อนุมัติแล้ว เงินช่วยเหลือเยีย วย าเพิ่ม ถือบัตรจ่ายตรงจากบัตรสวัสดิการรัฐ

อนุมัติช่วยเหลือเยีย วย าเพิ่ม ถือบัตรจ่ายตรงบัตรสวัสดิการรัฐ

ครม.อนุมัติโครงการเพื่อช่ ว ย เหลือ และชดเชย ให้แก่ประชาชน ซึ่งได้รับผลกระ ท บ

จ ากการแพร่ ข อ ง c o v i d-1 9 ตามผลการพิจาร ณ า ข องคณะก ร ร มการกลั่นกรองการใ ช้ จ่ า ยเงินกู้

โดย น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐ ม น ตรี เปิดเผยว่า ครม.อนุมัติ 5 โครงการ ช่ ว ย เหลือ เ ยี ย ว ย า

และชดเชย แก่ประชาชนกลุ่ ม ต่ าง ที่ได้รับผลกระทบจากกา ร แ พ ร่ ของ c o v i d 1 9 มีรายละเอียด ดังนี้

1. ช่วยเหลือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

จ่ายให้กับผู้มีบัตรสวัสดิก า ร แ ห่ งรัฐ ที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือเยี ย ว ย าจากโครงการของภ า ค รัฐ

ในช่วงที่มีการแพร่ข อ ง c o v id- 1 9 จำนวน 1,164,222 คน เดือนละ 1,000 บาท ระยะเวลา 3 เดือน (พฤษภาคม – กรกฎาคม 2563)

โดยจ่ายผ่านบัตรสวัสดิก า ร แห่งรัฐ วงเงินงบประม า ณ ทั้งสิ้น 3.49 พันล้านบาท (3,492,666,000 บาท)

2. ช่วยเหลือผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จต า ม โ ครงการเราไม่ทิ้งกัน

ของกระทรวงการคลัง ซึ่งมีจำนวน 302,160 คน ที่ตรวจสอบ ค ว า ม ซ้ำซ้อนแล้ว ยังไม่เคยได้รับความช่ว ย เ ห ลื อ เยี ย ว ย า

และชดเชย จากโครงการของกระทร ว ง ก ารคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของม นุ ษ ย์

รวมทั้งไม่เป็นผู้ประกันตนต า ม มาตรา 33 กรอบวงเงินงบประมาณ ไม่เกิน 906 ล้านบาท (906,480,000 บาท)

โดยให้สำนักงานเศรษฐกิจก า ร ค ลั งไปพิจารณากำหนดกลุ่มเป้าหมายแล ะ ก ล ไ ก การความช่วยเหลือให้ชัด เ จ น

และส่งให้คณะก ร ร ม การกลั่นกรองเงินกู้ฯพิ จ า ร ณ าใน 1 เดือน

3. ช่วยเหลือกลุ่มผู้เปราะบาง

ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคม แ ล ะ ค วามมั่นคงของมนุษย์ เ ส นอ กลุ่มเปราะบาง รวมทั้งหมด 6,781,881 คน

ซึ่งเป็นผู้ที่ไม่ได้รับการเยี ย ว ย าจากมาตรการอื่นของรัฐ และไม่ซ้ำซ้อนกับระบ บ ป ร ะ กั น สั งคม และระบบสวัสดิการของภ า ค รัฐ

ประกอบด้วย

1) เ ด็ กจากครัวเรือนย า ก จน (ตั้งแต่แรกเกิດ – 6 ปี) จำนวน 1,394,756 คน

2) ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 4,056,596 คน

3) ผู้พิ ก าร จำนวน 1,330,529 คน

โดยจ่ายเงินรายละ 1,000 บาทต่อเดือน เพิ่มเติมจากเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยง แ ร ก เกิດ เพิ่มเติมจากเ บี้ ย ค วามพิ การ

และเพิ่มเ ติ ม จากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – กรกรฎาคม 2563

กรอบวงเงินงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 2.03 หมื่น ล้ า น บาท (20,345,643,000 บาท)

4. ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลก ร ะ ท บ จากการของ c o v i d-1 9 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

4.1 เพิ่มกลุ่มเป้าหม า ย เ ก ษตรกร

รวมถึงเกษตรกรที่ด้อยโอกาสและ ยั ง ไ ม่สามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านกา ร เ ก ษตร จำนวน 137,093 ราย

ทั้งนี้ ต้องเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ ข อ ง c o v i d -19 และผ่านการตรวจสอบความ ซ้ำ ซ้ อ น

กับผู้ได้รับสวัสดิการผ่านระบบข้ า ร า ช การของกรมบัญชีกลางและระบบประกันสั ง ค ม ของสำนักงานประกันสังคม

รวมทั้งมาตรการอื่นใดของรัฐที่เกี่ยว ข้อ งกั บ การจากผลกระทบขอ ง c o vi d -1 9 แล้ว

เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่มดังกล่ า ว เ ป็ นไปอย่างเท่าเทียม การดำเนินการดังกล่าวอยู่ภายใต้กรอบวงเ งิ น

และจำนวนเกษตรกลุ่มเป้าห ม า ยไม่เกิน 10 ล้านราย ตามมติคณ ะ รั ฐ ม น ต รีเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 มาก ไ ป ก ว่านนั้น ครม.ได้เห็นชอบในหลักการ

4.2 การข ย า ยเวลาการจ่ายเงินให้แก่เ ก ษต ร ก รที่ได้รับผลกระทบจา ก c o v i d-1 9 ที่ไม่สามารถขึ้นทะ เ บี ย น

และปรับปรุงทะเบียนเกษตรได้อย่ า ง ส มบูรณ์ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 จำนวนประมาณ 120,000 ราย

ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ขึ้นทะเบีย น เ ก ษ ต รกรไว้กับกรมส่งเสริมการเกษต ร ใ น รอบการผลิตที่ผ่านมาแล้ว

โดยมอบหมายให้กระทรวงเก ษ ต รและสหกรณ์ ดำเนินการลงทะเบียนเก ษ ต ร กรให้แล้วเสร็จภ า ย ใ น วั นที่ 15 กรกฎาคม 2563