ด่ ว น ราชกิจจาฯ ประกาศ พ.ร.ก. ฉุ กเ ฉิน กำหนด 5 ข้ อห้ าม เริ่ม 3 พ.ค. นี้

ด่ ว น ราชกิจจาฯ ประกาศ พ.ร.ก. ฉุ กเ ฉิน กำหนด 5 ข้ อห้ าม เริ่ม 3 พ.ค. นี้

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 5) ความว่า ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 และต่อมาได้ขย ายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 แล้ว

สำหรับประกาศราชกิจจานุเบกษาที่ประกาศในวันนี้ (1 พฤษภาคม 2563) ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 5 มีข้อห้ามดังนี้

1.ห้ามออกจากเคหสถาน 22.00 – 04.00 น.

2.ห้ามหรือข้อจำกัดการดำเนินการหรือการทำกิจกssมบางอย่างต่าง พ.ร.ก. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3.ห้ามใช้อาคารสถานที่และสถาบันการศึกษา ห้ามจัดการเรียนการสอน

4.ห้ามจัดกิจกssมที่มีผู้เข้าร่วม่จำนวนมาก เช่น การประชุม สัมมนา แจกอาหาร จัดเลี้ยง

5.ห้ามใช้ท่าอากาศย าน เพื่อการขึ้น – ลง

6.ให้ผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักรทางบก น้ำ อากาศ ปฏิบัติตามเงื่อนไข ที่กำหนดโดย ศบค.

7.ให้ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานควบคุมโ ร คติดต่อหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ สั่งให้แยกกัก กักกัน คุมตัวไว้สังเกต ณ ที่เอกเทศ

8.ให้ผู้ว่า กทม. ปิดจุด เ สี่ ย ง สถานบันเทิง ห้าง คลินิก บ่อน อาบ อบนวด และอื่น ตามที่เคยประกาศไว้

9.การปฏิบัติศาสนกิจหรือศาสนพิธีในวันสำคัญทางศาสนา ให้เป็นไปตามดุลพินิจของผู้ดูแลสถานที่

10.ให้ชะลอการเดินทางข้ามจังหวัด ข้ามพื้นที่จังหวัด เว้นแต่มีความจำเป็น ซึ่งต้องแสดงเห ตุผลและหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่พนักงาน ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

ขอขอบคุณที่มาจาก : bangkokbiznews