22 อ าชี พต้ นทุ นต่ำ ลงทุน 3,000 กำไ รเท่าตั ว ข า ยอะไรดี

22 อ าชี พต้ นทุ นต่ำ ลงทุน 3,000 กำไ รเท่าตั ว ข า ยอะไรดี
ในยุคเศ รษฐ กิ จแบ บนี้จะดี ไหนถ้ามีมีรายได้หล า ยทาง วันนี้เราจะมาแนะนำ อาชีพที่ต่ำแต่กำ ไร ดีและแน่นอนว่าไม่ใช่ ทำเป็นอา ชีพ เสริม หากใครมีความสามารถก็สามารถนำไปขย ายและเปิดเป็นธุ รกิ จของตัวเองได้เลย

อาชีพที่จะมานำเสนอในวันนี้ บางอย่างอาจจะมีความยุ่งย ากและซับซ้อนใดบ้าง แต่ถ้าเอาเข้าจริงแล้วก็หากคุณไม่มีความขยันอ ดทน และยอ มแพ้ตั้งแต่เริ่มต้น คุณก็จะเป็นผู้แพ้อ ยู่อย่างนั้นตลอ ดไป อ ย ากให้คุณผู้อ่ า นได้ทำต ามจริง

อาชีพแต่ละอาชีพเราไม่ได้ถนัดและอาจไม่เคยทำมาก่อน เราจะต้องยอ มรับความเ สี่ ยงในเ รื่ อ งนี้ให้ได้ แรกที่เราทำอาจจะยังไม่ลงตัว อาจจะยังไม่ชำนาญ ยังทำไม่ได้ ยังท้อแท้อ ยู่

อ ย ากให้ตั้งเป้าหมายก่อนที่จะทำอะไร แล้วลุยกับมันให้เต็มที่ อย าเพิ่งยอ มแพ้กับมันง่าย ทำไปเถอะสักวันจะประสบความสำเร็จเอง ลองดูอาชีพที่เรานำแนะนำกันเลย

 1. ข า ยแซนวิสใส้ต่าง
  มีเงิน 3,000 บาท ข า ยแซนวิสให้ประสบความสำเร็จ 1.หาแหล่งซื้อวัตถุดิ บทั้งขน มปัง ผัก แฮม เ นื้ อสั ต ว์ ไข่ เป็นต้น 2.เรียนรู้การทำแซนวิสที่หลากหล า ยรูปแบบ 3. ศึกษ าต ล า ดและกลุ่มเป้าหมาย 4.หาแหล่งข า ยแซนวิส เช่น หน้าโรงเรียน/โรงงาน/บริษัท/ป้ายรถเมล์/ใต้บีทีเอส เป็นต้น

เทคนิคการข า ย : เมื่อคุณเรียนรู้วิ ธีการทำแซนวิสหล า ยหน้า หล า ยรูปแบบ ให้ตั้งร า ค าต ามคุณภาพและขนาดของแซนวิส พร้อ มทั้งต้องตั้งร า ค ามากกว่าต้นทุน 5-10 บาท อาจจะข า ยในร า ค าชิ้นละ 15 บาท 20 บาท เป็นต้น

ดังนั้นช่วงเวลาที่เหมาะแก่การข า ยมากที่สุดคือ ช่วงเช้า และตอนเย็น ส่วนต้นทุนนั้นไม่มาก 1,500 บาทก็เอาอ ยู่ ถ้าคุณข า ยได้ 500 ชิ้น/วัน จะเป็นจำนวนเงิน 7,500 บาท แต่ถ้าคุณสามารถข า ยส่งต ามโรงเรียนและสถานที่ทำงานได้ ออร์เดอร์วัน หนึ่ง ทำรายได้ให้คุณเหยียบหมื่นชัวร์

 1. ข้าวเหนียวห มู ปิ้ง
  มีเงิน 3,000 บาทข า ยข้าวเหนียวห มู ปิ้งให้ประสบความสำเร็จ 1.หาแหล่งต ล า ดซื้อวัถุดิ บ 2.เรียนรู้สู ต รการทำห มู ปิ้งที่อร่อ ย 3.หาอุปกรณ์เต าปิ้งขนาดเล็ก-กลาง(สามารถผลิตขึ้น มาเองได้) 4.ศึกษ าต ล า ดและความต้องการของลูกค้า

เทคนิคการข า ย : อันดับแรกก่อนจ่ายต ล า ด คุณต้องคำนวณต้นทุน โดยห้ามตั้งงบ 3,000 บาท ห้ามเกิน ห้ามข า ด เด็ดข า ด ซึ่งค่าใช้จ่ายหลัก คือ เ นื้ อห มู ไม้เสียบ ข้าวเหนียว และถุงใส่ข้าวเหนียวห มู ปิ้ง ส่วนเต าปิ้งคุณสามารถผลิตเองได้

โดยต้องศึกษ าจากแหล่งข้อ มูลต่าง ดังนั้น ถ้าคุณสามารถข า ยได้ 100 ไม้ ในร า ค าไม้ละ 5 บาท เป็นจำนวนเงิน 500 บาท ร า ค าเข้าเหนียวถุงละ 5 บาท ข า ยได้ 300 ถุง เป็นจำนวนเงิน 1,500 บาท รวมเป็นรายได้ทั้งหมด 2,000 บาท ถ้าข า ยสองรอบ มีรายได้ทั้งหมด 4,000 บาท แต่ถ้าคุณเพิ่มขึ้น ขย ายสาขาออ กเป็น 2-3 สาขา รายได้เหยียบหมื่นแน่นอน

 1. ทำกระเพาะปลา
  มีเงิน 3,000 บาท ข า ยกระเพาะปลาให้ประสบความสำเร็จ 1.หาแหล่งต ล า ดซื้อสินค้า 2.เรียนรู้การทำกระเพาะปลาให้อร่อ ย 3.ศึกษ าต ล า ดและความต้องการของลูกค้า 4.หาแหล่งข า ยสินค้า เช่น หน้าโรงงาน/บริษัท /โรงเรียน/หอพัก เป็นต้น

เทคนิคการข า ย : ต้องคำนวณต้นทุนก่อนทุกครั้ง ด้วยการตั้งงบประมาณเอาไว้ ห้ามข า ด ห้ามเกิน ส่วนอุปกรณ์การทำสามารถใช้เครื่องครัวที่มีอ ยู่ได้ ดังนั้น ถ้าคุณข า ยกระเพาะปลาในร า ค าถุงละ 30 บาท วันหนึ่งข า ยได้ 300 ถุง เป็นเงิน 9,000 บาท แต่ถ้าคุณรับข า ยต ามงานเลี้ยง งาน มงคล งานวัด รับรองรายได้เป็นหมื่น ชัวร์

 1. ผัดมาม่าข า ย
  มีเงิน 3,000 บาท ผัดมาม่าข า ยให้ประสบความสำเร็จ 1.หาแหล่งซื้อวัตถุดิ บ 2.ศึกษ าต ล า ดและความต้องการของลูกค้า 3.เรียนรู้การทำผัดมาม่าที่อร่อ ย 4.หาแหล่งข า ยสินค้าที่เหมาะสม เช่น ต ล า ดนัดตอนเย็น/หน้าโรงงาน/บริษัท เป็นต้น

เทคนิคการข า ย : การทำมาม่าผัดคุณสามารถข า ยได้ในร า ค าห่อละ 10-15 บาท และถ้าคุณสามารถผัดได้หลากหล า ยเมนู เช่น เส้นหมี่ขาว หมี่เหลือง เส้นใหญ่ เป็นต้น ได้ก็ยิ่งดี เพื่อเพิ่มทางเลือ กให้มากขึ้น

ส่วนวัตถุดิ บเครื่องเคียงเป็นผักและลูกชิ้น ฯลฯ โดยต้นทุนใช้ไม่มาก 1,000 บาทก็เอาอ ยู่แล้ว ดังนั้น ถ้าคุณข า ยได้ 500 ห่อในร า ค า 10 บาท เป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท แต่ถ้าขย ายสาขาเป็น 2 สาขา รายได้หลักหมื่นชัวร์

 1. ข า ยไข่เจียว
  หากคุณมีเงิน 3,000 บาท สามารถนำไปข า ยไข่เจียวให้ประสบความสำเร็จได้ อย่างแรกนั่นก็คือ

วิ ธีการเกี่ยวข้องกับก้อนเ นื้ อและหูดอย่างง่าย

 1. คุณต้องหาแหล่งซื้อวัตถุดิ บร า ค าถูก มีคุณภาพ ข้าวสวย น้ำมัน ผัก เ นื้ อสั ต ว์ อุปกรณ์ปรุงรส ทุกสิ่งทุกอย่างที่จำเป็นต้องใช้
 2. ต้องศึกษ าต ล า ดและกลไกในการข า ย ทำเลที่ตั้ง
 3. เรียนรู้ในการทอ ดไข่เจียวหลากหล า ยรูปแบบ ซึ่งในแต่ละแบบมันแตกต่างกัน อย่างเช่นการทอ ดไข่เจียวห มู สับ จะต้องใช้ไฟแรงในจังหวะใด การทอ ดไข่เจียวรวมมิตรผัก จะต้องทำให้ผักสุกก่อนหรือเปล่า ทุกสิ่งทุกอย่างมีแบบฉบับและวิ ธีการของมัน หากศึกษ ามาดีแล้วนั้น คุณก็สามารถทำมันได้อย่างมั่นใจ
 4. หากลุ่มเป้าหมาย ร า ค าที่เราจะข า ย เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายของเราหรือเปล่า อย่างเช่น เราข า ยตอนเย็นที่ต ล า ดนัด ข า ยให้กับใคร เราต้องดูตรงนี้ด้วย ถ้าข า ยให้กับคนทำงานโรงงาน จะต้องดูสถานภาพการเงิน ว่าเขานั้น มีกำลังในการซื้อหรือไม่

เทคนิคการข า ย : ให้เลือ กต ล า ดที่ติดกับโรงเรียน ชุมชน โรงงาน และบริษัทห้างร้ า นต่าง เลือ กเวลาข า ยในช่วงกลางวัน หลังเลิกงาน และกลางดึก เพราะเป็นเวลาที่กลุ่มลูกค้ามักหาข้าวกิน

ส่วนเงิน พันกว่าบาทก็อ ยู่แล้ว แต่คุณต้องคำนวณค่าใช้จ่าย+แหล่งต ล า ดที่ซื้อวัตถุดิ บก่อนจับจ่ายสินค้าเสมอ ถ้าคุณข า ยเข้าไข่เจียวในร า ค า 20-25 บาท สามารถข า ยได้ 100 จาน เป็นเงิน 2,500 บาท แต่เชื่อเถอะข า ยได้มากกว่า 100 จานชัวร์

 1. ข า ยน้ำ
  มีเงิน 3,000 บาท ข า ยน้ำให้ประสบความสำเร็จ 1.หาแหล่งซื้อวัตถุดิ บที่ดีและร า ค าถูก 2.ศึกษ าต ล า ดและความต้องการของลูกค้า 3. หาแหล่งข า ยน้ำที่เหมาะสม เช่น หน้าโรงงาน/โรงเรียน/บริษัท/และแหล่งชุมชน

เทคนิคการข า ย : การข า ยน้ำมีทั้งน้ำอัดลม น้ำแดง น้ำเขียว น้ำผลไม้ น้ำชง เป็นต้น ดังนั้น การเลือ กแหล่งที่มีคนผ่านไปผ่าน มาจำนวน มากย่อ มมีประสิทธิภาพ ส่วนการใช้เงินไม่มาก

ไม่เกิน 2,000 บาท ก็เอาอ ยู่แล้ว อีกทั้ง น้ำเป็นปัจจัย 4 ที่มีความต้องการเป็นจำนวน มาก ยิ่งตอนช่วงเที่ยง-บ่าย หล า ยคนต่างให้ความสนใจหาซื้อน้ำดื่มกันเยอะเลยทีเดียว

 1. ข า ยเฉาก๋วยน มสด
  มีเงิน 3,000 บาท ข า ยเฉาก๋วยน มสดให้ประสบความสำเร็จ 1.หาแหล่งซื้อวัตถุดิ บที่ดีร า ค าถูก 2.ศึกษ าต ล า ดและดูความต้องการของลูกค้า 3.หาแหล่งข า ยเฉาก๋วยน มสดที่เหมาะสม เช่น หน้าโรงเรียน/โรงงาน/บริษัท/แหล่งชุมชน เป็นต้น 4.มีสู ต รความอร่อ ยของเฉาก๋วยน มสด

เทคนิคการข า ย : อย่างแรกต้องดูต ล า ดที่มีกลุ่มเป้าหมายอ ยู่จำนวน มาก ซึ่งถ้าสู ต รเฉาก๋วยน มสดของคุณอร่อ ย ไม่เพียงแต่จะมีลูกค้าซื้อบ่อ ย เท่านั้น แต่ยังส่งผลให้คุณมีออร์เดอร์จำนวน มากอีกด้วย ส่วนต้นทุนก็ใช้ไม่เยอะ

ถ้าคุณหาแหล่งซื้อวัตถุดิ บที่ดี เป็นร า ค าส่ง รายได้หักลบกำไรเหลือเยอะแน่นอน มาเริ่มต้นຣวຢด้วยต้นทุนหลักพันกันดีกว่า แล้วเพิ่มต้นทุน มากขึ้นในวันหน้า แล้วรายได้คุณก็จะเพิ่มขึ้นต ามมาชัวร์

 1. ทำสติ๊กเก อร์ไ ลน์ข า ย
  มีเงิน 3,000 บาท ทำสติ๊กเกอร์ไลน์ข า ยให้ประสบความสำเร็จ 1.มีไอเดียที่แปลกใหม่ 2.มีความคิดสร้างสรรค์ไม่ลอ กงานคนอื่น 3.มีเอ กลักษณ์เฉพาะตัว

เทคนิคการทำสติ๊กเกอร์ไลน์ ถ้าคุณเป็นคนที่มีใจรักในการวาดภาพการ์ตูน ชื่นชอบการวาดภาพเป็นชีวิตจิตใจ พร้อ มทั้งมีไอเดียที่แปลกใหม่ มีเอ กลักษณ์ไม่ซ้ำใคร ที่สำคัญอ ย ากหารายได้

มาทำสติ๊กเกอร์ไลน์ข า ยกันดีกว่า เรียกได้ว่าเป็นธุรกิจที่ฮิตในตอนนี้เลยทีเดียว แถมรายได้จากการข า ยสติ๊กเกอร์ไลน์ก็ไม่ใช่ย่อ ย และไม่ต้องอะไรแม้แต่นิดเดียว ดังนั้น ถ้าสติ๊กเกอร์ไลน์ของคุณมีเอ กลักษณ์ไม่ซ้ำใครและโดนใจกลุ่มลูกค้า รายได้หลักแสน-หลักล้านชัวร์

 1. ข า ยน้ำแข็งใส
  มีเงิน 3,000 บาทข า ยน้ำแข็งใสให้ประสบความสำเร็จ 1.มีแหล่งซื้อวัตถุดิ บที่ดี ร า ค าถูก 2.ศึกษ าต ล า ด 3.หาแหล่งข า ยสินค้าที่อ ยู่ในย่านชุมชน หรือที่มีคนพลุกพล่าน 4.มีท็อปปิ้งหล า ยอย่าง

เทคนิคการข า ย : ต้องมีน้ำหวานให้เลือ กหล า ยสี มีท็อปปิ้งหล า ยอย่าง ที่สำคัญต้องสะอาด ภาชนะที่ใส่ต้องได้มาตรฐาน โดยส่วนใหญ่กลุ่มลูกค้าที่สนใจมักอ ยู่ในวัยเด็ก-วัยผู้ใหญ่

เรียกได้ว่าเป็นกลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่เลยทีเดียว ดังนั้น การใช้ 1,000 บาทก็เอาอ ยู่ แต่คุณต้องหาแหล่งข า ยสินค้าที่เหมาะสมด้วย ไม่ใช่ว่าข า ยหน้าบ้านแหละดีที่สุด ถ้าอ ย ากได้รายได้ 2 เท่าจากเงิน ต้องศึกษ าต ล า ดและความเป็นไปได้ควบคู่กันไป

 1. ข า ยน้ำพริกปลาทู
  มีเงิน 3,000 บาทข า ยน้ำพริกปลาทูให้ประสบความสำเร็จ 1.หาแหล่งต ล า ดซื้อวัตถุดิ บมาข า ย 2.เรียนรู้เ รื่ อ งการทำน้ำพริกปลาทู 3.ศึกษ าต ล า ด และกลุ่มลูกค้า 4.หาแหล่งข า ยน้ำพริกปลาทู เช่น ต ล า ดนัด/หอพักคนงาน/หอพักนักศึกษ า/โรงงาน เป็นต้น

เทคนิคการข า ย : น้ำพริกปลาทูจะมีเครื่องเคียงเป็นผักลวก ผักเผา ปลาทู และอาจจะมีน้ำพริกอื่น มาร่วมแทรกด้วย ซึ่งเป็นเมนูอาหารที่มีมานาน แต่ปัจจุบันเริ่มหายไป

แต่ก็ถือว่าเป็นเมนูอาหารที่ติดปากใครหล า ย คน และถ้ายิ่งมีรสชาติน้ำพริกที่อร่อ ย ลูกค้าก็จะมาซื้อซ้ำแน่นอน ที่สำคัญเป็นการที่ไม่มาก แต่ผลกำไรได้กลับมาเป้นเท่าตัวชัวร์

 1. ข า ยไก่ทอ ด
  มีเงิน 3,000 บาทข า ยไก่ทอ ดให้ประสบความสำเร็จ 1.หาแหล่งซื้อวัตถุดิ บที่ดี ร า ค าถูก 2.เรียนรู้การทอ ดไก่แบบไม่อ มน้ำมัน และทำให้เหลืองกรอบ 3.เรียนรู้การทำ

สู ต รแป้งสำหรับทอ ดไก่ 4.ทำน้ำจิ้มสู ต รเด็ดของตัวเอง 4.ศึกษ าต ล า ด และกลุ่มลูกค้า 5.เลือ กทำเลที่มีคนผ่านไปผ่าน มาจำนวน มาก เช่น หน้าโรงเรียน/โรงพย าบาล/หอพัก/ต ล า ดนัด เป็นต้น

เทคนิคการข า ย : ส่วนใหญ่ลูกค้าที่จะกลับมาซื้อซ้ำเป็นคนที่ติดใจในรสชาติของไก่ทอ ด โดยเฉพาะตรงเ นื้ อแป้ง และน้ำจิ้ม อีกทั้ง คุณสามารถทอ ดไก่ในหลากหล า ยรสชาติได้

เช่น รสบาบีคิว รสเผ็ด รสกระเพรา เป็นต้น โดยร า ค าข า ยปกติอ ยู่ที่ชิ้นละ 10 บาท ต ามขนาดของสัดส่วนของไก่ที่ข า ย ดังนั้น ถ้าข า ยได้ 500 ชิ้น/วัน เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท/วันเลยทีเดียว ถ้าลูกค้าติดใจในรสชาติสุด อาจมีออเดอร์เพิ่มเลยก็ว่าได้

 1. ข า ยสลัด
  มีเงิน 3,000 บาท ข า ยสลัดให้ประสบความสำเร็จ 1.เรียนรู้การทำสลัด ทั้งวิ ธีการล้างผัก การเลือ กวัตถุดิ บ และการทำน้ำสลัด 2.ศึกษ าต ล า ดและกลุ่มเป้าหมาย 3.มีแหล่งซื้อสินค้าที่ดี มีคุณภาพ 4.วัตถุดิ บทุกอย่างต้องสะอาด ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 5.หาแหล่งข า ยสินค้าที่เหมาะสม เช่น ต ล า ดนัด/หน้าโรงงาน/โรงเรียน/หอพัก เป็นต้น

เทคนิคการข า ย : เมื่อคุณมีสู ต รน้ำสลัดที่อร่อ ย เหมาะแก่กลุ่มลูกค้าที่รักสุขภาพ ซึ่งส่วนใหญ่กลุ่มผู้หญิงกว่า 80% เป็นลูกค้าของคุณ ไม่ว่าจะวัยรุ่นหรือผู้ใหญ่ ดังนั้น ผัก ผลไม้ ต่าง

สำหรับการทำสลัดต้องสะอาด ด้วยการล้างน้ำให้สะอาดทุกครั้งก่อนนำมาข า ย ส่วนต้นทุนใช้ไม่มาก

ผัก ผลไม้ วัตถุดิ บทำน้ำสลัด เป็นต้น อีกทั้ง รายได้ คุณสามารถทำข า ยเป็นชุดละ 20-30 บาท

หรือข า ยแบบชั่งกิโลก็ได้ พอเมื่อพูดถึงรายได้ มีมากกว่าเงินหล า ยเท่าตัวแน่นอน เพราะจำนวนกลุ่มลูกค้าที่รักสุขภาพ ณ ปัจจุบันนี้มีมากขึ้นเรื่อ ย

 1. ข า ยข้าวแกง
  มีเงิน 3,000 บาทข า ยข้าวแกงให้ประสบความสำเร็จ 1.หาแหล่งซื้อวัตถุดิ บที่ดี

2.เรียนรู้เ รื่ อ งการทำเมนูอาหารหล า ยรูปแบบและอร่อ ย 3.สะอาด ไม่สกปรก

4.ศึกษ าต ล า ด และกลุ่มเป้าหมาย 5.แหล่งข า ยสินค้า เช่น หน้าโรงเรียน/โรงพย าบาล/หน้าหอพัก/โรงงาน เป็นต้น

เทคนิคการข า ย : อับดับแรกรสชาติต้องอร่อ ยโดดเด่น พร้อ มตั้งร า ค าที่เหมาะสมต ามพื้นที่ที่คุณข า ย

เช่น อ ยู่ต่างจังหวัดร า ค าข า ยต่อจานต้องไม่แพง เพราะถ้าคุณตั้งร า ค าแพงคนต่างจังหวัดไม่แวะกินบ่อ ยแน่นอน

ถึงแม้อาหารคุณจะอร่อ ยสัก ไหนก็ต าม ดังนั้น ต้องศึกษ าพื้นฐานของคนแต่ละภูมิภาคนั้น

ด้วยเช่นกัน ส่วนต้นทุนต้องคำนวณเ รื่ อ งเครื่องปรุงและเครื่องเคียงให้ดีดี

เพื่อไม่ให้เข้าเ นื้ อจนเกินไป ส่วนรายได้มีจำนวน มากแน่นอน ยิ่งถ้าบริเวณที่คุณข า ยข้าวแกงมีคนผ่านไปผ่าน มาเยอะ รายได้ก็จะเยอะต ามมา

 1. ข า ยส้มตำ
  มีเงิน 3,000 บาทข า ยส้มตำให้ประสบความสำเร็จ 1.หาแหล่งต ล า ดซื้อวัตถุดิ บที่ดี 2.เรียนรู้เ รื่ อ งการตำส้มตำหล า ย ประเภท

3.ศึกษ ากลุ่มเป้าหมาย และความต้องการของลูกค้า 4.สินค้าต้องสะอาด ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

5.หาแหล่งข า ยสินค้าที่มีคนพลุกพล่าน เช่น หอพักคนงาน/หอพักนักศึกษ า/หน้าโรงงาน/บริษัท/แหล่งชุมชน เป็นต้น

เทคนิคการข า ย : รสชาติต้องอร่อ ย สะอาด ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งเมนูส้มตำเป็นเมนูที่หล า ยคนชื่นชอบ ส่วนใหญ่มักทานกันในช่วงเวลากลางวัน-ตอนเย็น ถ้าพูดถึงต้นทุนให้ไม่เกิน 2,000 บาทแน่นอน

ยกแว้นแต่จะมีไก่ย่าง หรือเครื่องเคียงอื่น เข้ามาร่วมด้วย ส่วนรายได้การันตีได้เลยว่า คุ้มยิ่งกว่าคุ้มอีก บางวันถ้าลูกค้าเยอะ รายได้มีมากถึงหลักหมื่นเลยทีเดียว

 1. ข า ยกำไลข้อ มือ สร้อ ย handmade
  มีเงิน 3,000 บาท ข า ยกำไลข้อ มือ สร้อ ย handmade ให้ประสบความสำเร็จ 1.ศึกษ าต ล า ด และกลุ่มเป้าหมาย 2.เรียนรู้เ รื่ อ งการทำกำไลข้อ มือ และสร้อ ย handmade 3.หาแหล่งซื้อวัตถุดิ บที่ดี ร า ค าส่ง 4.หาแหล่งข า ยสินค้าหล า ย ช่องทาง เช่น ต ล า ดนัด/หน้าโรงงาน/บริษัท/สื่อออนไลน์

เทคนิคการข า ย : สินค้า handmade เป็นสิ่งที่หล า ยคนนิยม และให้ความต้องการเป็นจำนวน มาก ดังนั้น ช่องทางการข า ยที่มีอิทธิพลที่สุดคือ สื่อออนไลน์ เพราะสินค้า handmade ไม่เน่าเสีย

และสามารถข า ยได้ทุกกลุ่มทุกวัย ส่วนต้นทุน คุณต้องดูก่อนว่า กำไลข้อ มือ และสร้อ ย ที่คุณต้องการผลิต เป็นรูปแบบไหน แล้วให้ศึกษ าแหล่งซื้อวัตถุดิ บ ว่าร า ค าต ามท้องต ล า ดอ ยู่ที่ประมารเท่าไหร่

ส่วนการตั้งร า ค าข า ย ตั้งต ามคุณภาพ และมาตรฐานของสินค้า ที่สำคัญถ้าคุณขยันทำต ล า ด ออ กบูธ กระจายสินค้าไปมาก มีสิทธิ์ຣวຢเละ ออเดอร์เพียบชัวร์

 1. ข า ยก๋วยเตี๋ยว
  มีเงิน 3,000 บาท ข า ยก๋วยเตี๋ยวให้ประสบความสำเร็จ 1.หาแหล่งซื้อวัตถุดิ บ 2.ศึกษ าต ล า ดและกลุ่มเป้าหมาย 3.เรียนรู้การทำก๋วยเตี๋ยวที่มีรสชาติอร่อ ย 4.หาแหล่งข า ยสินค้าที่เหมาะสม เช่น หน้าโรงงาน/โรงเรียน/บริษัท/แหล่งชุมชน/ห มู ่บ้าน เป็นต้น

เทคนิคการข า ย : คุณต้องตั้งร า ค าที่เหมาะสมต ามพื้นที่ที่คุณข า ย และต ามกำลังทรัพย์ของคนในพื้นที่นั้น ซึ่งถ้าก๋วยเตี๋ยวของคุณมีรสชาติที่อร่อ ย ลูกค้าต้องกลับมาใช้บริการซ้ำแน่นอน

ส่วนอุปกรณ์การทำ ยังไม่ต้องหวังซื้อหม้อต้มใบใหญ่ ใช้เครื่องครัวที่คุณมีไปก่อน เช่น เป็นหม้อต้มธรรมดาใส่น้ำซุปตั้งไฟ พอ มีรายได้เข้ามาค่อ ยขย ายร้ า นเพิ่มขึ้น ส่วนรายได้ที่จะได้รับ เข้ามาหล า ยเท่าตัวชัวร์ แถมต้นทุนก็ใช้ไม่มากอีกด้วย

 1. ข า ยข้าวกล่อง
  มีเงิน 3,000 บาท ข า ยข้าวกล่องให้ประสบความสำเร็จ 1.มีความรู้เ รื่ อ งการทำเมนูอาหารที่อร่อ ย 2.สินค้าต้องสะอาด ปลอ ดภัยต่อสุขภาพ 3.ศึกษ าต ล า ด และความต้องการของลูกค้า 4.มีแหล่งต ล า ดซื้อสินค้า/วัตถุดิ บ 5.มีแหล่งข า ยสินค้า เช่น หน้าโรงงาน/บริษัท เป็นต้น

เทคนิคการข า ย : อันดับแรกต้องหาต ล า ดเพื่อข า ยสินค้าให้ได้ก่อน ด้วยการติดต่อ กับหน่วยงานต่าง , ประกาศรับทำข้าวกล่องข า ย หรือทำข้าวกล่องไปตั้งข า ยต ามแหล่งที่มีคนจำนวน มาก

เพื่อเรียกเรทติ้งให้ร้ า นของคุณเป็นที่รู้จัก พอ มีคนรู้จักมากขึ้นออเดอร์ก็จะเข้ามาเอง หลังจากนั้นก็ไม่จำเป็นต้องไปนั่งข า ยให้ปວดหลังอีกแล้ว ส่วนต้นทุน ต้องคำนวณก่อนจ่ายต ล า ดทุกครั้งว่า เมนูที่คุณจะทำ เป็นเมนูอะไร มีเครื่องปรุงอะไรบ้าง โดยต้องคำนวณก่อนออ กจากบ้านทุกครั้ง ส่วนรายได้งามเหยียบหลักหมื่นแน่นอน

 1. เพาะพันธุ์ปลาข า ย
  มีเงิน 3,000 บาท เพาะพันธุ์ปลาข า ยให้ประสบความสำเร็จ 1.มีความรู้เ รื่ อ งการเพาะพันธุ์ปลา 2.มีความรู้เ รื่ อ งการดูแลปลา 3.ศึกษ าต ล า ด และกลุ่มเป้าหมาย 4.มีแหล่งข า ยสินค้า เช่น ต ล า ดนัด/ต ล า ดข า ยสั ต ว์ เป็นต้น 5.มีต ล า ดรองรับ

เทคนิคการข า ย : อักดับแรกต้องศึกษ าต ล า ด ศึกษ าความต้องการของต ล า ด และกลุ่มเป้าหมาย ที่สำคัญปลาที่คุณเพาะข า ยต้องสุขภาพดี สีสันสวยงาม ส่วนต้นทุนใช้เงินซื้อ พ่อพันธุ์

แม่พันธุ์มาเท่านั้น แล้วค่อ ย ขย ายลูกพันธุ์ให้มาก เพราะแม่พันธุ์จะไข่แต่ละครั้งมีมากถึง 300 ตัว และเ รื่ อ งของรายได้ รับรองรับแต่กำไรล้วน แน่นอน

 1. ข า ยขน มจีนน้ำย า
  มีเงิน 3,000 บาท ข า ยขน มจีนน้ำย าให้ประสบความสำเร็จ 1.มีความรู้เ รื่ อ งการทำน้ำย าขน มจีนหล า ย แบบ

2.ถ้ามีความรู้เ รื่ อ งการทำเส้นขน มจีนด้วยได้ยิ่งดี 3.ศึกษ าต ล า ด และกลุ่มเป้าหมาย 4.หาแหล่งข า ยสินค้า เช่น หน้าโรงงาน/บริษัท/โรงเรียน/แหล่งชุมชน เป็นต้น

เทคนิคการข า ย : ให้คุณเลือ กแหล่งที่มีคนพลุกพล่านจำนวน มาก อย่างหน้าโรงงาน โรงพย าบาล และช่วงเวลาที่คนนิยมทานกัน มากที่สุดตั้งแต่ 10-00-20.00 น. เป็นต้นไป อีกทั้ง

ต้องมีเครื่องเครียง เช่นผักสด ผักดอง เป็นต้น ส่วนต้นทุนใช้ไม่เกิน 3,000 แน่นอน

รวมไปถึงอุปกรณ์เครื่องครัวก็เอาจากที่บ้านได้ไม่ต้องเพิ่ม และรายได้ถ้าคนเข้ามาทานจำนวน มาก มีสิทธิ์ถึงหลักหมื่นต่อวันเลยทีเดียว

 1. ข า ย กล้วยทอ ด มันทอ ด เผือ กทอ ด
  มีเงิน 3,000 บาท ข า ยกล้วยทอ ด มัดทอ ด เผือ กทอ ด ให้ประสบความสำเร็จ 1.หาแหล่งซื้อวัตถุดิ บที่ดี

2.เรียนรู้สู ต รการทำกล้วยทอ ด มันทอ ด เผือ กทอ ดให้อร่อ ย 3.ศึกษ าต ล า ด

และความต้องการของลูกค้า 4.หาทำเลค้าข า ย เช่น หน้าโรงพย าบาล/โรงเรียน/มหาวิทย าลัย/หน้าห มู ่บ้าน เป็นต้น

เทคนิคการทำกล้วยทอ ด มันทอ ด เผือ กทอ ด ให้อร่อ ย ต้องอร่อ ยที่ตัวแป้ง และต้องไม่ติดน้ำมัน มากจนเกินไป อีกทั้งต้นทุนที่ใช้ก็ไม่สูงมาก ถ้าเริ่มเปิดร้ า นแรก ไม่ต้องมีขนาดใหญ่โต

ให้คำนวณต้นทุนและสัดส่วนสินค้าที่คุณจะข า ยให้ดี และเ รื่ อ งของรายได้ต่อวัน 4-5 พันบาทชัวร์ เพราะกล้วยทอ ด มันทอ ด เผือ กทอ ด ถือเป็นทั้งอาหารว่าง และของทานเล่นที่หล า ยคนนิยมหาทาน

 1. ข า ยน้ำเต้าหู้ ปาท่องโก๋
  มีเงิน 3,000 บาท ข า ยน้ำเต้าหู้ ปาท่องโก๋ ให้ประสบความสำเร็จ

1.หาแหล่งซื้อวัตถุดิ บที่ดี ร า ค าส่ง 2.เรียนรู้เ รื่ อ งการทำน้ำเต้าหู และปาท่องโก๋ 3.ศึกษ าต ล า ด และกลุ่มเป้าหมาย

4.หาทำเลค้าข า ย เช่น หน้าห มู ่บ้าน/โรงเรียน โรงงาน/บริษัท เป็นต้น

เทคนิคการข า ย : ให้ติดป้ายหน้าร้ า นขนาดใหญ่ บอ กร า ค าน้ำเต้าหู้ ปาท่องโก๋ อย่างชัดเจน

อีกทั้ง วิ ธีที่จะทำให้ลูกค้าติดใจขึ้นอ ยู่กับรสชาติน้ำเต้าหู และปาท่องโก๋ ที่คุณต้องหาสู ต รเด็ดให้เจอ

ส่วนต้นทุนใช้ 2,000 กว่า ก็เอาอ ยู่ เพราะอุปกรณ์การทำใช้เครื่องครัวภายในบ้านเรือนได้ ส่วนรายได้มากเป็นเท่าตัวชัวร์ เพราะกลุ่มคนที่นิยมทานน้ำเต้าหู ปาท่องโก๋มักเป็นวัยทำงาน-ผู้ใหญ่ ฉะนั้น จึงต้องจับกลุ่มลูกค้าให้ดีดีด้วยล่ะ

 1. ข า ยขน มปัง น มสด
  มีเงิน 3,000 บาท ข า ยขน มปัง น มสด ให้ประสบความสำเร็จ 1.หาแหล่งซื้อสินค้าที่ดี ร า ค าส่ง

2.เรียนรู้เ รื่ อ งการทำขน มปัง น มสด หลากหล า ยรูปแบบ เช่น ขน มปังราดด้วยน มข้อ+น มสด

ขน มปังทาแยม+น มสด ขน มปังหน้าสังขหย า+น มสด เป็นต้น 3.ศึกษ าต ล า ดและความต้องการของลูกค้า

4.หาทำเลที่ตั้ง เช่น ต ล า ดนัด/หน้าหอพักทั่วไป/หน้าสถาบันการศึกษ า เป็นต้น

เทคนิคการข า ย : มีป้ายบอ กเมนูหน้าร้ า นที่ชัดเจน มีสินค้าให้เลือ กที่หลากหล า ย ส่วนต้นทุนใช้ไม่มาก

เริ่มเปิดร้ า นแบบเล็ก ค่อ ยขย ายร้ า นขนาดใหญ่ อีกทั้ง หลัก

เสีย ค่าขน มปัง แยมต่าง น มสด และอุปกรณ์การทำที่สามารถหาได้ต ามครัวเรือนของคุณเอง

ส่วนเ รื่ อ งกำไรได้มากกว่าต้นทุนหล า ยเท่าตัวชัวร์ เพราะขน มปัง น มสด เป็นเมนูที่สามารถทานเล่น นั่งชิว ได้และก็ได้รับความนิยมอย่างแพร่หล า ยด้วยเช่นกัน