12ຮ าศี ปี 2564 ร ว ยเงิ นไห ลมาเท มา ถูกหว ยก้อ นให ญ่ ຮาศีใดด ว งดีชีวิ ตพลิ ก

12ຮาศี ปี2564 ร ว ยเงินไหลมาเทมา ถูกหวยก้อนใหญ่ ຮาศีใดด ว งดีชีวิตพลิก

เช็กด ว งต้นปี 2564 ก่อนใคร จะได้เตรียมตัวก่อน ทั้งเ รื่ อ ง ด ว งการง า น ด ว งการเงิน และ ด ว งความรัก จะไปทิศทางไหนบ้าง แล้วຮาศีไหนดีหรือร้ า ย วันนี้ ห้ามพลาด

ຮาศีเมษ (ผู้ที่เกิดระหว่าง 13 เมษายน – 13 พฤษภาคม)

ท่านที่ลัคนาຮาศีเมษ ในช่วงตั้งแต่ต้นปีไปจ นถึง 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ท่านยังคงอยู่ไม่ค่อยติดที่นัก มักมีการเดินทางไปในต่างถิ่นเป็นประจำ บางท่านอาจมีการขายที่ดิน บ้านที่อยู่อาศัยและจะซื้อหาที่อยู่ใหม่ด้วย แต่นับจาก 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ไปแล้ว การประการธุรกรรมใด หรือการวางตัวในสังคม มักจะถูกคนรอบข้างคอยสังเกต จับผิด เกี่ยวกับพฤติกรรมของท่าน หรือบางท่านก็มักจะถูกคนทั่วไปอิ จ ฉ า ไม่หวังดีนัก

– การเงิน ในช่วงต้นปี ยังคงเก็บไม่ค่อยอยู่นัก จะมีการใช้จ่ายหรือหมดเปลืองกับการใช้จ่ายในต่างถิ่นบ้าง บางท่านอาจมีการลงทุนในกิจการบางอย่าง และก็จะได้รับผลตอบรับเข้ามา เป็นที่ยอมรับจากสังคมดีขึ้น ในช่วงกลางปี บางท่านจะมีการใช้จ่ายเงินไปแบบลับ หรือไม่เปิดเผย อาจมีการจ่ายเงินใต้โต๊ะ เพื่อหวังผลตอบแทน ประโยชน์ตามที่ท่านมุ่งหวังไว้ แต่ก็ไม่กระทบถึงฐานะ ความเป็นอยู่ที่ดีของท่าน

– การง า น หรือ ธุรกรรมที่ท่านทำอยู่ ก็ยังคงเป็นที่ยอมรับและเป็นที่รู้จักในสังคมเช่นเดิมท่านที่รับราชการ หรือทำง า นเอกชน ก็จะมีผลง า นเป็นที่พอใจของผู้บังคับบัญชาดีขึ้น และส่งผลถึงการพิจารณาความสามารถของท่าน อาจได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นให้สูงขึ้นไปด้วย

– ความรัก แม้ท่านจะเป็นคนที่มีเสน่ห์ เป็นที่สนใจจากเ พ ศตรงข้าม บางท่านอาจมีเ พ ศตรงข้ามเข้ามาติดต่อหรือพูดคุยพร้อมกันหลายคนก็ตาม ในช่วงปลายปีจะมีการขั ด แ ย้ ง และก็จะห่างหายและจากกันไปบ้าง แนะนำให้ในระยะนั้นก็ต้องอดทนและพย าย ามประคับประคองไป ซึ่งหลังปลายปีไปแล้วก็จะเริ่มดีขึ้น

ຮาศีพฤษภ (ผู้ที่เกิดระหว่าง 14 พฤษภาคม – 13 มิถุนายน)

ท่านที่เกิดຮาศีพฤษถ หรือ ลัคนาຮาศีพฤษภ ในช่วงต้นปี ท่านอาจต้องมีการเดินทางไปในต่างถิ่น ต่างแดนบ้าง ส่งผลให้ต้องเหน็ดเหนื่อຍ แต่ก็ประสบความสำเร็จตามที่มุ่งหวังไว้

– การเงิน ประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ไปแล้ว ท่านอาจเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นัก จะมีรายจ่ายเข้ามาให้ต้องใช้จ่ายออกไปแบบปุบปับไม่คาดฝัน เพราะฉะนั้นขอแนะนำให้ซื้อเป็นสิ่งของ หรือนำไปลงทุนในธุรกรรมที่ท่านทำอยู่จะดีกว่า ซึ่งจะส่งผลถึงรายได้ที่มีโอกาสมีเข้ามามากขึ้น และจะนำสิ่งที่ดี เข้ามาถึงท่านแบบไม่คาดฝัน

– การง า น จะเป็นง า นที่เกี่ยวข้องกับสังคมหรือคนทั่วไปเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งก็จะส่งผลถึงรายได้ที่ตอบรับเข้ามาดี ท่านที่ทำง า นเกี่ยวกับการติดต่อหรือง า นด้านสาธารณะประโยชน์ จะดีเป็นพิเศษ ส่วนง า นด้านสถานเริงรมณ์ , ร้านอาหาร ก็จะเริ่มเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสีຍงมากขึ้นในปีนี้คุณจะมีการเจรจา ติดต่อทำธุรกิจบางอย่าง แม้จะมีปัญหาหรืออุปสรรคในระดับหนึ่ง แต่เมื่อแก้ไขให้ผ่านพ้นไปแล้ว ก็จะส่งผลตอบรับเข้ามาดีขึ้น

– ความรัก คุณจะมีเสน่ห์ในตัวเอง ส่งผลให้มีเ พ ศตรงข้ามเข้ามาเกี่ยวพันมากขึ้น คนโสดมีโอกาสพบคนถูกใจจากต่างถิ่น แม้คุณจะพย าย ามหรือเหนื่อຍกับการพูดคุย, เกี้ยวพาຮาศีบ้าง แต่ก็จะประสบความสำเร็จตามที่มุ่งหวังไว้

ຮาศีเมถุน (ผู้ที่เกิดระหว่าง 14 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม)

ท่านที่เกิดຮาศีเมถุน หรือ ลัคนาຮาศีเมถุน ในปี พ.ศ.2564 ท่านมักเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองมากขึ้น บางครั้งจะอารมณ์เสีຍและหงุดหงิดบ่อย จ นอาจระงับอารมณ์ฉุนเฉียวไม่ค่อยอยู่ ถึ งกั บเอะอะ โวยวายไปบ้าง คิดจะพูดก็พูด โดยไม่สนใจถึงความรู้สึกของคู่เจรจาหรือคนรอบข้าง ระยะต้นปีต้องพย าย ามไตร่ตรองกับการใช้คำพูดมากหน่อย เพราะคำพูดของท่านอาจสร้างศัตรูหรือก่อปัญหาที่อาจตามมาในภายหลังได้

– การเงิน ยังคงมีหมุนเวียนดี แม้ในบางช่วงจะข า ดตก บกพร่องไปบ้าง แต่ก็ไม่กระทบถึงฐานะความเป็นอยู่ที่ดีของท่าน และก็ทำให้ท่านมีเครดิต ความน่าเชื่อถือในสังคมดีขึ้น

– การง า น ในปีนี้เริ่มมีอุปสรรคปัญหาให้ต้องแก้ไขมากขึ้น เมื่อสิ่งเหล่านั้นได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น ก็จะส่งผลในช่วงปลายปีจะมีการติดต่อ เจรจาในด้านการง า น หรือมีการกระทำสัญญาร่วมลงทุนกับหุ้นส่วนมากขึ้น ทำให้ฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไปด้วย

– ความรัก สำหรับคนโสดมีโอกาสพบคนที่ถูกใจจากต่างถิ่น ต่างแดนแต่ก็ยังคงไม่ค่อยสมหวังตามที่ตั้งใจ นัก ส่วนท่านที่มีครอบครัวแล้ว ในระยะนี้คนรักหรือคู่ครองมักสร้างปัญหาหรือก่อเ รื่ อ งทะเลาะเบาะแว้งกับท่านบ่อย จ นบางครั้งก็ทำให้ท่านต้องเหน็ดเหนื่อຍและเอือมระอากับคู่ครองไปบ้าง

ຮาศีกรกฎ (ผู้ที่เกิดระหว่าง 15 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม)

ท่านที่เกิดຮาศีกรกฎ หรือ ลัคนาຮาศีกรกฎ การดำเนินชีวิตของท่านในปี พ.ศ.2564 ต้องมีความรอบคอบ และไตร่ตรองกับคำพูดหรือการติดต่อ เจรจาหรือแม้แต่การยื่นข้อเสนอต่าง ถึงท่าน เพราะส่วนใหญ่คู่เจรจามักไม่ค่อยมีความจริงใจกับท่านนัก โดยรวมแล้วจะหวังผลประโยชน์จากท่านเป็นส่วนใหญ่ ส่วนข้อเจรจาที่เสนอมาถึงท่านนั้น คู่เจรจา มักค่อยทำตามที่ยื่นเสนอ บางรายก็ไม่สามารถทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับท่านได้ พูดง่าย ก็คือให้ระวัง “ท่านจะถูกหลอก”

– การเงิน ในช่วงกลางปีท่านจะมีการใช้จ่ายมากขึ้น บางท่านอาจมีการใช้จ่ายเงินไปแบบลับ หรือไม่เปิดเผยแต่ก็ส่งผลให้ได้รับการตอบกลับเข้ามาดีและนำผลประโยชน์เข้ามาแบบไม่คาดฝันเช่นกัน

– การง า น เพราะเครดิต ความน่าเชื่อถือของท่านจะส่งผลให้ได้รับง า นหรือได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบด้านการง า นมากขึ้น ท่านที่มีธุรกิจส่วนตัวก็จะมีความเจริญก้าวหน้าดีขึ้น และเป็นง า นที่ดีด้วย แต่ในช่วงกลางปี การประกอบธุรกรรม หรือการง า นต่าง ให้กระทำการแบบค่อยเป็น ค่อยไป ยังไม่ควรผลีผลาม ถ้าท่านทำง า นระดับบริหาร แนะนำให้เป็นผู้วางแผนและอยู่เบื้องหลังจะดี ซึ่งก็จะส่งผลถึงรายได้ใหม่ ที่มีเข้ามา ทำให้ตัวของท่านเองจะได้รับการยอมรับจากสังคมคนรอบข้างที่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าผู้ใด

– ความรัก ท่านต้องพย าย ามอดทน และทำใจให้ได้กับปัญหาต่าง ที่เกิดขึ้นจากคนรักคู่ครอง เพราะเขามักสร้างเ รื่ อ งให้เกิดความขั ด แ ย้ งกับตัวท่านบ่อยขึ้น คนโสดในช่วงปลายปีมีโอกาสพบคนที่ถูกใจแต่ก็ยังคงไม่ค่อยสมหวังนัก

ຮาศีสิงห์ (ผู้ที่เกิดระหว่าง 17 สิงหาคม – 16 กันย ายน)

ท่านที่เกิดຮาศีสิงห์ หรือ ลัคนาຮาศีสิงห์ หลังจากที่ท่านพบกับปัญหา อุปสรรคต่าง รวมถึงการโกหก หลอกลวง จากคนรอบข้าง ตลอดถึงความไม่จริงใจ จากหุ้นส่วน และแม้กระทั่งจากคนใกล้ชิด มาเป็นปี ใน พ.ศ.2564 นี้ ถือเป็นปีทองของท่าน มีโอกาสได้รับสิ่งที่ดี เข้ามาในชีวิต ทั้งด้านการง า น , การติดต่อ เจรจา หรือแม้แต่ในเ รื่ อ งเ พ ศตรงข้าม คนรัก คู่ครอง บางท่านมีโอกาสได้รับมรดกเกี่ยวกับบ้าน ที่ดิน

– การเงิน ในช่วงต้นปีอาจหมดเปลืองไปกับรายจ่ายในต่างถิ่นบ้าง ซึ่งมาจากการไปพักผ่อน หย่อนใจในสถานที่ต่าง ของท่าน แต่จากกลางปีไป การเงินจะดีขึ้น ส่งผลให้ฐานะ ความเป็นอยู่ที่ดีของท่าน

– การง า น ปัญหา อุปสรรค หรือแม้แต่ผู้ที่ไม่ค่อยหวังดีกับท่าน จะมีให้ต้องคอยแก้ไขและทำให้หงุดหงิดไปบ้างแต่สิ่งเหล่านั้นก็ไม่เป็นอุปสรรคถึงท่านนัก

– ความรัก สำหรับท่านที่ต้องลำบากใจหรือหนักใจกับการต้องคอยแก้ไขปัญหาต่าง ที่เกิดขึ้น อันเนื่องจากคนรัก คู่ครอง ก่อขึ้น ในระยะนี้ก็จะเริ่มดีขึ้น ขณะเดียวกันก็จะได้รับสิ่งที่ดี เข้ามา ท่านที่รอคอย ต้องการมีบุตร ช่วงนี้บางท่านก็จะได้สมตามที่มุ่งหวังไว้

ຮาศีกันย์ (ผู้ที่เกิดระหว่าง 17 กันย ายน – 16 ตุลาคม)

ท่านที่เกิดຮาศีกันย์ หรือ ลัคนาຮาศีกันย์ ในปี 2564 นี้ ถือเป็นปีที่ดีของคนຮาศีกันย์ ฐานะ ความเป็นอยู่จะเริ่มดีขึ้น การหมุนเวียนของเงินจะมีเข้ามากกว่ารายจ่ายออกไป ช่วงกลางปี ท่านอาจมีการลงทุนในธุรกรรมบางอย่าง และส่งผลตอบรับเข้ามาถึงท่านดีในช่วงปลายปี ท่านจะเริ่มเป็นที่ยอมรับ และเป็นที่รู้จักในสังคม คนรอบข้างมากขึ้น

– การเงิน ในปีนี้ ผู้ใหญ่ คนในครอบครัว หรือแม้แต่คนรักหรือคู่ครอง มีการพบปะเพื่อนฝูง พูดคุยกับคนรอบข้าง หรือออกสังคมบ่อยขึ้น ส่งผลให้ท่านต้องเหน็ดเหนื่อຍกับภาระอย่าง เช่น ต้องคอยรับ ส่ง หรือคอยให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับธุรกรรมบางอย่างของเขาเหล่านั้น แต่ผลตอบรับก็มีเข้ามาถึงท่าน สมกับที่ต้องเหน็ดเหนื่อຍไป

– การง า น อาจต้องพบกับปัญหาหรืออุปสรรคมากขึ้น แม้แต่ผู้ที่ไม่ค่อยหวังดีด้วย ก็มักกลั่นแกล้งหรือสร้างเ รื่ อ งให้ท่านต้องเสีຍหายอยู่ตลอด ส่งผลให้ท่านหงุดหงิดและฉุนเฉียวไปบ้าง

– ความรัก ในปีนี้มีโอกาสควงคู่กับคนรักหรือคู่ครอง ออกสังคมบ่อยขึ้นซึ่งก็อาจทำให้ท่านเ บื่ อ ไปบ้าง แต่ผลที่ตามมาก็ทำให้ท่านเป็นที่รู้จักในสังคมมากขึ้น คนโสดมีโอกาสพบคนที่ถูกใจในสังคม หรือในกิจกรรมสาธารณะที่ท่านเกี่ยวพันหรือมีส่วนร่วมด้วย

ຮาศีมังกร (ผู้ที่เกิดระหว่าง 16 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์)

ท่านที่เกิดຮาศีมังกร หรือ ลัคนาຮาศีมังกร ในปี 2564 ท่านยังคงต้องประกอบธุรกรรมต่าง แบบค่อยเป็นค่อยไป ยังไม่ควรผลีผลามเช่นเคย

– การเงิน จะเก็บไม่ค่อยอยู่นัก อาจหมดเปลืองไปกับค่าใช้จ่ายจิปาถะที่ไม่ได้ประโยชน์อะไร ท่านยังต้องเหน็ดเหนื่อຍกับการให้ความช่วยเหลือสังคม คนรอบข้าง ซึ่งเดือดร้อนหรือมีปัญหา แต่เมื่อท่านช่วยเหลือและแก้ไขได้สำเร็จแล้ว ก็ส่งผลตอบรับที่ดีเข้ามาถึงท่านแบบไม่คาดฝัน เช่นกัน

– การง า น ระยะต้นปีธุรกรรมหรือสิ่งที่ต้องรับผิดชอบอยู่ จะทำรายได้เข้ามาดี ส่วนกลางปี 2564 ง า นหรือสิ่งที่รับผิดชอบอยู่ เริ่มมีปัญหาหรืออุปสรรคให้ต้องแก้ไขบ้างในช่วงนั้นก็ต้องพย าย ามประคับ ประคอง ให้ผ่านพ้นไป ซึ่งเป็นช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น และระยะปลายปีก็จะเริ่มดีขึ้น

– ความรัก หลังจากที่ไม่ค่อยประสบความสำเร็จ หรือไม่ค่อยสมหวังในด้านความรักนัก ในปี 2564 ก็เริ่มเป็นปีแห่งความสุข สดชื่นของท่าน คนรัก คู่ครองให้การใส่ใจ มีเวลาได้ใกล้ชิดและเข้าใจกันมากขึ้น ท่านที่ยังไม่มีบุตร ในช่วงปลายปี มีโอกาสได้รับข่าวดีในเ รื่ อ งนี้ครับ

ຮาศีกุมภ์ (ผู้ที่เกิดระหว่าง 13 กุมภาพันธ์ – 13 มีนาคม)

ท่านที่เกิดຮาศีกุมภ์ หรือ ลัคนาຮาศีกุมภ์ หลังจากในปีที่ผ่านมา ท่านมักเป็นคนที่อารมณ์หงุดหงิดง่าย และบางครั้งจะระงับอารมณ์ฉุนเฉียวไม่ค่อยอยู่นัก ในปี 2564 นี้ บางท่านมีการปรุงเสริมเติมแต่ง ร่างกายให้ดูดี ทันสมัยมากขึ้น ส่งผลให้ท่านมีบุคลิกที่ดีและเป็นที่สนใจในสังคมคนรอบข้างมากขึ้น

– การเงิน ในปี 2564 นี้ บางท่านจะมีการลงทุนในธุรกรรมบางอย่างทำให้ต้องเหน็ดเหนื่อຍไปบ้างในระยะแรก แต่ผลตอบรับก็จะได้รับเข้ามาดี ส่งผลถึงรายได้ที่มีเข้ามาจากผลประกอบการที่ดำเนินการอยู่ จ นได้รับการยอมรับจากสังคมคนรอบข้างมากขึ้น

– การง า น แม้ในช่วงกลางปี อาจมีบุคคลบางกลุ่มจะไม่ค่อยมีความจริงใจ หรืออิ จ ฉ าท่านบ้าง แต่ก็ไม่ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสีຍหายถึงท่าน ท่านที่มีอาชีพหรือธุรกรรมที่เกี่ยวพันกับสังคมหรือคนทั่วไปจะดีกว่าอาชีพอื่น เช่น ด้านการให้บริการ สาธารณูปโภค หรือจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์

– ความรัก คนรัก คู่ครอง มีเวลาให้การใส่ใจท่านดีขึ้น ช่วงปลายปี ท่านที่ยังโสดอยู่มีโอกาสพบคนที่ถูกใจครับ

ຮาศีมีน (ผู้ที่เกิดระหว่าง 14 มีนาคม – 12 เมษายน)

ท่านที่เกิดຮาศีมีน หรือ ลัคนาຮาศีมีน หลังจากที่ท่านต้องเหน็ดเหนื่อຍกับการเดินทางในการด้านการง า นมาทั้งปี ผลง า นก็เริ่มเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตา ความรู้สึกของคนรอบข้างดีขึ้น แม้กระทั่งผู้บังคับบัญชาก็จะเห็นถึงผลง า น ความสามารถของท่าน ส่งผลให้ท่านมีโอกาสได้เลื่อนขั้นหรือตำแหน่งให้ดีขึ้น แม้ท่านอาจต้องเหน็ดเหนื่อຍบ้างในระยะแรก

– การเงิน จะเริ่มดีขึ้นในช่วงต้นปี ประมาณกลางปี ท่านอาจมีการเจรจา – ติดต่อธุรกรรมบางอย่าง ซึ่งก็ส่งผลในหมดเปลืองไปกับค่าใช้จ่ายในส่วนนี้บ้าง แต่ผลตอบรับก็จะประสบความสำเร็จตามที่มุ่งหวังไว้

– การง า น ในปลายปีท่านอาจได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบมากขึ้น แต่ก็เป็นง า นที่ดี ส่งให้ฐานะ ความเป็นอยู่ของท่านดีขึ้นไปด้วย ในระยะกลางปีท่านอาจมีความขั ด แ ย้ งกับเพื่อนร่วมง า น หรือคนรอบข้างบ้าง แต่เมื่อแก้ไขให้ผ่านพ้นไปได้ ก็จะส่งผลให้ท่านได้รับผลตอบรับเข้ามาดี

นี้ เป็นปีที่ดีของท่านในด้านนี้ คนโสดมีโอกาสมีคู่แบบไม่คาดฝัน ส่วนท่านที่คบหากันมานาน ในปีนี้มีโอกาส “ตกร่อง ปล่องชิ้น” ครับ

ຮาศีตุลย์ (ผู้ที่เกิดระหว่าง 17 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน)

ท่านที่เกิดຮาศีตุลย์ หรือ ลัคนาຮาศีตุลย์ ในปี 2564 ยังคงเป็นปีที่ดีของท่านอีกปีหนึ่ง ฐานะความเป็นอยู่ เริ่มดีขึ้น รายได้มีเข้ามาดี แม้อาจต้องเหน็ดเหนื่อຍในระยะแรกบ้าง แต่ก็จะประสบความสำเร็จตามที่มุ่งหวังไว้ ส่งผลให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในสังคมดี

– การเงิน บางท่านอาจได้รับเงินช่วยเหลือสนับสนุนจากผู้ใหญ่อีกต่างหากระยะคนในครอบครัวมีการพบปะ พูดคุยกับคนรอบข้างมากขึ้น หรือมีการออกสังคมบ่อย ด้านบุตร บริวาร หรือผู้ใต้บังคับบัญชาให้การส่งเสริม สนับสนุนให้ท่านมีผลง า น และเป็นที่รู้จักมากขึ้น

– การง า น หรือสิ่งที่ต้องรับผิดชอบ จะยังทำรายได้เข้ามาดี ทำให้ฐานะความเป็นอยู่ของท่านดีขึ้น ตามไปด้วย แม้ในบางครั้งอาจจะพบกับปัญหาหรืออุปสรรคบ้างในบางครั้ง แต่ก็เป็นเพียงช่วงเวลาสั้น เท่านั้น

– ความรัก ในช่วงต้นปีท่านอาจต้องห่างเหินกับคนรักหรือคู่ครองไปบ้าง แต่ในระยะนี้ตัวท่านเอง ดูจะเป็นคนที่มีเสน่ห์ มีเ พ ศตรงข้ามให้ความสนใจมากขึ้น กลางปีคนรัก คู่ครองจะให้การสนับสนุน ช่วยเหลือด้านการง า นดีในระดับหนึ่ง ส่งผลให้ได้รับผลตอบรับเข้ามาดี บางท่านอาจมีการเจรจาติดต่อหรือมีการตกลงทำสัญญาในธุรกรรมใด ธุรกรรมหนึ่ง และทำให้ได้รับผลตอบรับเข้ามาดีชนิดที่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าใคร คนโสดมีโอกาสพบคนที่ถูกใจและอาจตกลงร่วมชีวิตกันในอนาคต

ຮาศีพิจิก (ผู้ที่เกิดระหว่าง 16 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม)

ท่านที่เกิดຮาศีพิจิก หรือ ลัคนาຮาศีพิจิก ในปี 2564 นี้ ถือเป็นปีที่มีเกณฑ์ปานกลาง ยังไม่ดีหรือเสีຍหายนัก ในระยะต้นปี เ รื่ อ งเซ้นท์หรือลางสังหรณ์ของท่านจะดีเป็นพิเศษ

– การเงิน การเงินหรือรายได้ใหม่ ที่มีเข้ามา แม้อาจต้องเหน็ดเหนื่อຍบ้างในระยะแรก แต่ก็จะประสบความสำเร็จตามที่มุ่งหวังไว้เช่นกัน สังคมคนรอบข้างยังให้การสนับสนุนส่งเสริมด้านการเงินดี

– การง า น ในช่วงต้นปี 2564 ท่านอาจต้องพบกับปัญหาหรืออุปสรรคให้ต้องลำบากใจบ้าง แต่กลางปีจะมีง า นหรือธุรกรรมให้ต้องรับผิดชอบมากขึ้น ซึ่งก็เป็นง า นที่ดี ส่งผลให้ฐานะ ความเป็นอยู่ของท่านดีขึ้นไปด้วย

– ความรัก ของท่านที่ຮาศีพิจิก ในปี 2564 นี้ ช่วงต้นปีคนรัก คู่ครองจะให้การใส่ใจ มีเวลาใกล้ชิดท่านมากขึ้น ระยะกลางปี คนรักหรือคู่ครองจะให้การส่งเสริมให้ท่านมีเครดิต เป็นที่รู้จักในสังคมดี ปลายปีคนโสดมีโอกาสพบคนที่ถูกใจครับ

ຮาศีธนู (ผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ธันวาคม – 15 มกราคม)

ท่านที่เกิดຮาศีธนู หรือลัคนาຮาศีธนู ปี 2564 เป็นปีในระดับปานกลางแต่ค่อนข้างดี ในช่วงต้นปี กลางปีให้ท่านประกอบกิจกรรมหรือกระทำธุรกรรมแบบค่อยเป็นค่อยไป ยังไม่ควรผลีผลาม ซึ่งอาจทำให้ท่านต้องเหน็ดเหนื่อຍไปบ้างในระยะแรก แต่ก็จะประสบความสำเร็จตามที่มุ่งหวังไว้ พอระยะปลายปี ท่านจึงค่อยดำเนินในธุรกรรมไปได้ชนิดเต็มรูปแบบ โดยจะส่งผลให้ท่านได้ผลตอบรับตามที่ตั้งเป้าหมายไว้

– การเงิน บางท่านอาจจะมีความເครียດ วิตกกังวลกับปัญหาเก่า บ้างแต่ก็เป็นเพียงระยะสั้น เท่านั้น การเงินยังคงมีเข้ามาให้ได้ชื่นใจ ชนิดเป็นกอบเป็นกำเ ล ย

– การง า น ในระยะต้นปี -กลางปี 2564 ผู้ใหญ่หรือแม้แต่ผู้บังคับบัญชา จะสร้างปัญหาให้ต้องหนักใจ ส่งผลให้ท่านต้องเหน็ดเหนื่อຍ ลำบากกับเ รื่ อ งดังกล่าวไปบ้าง และเมื่อแก้ไขให้ผ่านพ้นไปแล้วก็จะส่งผลให้ท่านประสบความสำเร็จ และผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาก็จะให้การเกื้อหนุนหรือส่งเสริมท่านเต็มที่

– ความรัก เ รื่ อ งความรักไม่ค่อยดีนัก คนโสดมีโอกาสพบรัก หรือถูกใจ เพื่อนที่คบกัน โดยเปลี่ยนสถานะจากเพื่อนมาเป็นคนรัก แต่ก็ยังไม่ค่อยประสบกับความสมหวัง ในด้านนี้นักถ้าเป็นไปได้ก็แนะนำให้ประคับ ประคอง ไปจ นปลายปี 2564 ก็จะดีขึ้น

 

แล้วนี่ก็คือคำทำนายด ว งในปี2563 ของชาวทั้ง 12 ຮาศี หวังว่าจะด ว งดีกันทุกคนนะครับ