ธรรมจากถ้ำ ครูบาบุญชุ่ม ให้มีสติ รั กษ าศีล เต ือนอันตราย 3 ประการ

ธรรมจากถ้ำ ครูบาบุญชุ่ม ให้มีสติ รั กษ าศีล เต ือนอันตราย

เผยธรรมจากถ้ำ เกจิดังล้านนา “พระครูบาบุญชุ่ม” เขียนจดหมายถึงลูกศิษย์จากในถ้ำ ให้ลูกศิษย์รั กษ าศีล สะสมบุญ ใช้ชีวิตอย่างมีสติ s ะวั งอันตราย 3 ประการจะเกิດขึ้นบนโลกใบนี้ จากพุทธทำนายในครั้งอดีต

ครูบาเจ้าบุญชุ่ม ญาณสังวโร หรือ ครูบาชุ่ม เกจิดังแห่งรัฐฉาน ขณะนี้ ได้เดินทางไปปฏิบัติธรรมกssมฐาน บำเพ็ญเพียร ในถ้ำที่เมืองแก๊ด รัฐฉาน ประเทศเมียนมา ได้เกือบ 1 ปี โดยจะเป็นการปิดวาจา 3 ปี 3 เดือน 3 วัน

ล่าสุด วันที่ 11 มีนาคม 2563 เฟซบุ๊ก นะโม โพธิสัตโต ญาณสํวโร นำคำเขียนคำเมือง ที่เป็นภาษาไทยถิ่นเหนือ ของพระครูบาบุญชุ่ม ส่งออกมาจากถ้ำ มาแปลเป็นไทยภาษากลาง เผยแผ่ให้กับลูกศิษย์ ดังนี้

ล่าสุด เฟซบุ๊ก นะโม โพธิสัตโต ญาณสํวโร ได้สรุป #ภัย 3 ประการ ดังนี้

อันว่าสังขารธรรมทั้งหลาย อันไม่เที่ยงแท้แน่นอน มีความทุกข์เกิດขึ้น ตั้งอยู่ดับไปและเป็นอนัตตาความต า ยด้วยเหตุนี้อย่าอยู่ด้วยความประมาท

อันว่าตอนนี้พุทธศาสนาล่วงเกินครึ่งหนึ่งตามที่พุทธองค์ตรัสไว้เป็นมาตามยุคตามสมัยคนในโลกนี้คนจะไม่มีศีลธรรม ไม่มีจิตใจเมตตากรุณา ด้วยเหตุนี้ คือ 3 ประการ หรือ อันตราย 3 ประการ จะเกิດขึ้นบนโลก

ภัย 3 ประการ

1.ภัยที่เกิດจากมนุษย์ไม่มีจิตใจเมตตากัน โลภะไม่มีความกรุณาช่วยเหลือกัน

2.ภัยเกิດจากมนุษย์ข า ดศีลธรรม และด้วยอำนาจโทสะรบราคร่าฟันกัน

3.ภัยเกิດจากโ ร คร้ า ย ติดต่อกันที่ทำให้คนต้องล้มต า ยจำนวนมาก

เป็นภัยอันตรายหลังกึ่งพุทธกาล

รายละเอียดข้อความ

ธรรมะจากถ้ำ #พระครูบาพ่อบุญชุ่ม #ญาณสํวโร

8/3/63

ปีธรรม 2564 (ปีไตย)เป็น พ.ศ.2563(ปีไทย) ถ้ำเมืองแก๊ส มหามุนี ธรรมะเรือง

ธรรมะเมตตาพระครูบาพ่อศีลธรรมบุญชุ่ม

เมตตาถึงคณะศรัทธาสาธุชนลูกศิษย์ลูกหาตลอดถึงลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดทั้งหลายทุกคนขอให้ได้เข้าใจรับรู้ถึงข่าวการปฏิบัติธรรมของเราพระครูบาพ่อบุญชุ่ม ปัจจุบันตอนนี้ มีความสุขกายสบายใจอยู่เย็นเป็นสุขฉันอาหารได้ปกติ
ด้านการปฏิบัติธรรมกัมฐานที่มีความเจริญก้าวหน้าขึ้นเรื่อยเกิດมีสติตัวเบาโล่งใจ ใจเบาการปฏิบัติธรรมทุกอย่างไม่มีอุปสรรคปัญหาใดสามารถปล่อยวางได้ทั้งหมดเหมือนต า ยแล้วเกิດใหม่อีกชาติหนึ่งไม่มีปัญหาใดได้เอาสติปัญญานำหน้า มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมทุกกิริย าและปฏิบัติธรรมตามแนวปฏิบัติปัฏฐานทั้ง 4 มีจิตเมตตาเหนือสัพพสัตว์ทั้งหลายทั่วถึงหมดในอนัตตจักวาฬหาที่สุดไม่ได้ และได้เห็น สภาวธรรม รูปนาม เกิດดับเอาสติปัญญารับรู้ตามความเกิດดับเมื่อพิจารณารูปนามตามความดับที่ใกล้นิพพาน

ในโลกนี้อะไรไม่เที่ยงแท้เป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่เป็นดั่งใจเราเป็นอันว่างเปล่า กินข้าวอยู่เพื่อรอวันต า ย อยู่เฉยก็รอท่าความต า ยถ้ามีจิตเห็นถึงสภาวธรรมพสัจจะตามความเป็นจริงชัดเจนแล้วจิตจะสว่างไสว ไม่มีความทุกข์ทั้งสิ้นเอาวิญญาณรู้ รูปนาม สังขาร เกิດดับเอาสติรู้ตามสังขารไม่ปรุงแต่งมีความว่าง เป็นนิพพานจริงถ้าไม่รู้ตามสภาวะความเป็นจริงก็เป็นทุกข์ ถ้ามีปัญญารู้ตามสภาวะจิตความจริงของสังขารไม่ติดปรุงแต่ง เ รื่ อ งวุ่นวายต่างก็จะหมดสิ้นไป ดีชั่ วอยู่ที่หมดใจ หมดใจอยู่ที่รู้ อยู่ที่มีสติ มีปัญญา พวกเราคนดีมีปํญญาทั้งหลายมีบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ หลวงอย่างยิ่ง ที่ได้เกิດมาพบพระพุทธศาสนา ถือว่ามีโชคลาภสิ่งที่จะพาพวกเราเป็นคนดีคนประเสริฐ นอกจากคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ พ่อแม่ ครูบาอาจารย์ เหล่านี้แล้ว ไม่มีอะไรอีกด้วยเหตุนี้ของจงภูมิใจในภาวะชาติที่เราได้เกิດมา พบเจอพ่อแม่ที่ดี มีสัมมาทิฏฐินับถือพระรัตนตรัย และเป็นคนที่ทำบุญทำกุศล ทาน ศีล ภาวนา เจริญสมถะวิปัสสนา มหาสติปัฏฐานทั้ง 4 และแนวทางปฏิบัติที่จะได้เข้าถึงมรรคผลนิพพาน

ด้วยเหตุนี้เมื่อมีเวลาให้มีใจให้ศรัทธานับถือข้อธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้ในจิตใจเอาธรรมไว้ในจิตให้เหมือนธรรมะเจดีย์ (เจดีย์ทองคำ) ให้สมกับเกิດมาพบพระพุทธศาสนา ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อย่าอยู่ปล่อยวันเวลาให้ผ่านไป อย่าให้ต า ยไปโดยไม่มีบุญติดตัวพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระกรุณาเหนือสัพพสัตว์ทั้งหลายหาประมาณมิได้พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมโปรดเทวดา มนุษย์ ทั้งหลายสัพพสัตว์ทั้งหลายเพื่อให้พ้นความทุกข์ซึ่งหาอะไรเปรียบเทียบมิได้ พระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งใหญ่กว่าแผ่นดิน ท้องฟ้า มหาสุทรและภูเขาหิมาลัย ด้วยเหตุนี้ควรเคารพนับถือทุกเวลาให้เว้นจากการ งานอันเป็นบาปเป็นทุจริต เลือกทำการงานที่สุจริตหมั่นทำบุญกุศลไว้เสมอ ให้อายต่อบาปอกุศลให้พากันทำจิตใจให้ผ่องใส ลดจากโลภะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ อวิชชา อุปทานทั้งหลายให้พบแต่ความสุขความเจริญและได้บรรลุถึงมรรคผลนิพพานด้วยเทอญ….

วันเวลาผ่านพ้นไป ใกล้เข้ามาคือมรณะความต า ยวันเวลาไม่ผ่านพ้นไปอย่างเดียวทุกคนที่ใกล้ความต า ยทุกวันอันว่าวันเวลาสิ้นสุดไปมันไวอย่างยิ่งเหมือนสายน้ำไหลใกล้วันต า ยจะได้เจอความทุกข์เหมือนกันทุกคนอันว่าพญามัจจุราชไม่เว้น เล็กใหญ่คนดีคนร้ า ย คนจน คนຣวຢ คนอ้วน คนผอม คนโง่ คนมีปัญญาทุกคนที่กล่าวนี้ต้องเดินทางไปหาพญามัจจุราช
ด้วยเหตุนี้พึงรีบทำคุณงามความดี มีทาน ศีล ภาวนา สมถะวิปัสสนาสติปัฏฐาน4ให้เข้าใจถึงรูปนาม ขันธ์ อายะตนะ ธาตุ ปฏิจจสมุปบาท เข้าใจในสัจจะ4 ทุกขสัจจะ สมมุติสัจถือนิพพาน อสังคตธาตุนั้นด้วยเทอญ

อันว่าสังขารธรรมทั้งหลาย อันไม่เที่ยงแท้แน่นอน มีความทุกข์เกิດขึ้น ตั้งอยู่ดับไปและเป็นอนัตตาความต า ยด้วยเหตุนี้อย่าอยู่ด้วยความปนะมาท

อันว่าตอนนี้พุทธศาสนาล่วงเกินครึ่งหนึ่งตามที่พุทธองค์ตรัสไว้เป็นมาตามยุคตามสมัยคนในโลกนี้คนจะไม่มีศีลธรรม ไม่มีจิตใจเมตตากรุณา ด้วยเหตุนี้ คือ 3 ประการ หรือ อันตราย 3 ประการ จะเกิດขึ้นบนโลก ปีนี้คนที่หลายจะเป็นโ ร คทาฬะลงเมือง (ต า ยห่า)จะต า ยกันมากโดยเฉพาะคนที่ไม่นับถือพระพุทธศาสนาจะต า ยเป็นจำนวนหมื่นเป็นล้าน ด้วยเหตุนี้ ให้มีสติโ ร คภัยไข้เจ็ບนี้ไม่ใช่ในโลกนี้เกิດขึ้นเองนอกโลกหรือโลกอื่นเขาเอามาปล่อยใสผู้อื่นทั้งหลายจะได้ต า ยเป็นแล้วรั กษ าไม่ได้มีธรรมะเท่านั้นรั กษ าได้

ด้วยเหตุนี้ให้มีสติเกี่ยวกับการกินเนื้อปลาสิ่งจะนำเชื้อโ ร คมา ตอนนี้ในโลกต า ยต า ยนับหมื่นเป็นที่น่ากลัว ให้ทุกคนมีสติในการกินอยู่ให้ตั้งอยู่ในศีลในธรรม ให้ทำวัตนสวดมนต์ภาวะนาส่งเมตตาให้มากให้แผ่ถึงในโลกในอนันตจักวาฬสัตว์ทั้งหลายหาที่สุดมิได้

เราขอเอาบุญคุณทั้งหมดบทไว้บนเศียรเกล้าศัรทธาพ่อแม่พี่น้องลูกหลานทุกบ้านทุกเมืองที่ได้พากัน เอาข้าวน้ำ ของกิน ย า ตลอดจนถึงปัจจัยทั้ง 4 รวมทั้งทุกอย่างมาถวายเพื่อช่วยกันมาเสริมสร้างบารมี เรา เจ้าพ่อศีลธรรมบุญชุ่ม ทั้งหมดนี้ขอให้อยู่ดีมีสุข ทั้งกายใจเจริญในทางโลก ทางธรรม ตลอดถึงมรรคผลนิพพานด้วยเทอญ สาธุ อนุโมทามิ

ไม่นานก็จะครบ 1 ปีในวันเพ็ญเดือน 6 นี้ ให้มาส่งของกิน ข้าวน้ำ ผลไม้ 1 เดือนมา1 ครั้ง เราเกรงใจศรัทธาทั้งหลาย ปัจจุบันนี้ให้มีสติกันกลัวเป็นโ ร คติดต่อกัน ให้เว้นของกินบ้าง กินน้ำพริก ผักเขียวบ้าง จะลดโ ร คภัยไข้เจ็ບจะน้อยลง
ให้พี่น้องเมืองแก๊ส ที่เคยมาส่งข้าวสารของกิน อาหารแห้ง เราครูบาจะพิจารณาแล้วหุงทำกับข้าวคนเดียว อย่าเป็นห่วงเ รื่ อ งของกิน เราครูบาอยู่กินแบบง่าย และเลี้ยง กา นก ห มู กระรอก นกยูง เสือเล็ก เสือไฟ ที่มานอนปฏิบัติธรรมน่ายกย่องสรรเสริญมาพึ่งบุญครูบาสัตว์มากันมากมายและขอเมตตาเอาขนมมาด้วยจะได้เอาไว้เลี้ยงสัตว์บ้างขอความเมตตา มาเท่านี้