สวดก่อนนอนในค่ำคืนนี่ ชินบัญชร อันเลื่องชื่อ ผู้ใดสวดจะนำมาสิริมงคล

สวดก่อนนอนในค่ำคืนนี่ ชินบัญชร อันเลื่องชื่อ ผู้ใดสวดจะนำมาสิริมงคล
โดยพระคาถาบทนี้ แต่เดิมเป็นคาถาที่มีความศักดิ์สิทธิ์ ตกทอดกันมาตั้งแต่ลังกา โดยท่านประคุณสมเด็จ ค้นพบในคัมภีร์โบราณ และได้มีการดัดแปลงแต่งเติมเพื่อเป็นการเพิ่มสิริมงคลอย่างยิ่ง -ผู้ใดที่สวดภาวนาบทคาถานี้ และผู้ใดที่นำบทสวดนี้ไปให้กับผู้อื่น ผู้นั้นย่อมมีสิ่งดีเกิດขึ้นในชีวิต มีเมตตามหานิยม เ รื่ อ งต่างที่ไม่ดีจะค่อยหายไป เป็นคาถาที่มีความศักดิ์สิทธิ์ ติดต่อกันมาตั้งแต่โบร่ำโบราณ ก่อนเจริญภาวนาให้ตั้งนะโม 3 จบ แล้วระลึกถึงหลวงปู่โต แล้วก็ทำการเริ่มสวดดังต่อไปนี้ได้เลย

เริ่มสวด นะโม 3 จบ (นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ) -นึกถึงสมเด็จพระพุฒาจารย์โตแล้วเริ่มสวดบทนำ (ปุตตะกาโมละเภปุตตัง ธะนะกาโมละเภธะนัง, อัตถิกาเยกายะญายะ เทวานังปิยะตังสุตตะวา, อิติปิโสภะคะวา ยะมะราชาโน ท้าวเวสสุวัณโณ, มรณังสุขัง อะระหังสุคะโต นะโมพุทธายะ)

เริ่มบทพระคาถาชินบัญชร (ชะย าสะนากะตา พุทธา เชตวา มารัง สะวาหะนัง จะตุสัจจาสะภัง ระสัง เย ปิวิงสุ นะราสะภา.) (ตัณหังกะราทะโย พุทธา อัฏฐะวีสะติ นายะกา สัพเพ ปะติฏฐิตา มัยหัง มัตถะเกเต มุนิสสะรา.) (สีเส ปะติฏฐิโต มัยหัง พุทโธ ธัมโม ทะวิโลจะเน สังโฆ ปะติฏฐิโต มัยหัง อุเร สัพพะคุณากะโร.)

(หะทะเย เม อะนุรุทโธ สารีปุตโต จะทักขิเณ โกณฑัญโญ ปิฏฐิภาคัสมิง โมคคัลลาโน จะ วามะเก.) (ทักขิเณ สะวะเน มัยหัง อาสุง อานันทะ ราหุโล กัสสะโป จะ มะหานาโม อุภาสุง วามะโสตะเก.) (เกสันเต ปิฏฐิภาคัสมิง สุริโย วะ ปะภังกะโร นิสินโน สิริสัมปันโน โสภิโต มุนิปุงคะโว) (กุมาระกัสสะโป เถโร มะเหสี จิตตะ วาทะโก โส มัยหัง วะทะเน นิจจัง ปะติฏฐาสิคุณากะโร.)

(ปุณโณ อังคุลิมาโล จะ อุปาลี นันทะ สีวะลี เถรา ปัญจะ อิเม ชาตา นะลาเต ติละกา มะมะ.) (เสสาสีติ มะหาเถรา วิชิตา ชินะสาวะกา เอเตสีติ มะหาเถรา ชิตะวันโต ชิโนระสา ชะลันตา สีละเตเชนะ อังคะมังเคสุ สัณฐิตา.) (ระตะนัง ปุระโต อาสิ ทักขิเณ เมตตะ สุตตะกัง ธะชัคคัง ปัจฉะโต อาสิ วาเม อังคุลิมาละกัง)

(ขันธะโมระปะริตตัญจะ อาฏานาฏิยะ สุตตะกัง อากาเส ฉะทะนัง อาสิ เสสา ปาการะสัณฐิตา) (ชินา นานาวะระสังยุตตา สัตตัปปาการะ ลังกะตา วาตะปิตตาทะสัญชาตา พาหิรัช ฌัตตุปัททะวา.) (อะเสสา วินะยัง ยันตุ อะนันตะชินะ เตชะสา วะสะโต เม สะกิจเจนะ สะทา สัมพุทธะปัญชะเร.) (ชินะปัญชะระมัชฌัมหิ วิหะรันตัง มะฮี ตะเล สะทา ปาเลนตุ มัง สัพเพ เต มะหาปุริสาสะภา.) (อิจเจวะมันโต สุคุตโต สุรักโข ชินานุภาเวนะ ชิตุปัททะโว ธัมมานุภาเวนะ ชิตาริสังโฆ สังฆานุภาเวนะ ชิตันตะราโย สัทธัมมานุภาวะปาลิโต จะรามิ ชินะ ปัญชะเรติ)

คำแปล คาถาชินบัญชร -พระพุทธเจ้าและพระนราสภาทั้งหลาย ผู้ประทับนั่งแล้วบนชัยบัลลังก์ -ทรงพิชิตพระย ามาราธิราชผู้พรั่งพร้อมด้วยเสนาราชพาหนะแล้ว เสวยอมตรสคือ -อริยะสัจธรรมทั้งสี่ประการ เป็นผู้นำสรรพสัตว์ให้ข้ามพ้นจากกิเลสและกองทุกข์ -มี ๒๘ พระองค์คือ พระผู้ทรงพระนามว่า ตัณหังกรเป็นต้น พระพุทธเจ้าผู้จอมมุนีทั้งหมดนั้น

-ข้าพระพุทธเจ้าขออัญเชิญมาประดิษฐานเหนือเศียรเกล้า -องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประดิษฐานอยู่บนศีรษะ -พระธรรมอยู่ที่ตาทั้งสอง -พระสงฆ์ผู้เป็นอากรบ่อเกิດแห่งสรรพคุณอยู่ที่อก -พระอนุรุทธะอยู่ที่ใจ พระสารีบุตรอยู่เบื้องขวา -พระโมคคัลลาน์อยู่เบื้องซ้าย พระอัญญาโกณทัญญะอยู่เบื้องหลัง -พระอานนท์กับพระราหุลอยู่หูขวา พระกัสสะปะกับพระมหานามะอยู่ที่หูซ้าย

-มุนีผู้ประเสริฐคือพระโสภิตะผู้สมบูรณ์ด้วยสิริดังพระอาทิตย์ส่องแสง อยู่ที่ทุกเส้นขน ตลอดร่ า งทั้งข้างหน้าและข้างหลัง -พระเถระกุมาระกัสสะปะผู้แสวงบุญทรงคุณอันวิเศษ มีวาทะอันวิจิตรไพเราะอยู่ปากเป็นประจำ (พระปุณณะ พระอังคุลิมาล พระอุบาลี พระนันทะ และพระสีวะลี พระเถระทั้ง ๕ นี้ จงปรากฏเกิດเป็นกระแจะจุณเจิมที่หน้าผาก)

-ส่วนพระอสีติมหาเถระที่เหลือผู้มีชัยและเป็นพระโอรส เป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ทรงชัย แต่ละองค์ล้วน รุ่งเรืองไพโรจน์ด้วยเดชแห่งศีลให้ดำรงอยู่ทั่วอวัยวะน้อยใหญ่ -พระรัตนสูตรอยู่เบื้องหน้า พระเมตตาสูตรอยู่เบื้องขวา พระอังคุลิมาลปริตรอยู่เบื้องซ้าย พระธชัคคะสูตรอยู่เบื้องหลัง -พระขันธปริตร พระโมรปริตร และพระอาฏานาฏิยสูตร เป็นเครื่องกางกั้นดุจหลังคาอยู่บนนภากาศ -อนึ่งพระชินเจ้าทั้งหลาย นอกจากที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ ผู้ประกอบพร้อมด้วยกำลังนานาชนิด มีศีลาทิคุณอันมั่นคง สัตตะปราการเป็นอาภรณ์มาตั้งล้อมเป็นกำแพงคุ้มครองเจ็ดชั้น

-ด้วยเดชานุภาพแห่งพระอนันตชินเจ้าไม่ว่าจะทำกิจการใด เมื่อข้าพระพุทธเจ้าเข้าอาศัยอยู่ในพระบัญชรแวด วงกรงล้อม แห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขอโ ร คอุปัทวะทุกข์ทั้งภายนอกและภายใน อันเกิດแต่โ ร คร้ า ย คือ โ ร คลมและโ ร คดีเป็นต้น เป็นสมุฏฐานจงจัดการให้พินา ศไปอย่าได้เหลือ -ขอพระมหาบุรุษผู้ทรงพระคุณอันล้ำเลิศทั้งปวงนั้น จงอภิบาลข้าพระพุทธเจ้า ผู้อยู่ในภาคพื้น ท่ามกลางพระชินบัญชร ข้าพระพุทธเจ้าได้รับการคุ้มครองปกปักรั กษ าภายในเป็นอันดีฉะนี้แล

ข้าพระพุทธเจ้าได้รับการอภิบาลด้วยคุณานุภาพแห่งสัทธรรม จึงชนะเสียได้ซึ่งอุปัทวภัยใด ด้วยอานุภาพแห่งพระชินะพุทธเจ้า ชนะข้าศึกศัตรูด้วยอานุภาพแห่งพระธรรม ชนะภัยทั้งปวงด้วยอานุภาพ แห่งพระสงฆ์ ขอข้าพระพุทธเจ้าจงได้ปฏิบัติ และรั กษ าดำเนินไปโดยสวัสดีเป็นนิจนิรันดรเทอญฯ