อ นแ ช ร์ให้เ พื่ อ นของท่านได้เห็นเพื่อเพิ่มบุ ญ กุ ศลให้แก่ ตัวท่านเอง

ราศีกันย์

เนื่องจากคนราศีนี้เป็นคนสุภาพอ่อนโยน มีมารยาท อั ธ ย า ศั ย ดีมีพรสวรรค์ในการเข้ากับผู้คน ฉลาดปราดเปรื่อง ช่างวิเคราะห์และสนิทกับใครได้อ ย่ า งไม่ถือตัว แนะนำว่าให้ราศีกันย์ สวดคาถาเงินล้าน เน้นทำสมาธิจิตในขณะสวดมนต์ ยิ่งทำสมาธิมากยิ่งได้ผลมาก รวมถึงทำบุญค่าไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ให้แสงสว่าง จะเป็นสิริมงคลมาก งวด 16 พฤศจิกา 2564 ๑วงได้จับเงินล้านจากสลากแ น่นอน แ ช ร์ให้เ พื่ อ นของท่านได้เห็นเพื่อเพิ่มบุ ญ กุ ศลให้แก่ ตัวท่านเอง

ราศีตุลย์

ค ว า มเฉลียวฉลาด ค ว า มสามารถ ความคล่องแคล่ว เป็นนักอุดมคติ รักค ว ามพิถีพิถัน คนຣาศีกันย์ โดยทั่วไปมักจะมีอุปนิ สั ยที่คล้ายคลึงกันหมด คือ เป็นผู้ที่จิตใจเริงร่า มองโลกในแง่ดีไปหมด บางทีก็พูดแบบสองแง่สองง่ามไปเ รื่ อ ย แนะนำว่าให้คนราศีตุลย์ สวดคาถาเงินล้านเยอะ อ ย่ า งน้อยวันละ 7 จบ รวมถึงคาถามหาจักรพรรดิ์ ใส่บาตรพระหรือทำบุญค่าน้ำค่าไฟ จะได้มีโชคไม่ข า ดสาย งวด 16 พฤศจิกา 2564 ๑วงได้จับเงินล้านจากสลากแ น่นอน แ ช ร์ให้เ พื่ อ นของท่านได้เห็นเพื่อเพิ่มบุ ญ กุ ศลให้แก่ ตัวท่านเอง

ราศีมีน

เป็นคนมีค ว า มใจโอบอ้อมอารีค ว ามเมตตากรุณาใจบุญ สุนทาน ชอบเห็นอกเห็นใจคนอื่นและเข้ากับคนง่าย คนຣาศีมีนโดยทั่วไปจะมีนิ สั ยใจรักค ว า มสวยงาม รักค ว า มเรียบร้อยเป็นระเบียบ เป็นคนมีอารมณ์หวั่นไหวง่าย แนะนำว่าให้ท่าน สวดคาถาเงินล้านเยอะ อ ย่ า งน้อยวันละ 9 จบ รวมถึงคาถามหาจักรพรรดิ์ ใส่บาตรพระหรือทำบุญค่าน้ำค่าไฟ จะได้มีโชคไม่ข า ดสาย งวด 16 พฤศจิกา 2564 ๑วงได้จับเงินล้านจากสลากแ น่นอน แ ช ร์ให้เ พื่ อ นของท่านได้เห็นเพื่อเพิ่มบุ ญ กุ ศลให้แก่ ตัวท่านเอง