คลังฯ ตอบแล้ว ความหมายของ ตรวจสอบข้อมูลที่นำส่งเพิ่ม

คลังฯ ตอบแล้ว หลังหลายคนบ่ น เราไ ม่ทิ้งกัน.com ติดอยู่ ตรงนี้

คลังฯ ตอบแล้ว หลังหลายคนบ่ นลงทะเบียน www.เราไ ม่ทิ้งกัน.com ค้างอยู่ตรง “อยู่ระหว่างการตรวจสอบ”

มาตรการเยียวย า 5,000 บาท (3 เดือน) ที่เปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราไ ม่ทิ้งกัน.com ตั้งแต่เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งบางส่วนก็ได้รับเงินไปแล้ว บางส่วนโดนตั ดสิทธิ์ และอีกบางส่วนที่ยังค้างไว้ตรงที่สถานะ “อยู่ระหว่างการตรวจสอบ” ทำให้หลายคนสงสัย เพราะหลายคนมองว่าตนเองค้างอยู่ในสถานะนี้เป็นเวลาหลายวันแล้ว ไ ม่มีความคืบหน้า เปลี่ยนแปลงเ สียที

ล่าสุด สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ได้ทำถาม-ตอบ อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา เกี่ยวกับมาตรการเยียวย า 5,000 บาท และได้ตอบคำถามเกี่ยวกับเ รื่ อ งนี้ด้วย

1 กระทรวงการคลังได้เร่งกระบวนการตรวจสอบและคัดกรองผู้ลงทะเบียนตลอดเวลา โดยนับตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2563 มีผู้ลงทะเบียนมากกว่า 27 ล้านคน การตรวจสอบและคัดกรองผู้ลงทะเบียนแต่ละรายจะใช้เวลามากน้อยไ ม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับข้อมูลการประกอบอาชีพที่ผู้ลงทะเบียนได้ระบุไว้ รวมทั้งจะต้องนำไปตรวจสอบกับฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องด้วย เพื่อให้สามารถระบุตัวผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างแท้จริง

อย่างไรก็ดี ระบบจะแจ้งผลการตรวจสอบสิทธิ์ผ่านทาง SMS ไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือและอีเมลที่ท่านลงทะเบียนโดยเร็วที่สุด หรือสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนของท่านได้ที่ www.เราไ ม่ทิ้งกัน.com

2 การดำเนินการตรวจสอบและคัดกรองผู้ลงทะเบียนจะดำเนินการโดยระบบ ส่วนการทบทวนสิทธิ์ ให้แ ก่ผู้ที่ไ ม่ได้รับสิทธิ์และประสงค์จะขอทบทวนสิทธิ์ จะมีกลไกการดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อยืนยันตัวตนและความเดื อดร้อ นของผู้ลงทะเบียน เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาให้สิทธิ์รับเงินเยียวย า ซึ่งการดำเนินการทั้ง 2 ส่วนมีการดำเนินการที่แต กต่ างกัน คนละขั้นตอนกัน และคนละกลุ่มบุคคลกัน ดังนั้น จึงสามารถดำเนินการทบทวนสิทธิ์ได้ โดยไ ม่จำเป็นต้องรอให้ดำเนินการตรวจสอบและคัดกรองเสร็จสิ้นก่อนแต่อย่างใด

3 การโอนเงินเยียวย าให้แ ก่ผู้ลงทะเบียนที่ผ่านสิทธิ์ กระทรวงการคลังได้โอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 ซึ่งใช้เวลาเพียง 7 วันทำการหลังเปิดรับลงทะเบียนเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2563 และการโอนเงินช่วยเยียวย าได้ดำเนินการต่อเนื่องทุกวันทำการตั้งแต่วันที่ 8 – 17 เมษายน 2563 รวม 3.2 ล้านราย จำนวนเงิน 1.6 หมื่นล้านบาทแล้ว