หนี้สินล้นลองขอท่าน สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช แล้วจะดีขึ้น

หนี้สินล้นลองขอท่าน สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช แล้วจะดีขึ้น

เชื่อว่าหลายคน คงมีห นี้ สินกัน ไม่มากก็น้อยพอสมควร ตามกำลังของแต่ละคน

หลายคนก็หาทางปลดห นี้ ของตนอยู่

แต่มีคว ามเชื่ට ต่อ กันมาว่า

หากท่านมีห นี้ สินล้นพ้นตัว อย ากปลดห นี้ ต้องขอ สมเด็จ พ ระเจ้า ตากสินมหาราช”

สำหรับการบนหรือขอเพื่อให้หลุดจากภาระห นี้ สิน

นั้นดูเหมือนเพิ่งจะได้รับความนิยมมากที่สุด

ในช่วงฟองสบู่ แ ต กเมื่อปี2540 เ พ ร าะในช่วงนั้นคนในประเทศส่วนใหญ่

เกิດภาวะการ เป็นห นี้ เป็นสินมากที่สุด ซึ่งสิ่งที่พวกเขาหันไปพึ่งพา

เพื่อให้พาชีวิตครอบครัวอยู่รอด คื อ ก ารพึ่งสิ่งศัก ดิ์สิทธิ์

โดยเฉพาะพ ระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพ ระเจ้าตากสินมหาราช วงเวียนใหญ่

ซึ่งคนที่ไปบนบานที่นั่น เชื่อว่าท่านจะสา ม า ร ถ ช่วยเหลือ

ในเ รื่ อ งของห นี้ สินได้เพราะในอดีตนั้น เคยเป็นห นี้ เป็นสิน ประเทศจี น

จึงทำให้พระองค์ เข้าใจหัว อ ก ของคนเป็นห นี้ นั่นเอง

โ ด ยสมเด็จพ ระเจ้าตากสินมหาราชพ ระมหากษัตริย์ผู้ทรงกอบกู้ เ อ ก ราชจากพม่ า

เมื่อครั้งเสี ยกรุงศรีอยุธย าครั้งที่2 พระองค์ไม่เพียง

จะได้รับการเทิดทูน อย่ างสูงจากช นชาวไ ท ย

ในฐานะพ ระมหากษัตริย์ นักรบเท่านั้น พ ระองค์ยังเป็นที่ พึ่งทางใจของคนทั่วไปตลอดมา

ด้วยคว ามเชื่ටว่าบารมีแห่งพ ระองค์ ท่านจะช่วยให้ประสบความสำเร็จ

ในเ รื่ อ งการค้าขาย การเรียนการงานห นี้ สินจากการค้าขาย

น อ กจากนี้แล้วผู้ไปบนบาน ยังส า ม า ร ถขอให้ท่าน

ช่วยเ รื่ อ งค้าขายการเรียนการงานอีก ด้วย

สำหรับวิธีบนนั้น จะต้องใช้ธูป16ด อ ก มาลัยดาวเรือง มาลัยมะลิ

และ หลังจากสำเร็จ แล้วต้องการจะแก้บน จะต้องแก้บน

ตามคำกล่ า วที่เคยขอท่านไว้ หรือโดยการ

นำอาหารคาวหวาน มาถวายท่าน

การถวายเครื่องสักการะ บูชาสมเด็จ พระเจ้าตากสิน มหาราช

สมเด็จพ ระเจ้าตากสินมหาราช ทรงคอยปกป้องรั ก ษ าแผ่นดิน

ให้มีความเจริญรุ่งเรื องไพบูลย์ และ

มีชัยชนะเหนืออริราชศัตร ที่ต้องเตรียมมี

1 เครื่องถวาย แก้บน โปรดด า บ ไ ท ย ครั้งละ2เล่ม และปื นใหญ่จำลอง

2 ด อ ก ไม้ที่ใช้บูชาโปรด สีแดงอันเป็นสีแห่ง

วันพระราชสมภพของ พ ระองค์

3 น้ำเป ล่ า น้ำผลไม้และน้ำหวานอื่น

4 โปรดเ สี ย ง ประทัด และ เ สี ย งปื น

5 ผู้มี ความซื่อสัตย์ ต่อ ชาติ ศาสนา พ ระมหากษัตริย์

และราชบัลลังก์ ตลอดจน ผู้ที่เป็นนักร บ รั้ว ของชาติ

6 พ ระกระย าหาร ที่ทรงเสวยนั้น ส่วนใหญ่เป็น แบบ ไ ท ย ง่าย

และอาหารแบบเดินทัพทั้งหลายเช่น เครื่องของแห้งต่าง

7 ผลไม้ไ ท ย และจี น เครื่องเซ่นไหว้ แบบจี นเต็มชุด

เช่น เป็ด ไก่ หั วห มูบายศรี และ ซาแซเป็นอาทิ

8 แต่บางแห่ง เช่น ที่วัดห น อ งนกไข่ ทรงนิมิตรแก่ท่าน

เจ้าอาวาสว่า ทรงโปรดข้าวต้มผัดและไข่ต้ม อันเป็นอาหาร สำหรับเดินทัพ

เมื่อจะขอพ ระบารมี ต้องจุดธูป16ด อ ก กลางแจ้งแล้ว

กราบขอพ ระราชทานพ ระบารมี ตามที่ต้องการ

คำบูชาสมเด็จ พระเจ้าตากสิน มหาราช ให้

นะโม 3 จบ

อาราธนา ด วง พ ระวิญญา ณ โอม สิโน ราชาเทวะ ชะยะตุภะวัง

สัพพะศั ตรู วินาสสันติ ถวายเครื่อง สักการะ โอม สิโน

ราชาเทวะ นะ มา มิ หัง พระค า ถ า ให้โชคลาภ

นะโม 3 จบ

นะชาลิติ มะหาลาโภ ลาโภ มหาโชค มหาลาภ สาธุบุญใหญ่

ขอบคุณแหล่งที่มา deejaiplus