คลังเล็งจ่ายเงินเยียวย ากลุ่มเกษตรกร ยังไม่สรุปเคาะครัวเรือนละ 3 หมื่น

เพราะเกษตรกรก็คือคนทำงาน ปกติแล้วดำนา ทำนากันได้เดือนนึง ก็ไม่เคยพอใช้ นี่ออกไปทำนาก็ไม่ได้เพราะไม่ให้รวมกลุ่มกัน กลายเป็นต้องกักตัวอยู่บ้านอาชีพที่เคยได้เงินวันละ 3OO – 5OO ก็ได้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป หาได้วันละ 1 – 2 ร้อยบางวันก็ไม่ได้ เห็นเขาลงทะเบียนรับเงินกันก็ไม่ได้ลงกับเขาเพราะมีข้อบ่งชี้ว่าตนเองนั้นไม่ได้แน่นอน

จากสถานะการ การร ะบ า ด ดูเหมือนว่าจะเพิ่มความ ลำบา กให้แก่ประชา ชนขึ้นเรื่อ ยเนื่อง จากหลา ยอาชี พได้รับผลกระทบเป็นอย่างม ากไม่เว้นแต่ คนที่เป็นเกษ ตรกร รั ฐ มนตรีคลัง แจงกำลังพิจารณาหลักเกณฑ์จ่ายเงินเยียวย ากลุ่มเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โ ค วิ ด -19

ล่าสุดมีรายงานว่า นายอุตตม สาวนายน รั ฐ มนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์ในรายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand กรณีคณะ รั ฐ มนตรีอนุมัติให้ออ ก พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน วงเงิน 1 ล้านล้านบาท โดยในส่วนการให้ความช่วยเหลือ กลุ่มเกษตรกรนั้น

มีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นการจ่ายเงินสดเข้าบัญชีธนาคารของเกษตรกร เหมือนการช่วยเหลือ กลุ่มลูกจ้าง แรงงาน และอาชีพอิสระ ที่ รั ฐ บาลจ่ายเงินให้เดือนละ 5,OOO บาท เป็นเวลา 6 เดือน

นายอุตตม กล่าวว่า ขณะนี้กำลังลงรายละเอียด เบื้องต้น รั ฐ บาลจะจ่ายเงินให้กลุ่มเกษตรกรประมาณ 6 เดือน เช่นเดียวกัน แต่จำนวนเงินไม่เท่ากัน เพราะกลุ่มเกษตรกรจะดูแลเป็นรายครัวเรือนต ามข้อ มูลกระทรวงเกษ ตรและสหกรณ์, ธ.ก.ส. โดยจะดูแลเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงเกษตรฯ

แต่กำลังดูแนวทางให้ครอบคลุมที่สุด ทั้งในแง่ปัจจัยการผลิต ค่าคร องชีพ การช่วยเหลือจะควบคู่กับผลกระทบภัยแล้งด้วย สำหรับตัวเลขในส่วนกลุ่มเกษตรกรที่จะได้รับสิทธิ์ เบื้องต้นประมาณ 8-9 ล้านครัวเรือน ส่วนจะเป็นตัวเลขครัวละเรือนละ 3O,OOO บาทต่อเดือนหรือไม่ นายอุตตม กล่าวว่า กำลังดูความเหมาะสม

ที่มา workpointnews