สรร พคุณช่ว ยพัฒนาสมอง ต้านควา มจำไม่ดี ผักพื้นบ้าน น่าเก็บเอาไว้

1. ใบย่านาง

จัดไ ด้ว่าเป็นพืชประจำภา คเหนือและอีสาน ซึ่งทางภาคเหนื อน่าจะเรียกว่า จ้อยนาง ครัวทางภาค อีสานนิยมใช้ใบย่านางผส มกับข้าวเบือ ก็คือข้าวส ารที่ทำละเอียด ใช้ผสมกับ น้ำแกงเพื่อให้ได้แกงที่ข้น ยิ่งใส่ในอาหารมา กเท่าไหร่ยิ่งอร่อย กินบ่อยจะช่วยในเ รื่ อ งของการขับสิ่งที่ผิด ปกติออกจากร่ า งกาย

2. ผักแพว


ทางภาคอีส านมักจะเรียกว่าผั กแพ้ว ผักพริกม้า ส่วนทางภาคเหนื อมักจะเรี ยกว่าผักไผ่ ความอร่อยอยู่ที่กลิ่นหอ มและรสชาติอันร้อนแรง นิยมกินเป็น ผักสด นำไปปรุงเป็นเค รื่องเทศต่างได้ กินแล้ว จะช่วยขับลมในกระเพา ะได้ดียิ่งนัก

3. ไหลบัว


เป็นห นอ นของต้นดอกบั วหลวง ที่ยังไม่โผล่พ้นน้ำ มีความกร อบและรสช าติหวานมัน จึงนิยมมากในการรั บประทานสด คนทางภ าคอีสานนิยมนำมาเป็นผักส ดกับส้มตำ คนภา คกลางนิยม นำไปทำแกงส้ม ผัดผัก ถือได้ ว่าเป็นย าเย็น ช่วยบำรุงร่ า งกาย

4. หัวปลี


ผักชนิด นี้ใช้ทำอาหารส่วนให ญ่จะเป็นปี กล้วยน้ำว้า เพราะว่ามีควา มฝันน้อย หาง่าย บางคนก็นำไป ชุบแป้งทอด บางคนก็นำไปทำเป็ นแกง มีส่วน ช่วยในเ รื่ อ งของการบำรุ งสมอง แก้โลหิตจาง แก้ความดัน แก้ร้อนใน แก้กระหายน้ำ ที่สำคัญที่ สุดนั่นก็คือการบำ รุงน้ำนม เป็นผักที่อุดมไปด้ว ยเส้นใยอาหารจ ากธรรมชาติ มีวิตามิน มากมาย ที่มีประโยชน์ต่ อระบบกา รทำงานของร่ า งกาย

5. ผักกูด


ผักกูดเป็นผักยอดนิยม มักจะเลือกในการกินยอดและใบอ่อน ไม่นิยมกินสด นิยมนำไปต้มหรือนำไปลวกแล้วนำมาจิ้มกับน้ำพริก เรียกได้ว่าเป็นผักที่ช่วยในเ รื่ อ งของการพัฒนาสมองได้เป็นอย่างดีเยี่ยม ทานบ่อยจะช่วยให้ความจำเป็นเลิศ

6. ใบชะพลู


ชะพลูเป็นไม้พุ่ม ขนาดเล็ก เรียกแตกต่างกันออ กไปตามแต่ละภาค ใบชะพลูมีกลิ่นหอม มีรสเผ็ดอ่อน เป็นผักที่นิย มรับประทาน กับอาหารรสแซ่บ อย่างเช่นน้ำตก น้ำพริก เครื่องเคียง แกงแค แกงอ่อม แกงหัวปลี แกงขนุน เรียกได้ว่า เป็นที่นิยมมากแต่หลายคนไม่ เคยรู้สรรพคุณของใบช ะพลู ใบชะพลูกินบ่อ ยจะช่วยบำรุงในเ รื่ อ งของธาตุ การขับลม แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ และยังช่วยในเ รื่ อ งของการพัฒน าความจำ

7. ผักหวาน


ผักหวาน นั้นเป็นผักที่มีรส หวานสมชื่อ นิยมนำไปต้ม แล้วจิ้มกับน้ำพริก หรือจะนำไป ผัดก็อร่อย จัดได้ว่าเป็น อาหารยอดฮิตอันดั บต้นสำหรับผัก ไปแกงก็อร่ อย ยิ่งเป็นแกงกะ ทิจะอร่อยมาก งบผักหวาน ไข่มดแดงสุดแ สนอร่อย มีสรรพคุณช่วยในเ รื่ อ งของทำให้คว ามจำดี พัฒนาสมอง

8. ใบบัวบก


คนทั่วไปทุ กภาคนิยมรับ ประทานใบบัวบก แต่ละชื่อแต่ละภาค จะเรียกแตกต่างกันอ อกไป ในทางภาคเหนือและอีส านมักจะเรียกว่าผัก หนอก ทางใต้เรียกว่ าผักแว่น มีรสชาติขมอ่อน นิยมนำมาแกล้มกับน้ำพริก ส้มตำ และนอกจากนี้เมื่ อรับประทานบ่อยจะช่วยในเ รื่ อ งของย าระบายอ่อน ช่วยทำให้สายต าดีเป็นเลิศ ใครที่รู้สึกว่าต าฝ้าฟางก็แนะนำให้เลื อกรับประทา นบัวบก อีกทั้งยัง ช่วยในเ รื่ อ งของการบำรุง ความจำ สมอง ความคิด แก้ปວดหัวข้างเดียว

9. ผักปลัง


ชาวภา คเหนือมักจะเรีย กว่าผักปั๋ง กินได้ทั้งยอดอ่อน ใบอ่อน และดอกอ่อน แนะนำ กินเป็นผักต้มหรื อผักลวกจะดีที่สุด ดูแนะนำความอ ร่อยควรใส่ผักปลังลงในหม้ อเป็นสิ่งสุดท้ าย หลังจากที่ต้มน้ำแกงเดื อดเสร็จแล้ว กดผักให้พอจม ไม่รอให้เดือดนาน เ พราะอาจจะทำให้ผัก นิ่มจนเกินไป ผักชนิดนี้เหมาะสำหรับผู้สูงอายุ ที่มีปัญหาในเ รื่ อ งของระ บบขับถ่าย

10. ใบยอ


เป็นผักที่น่า อัศจรรย์ ที่มีรสขมขอ งใบยอ และมีกลิ่นเฉ พาะตัว มีบทบาทอย่างมา กในอาหารทุกภ าค จะโดดเด่นที่สุดจ ะเป็นภาคกลาง มักจะใช้นำ ผักมาลองกร ะทงห่อหมก มีส รรพคุณช่วยในเ รื่ อ งของก ารบำรุงร่ า งกาย แก้อาการปວดท้อง ท้องร่วง

ขอบคุณสาระดีๆ จาก facedara.com