รัฐพู ดถึ งโคร งก ารเราช นะ

เราชนะช่ วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบรอบ 2นี้ซึ่งเป็นการช่วยเหลือโดยโอนเงินตามจำน วน 7,000 บาทสำหรับผู้ที่มีร ายได้น้อยและผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมทั้งบัตรคนจ นกว่า 14 ล้านคนทั่วประเ ทศก็จะได้รับด้วยโดยโครงการนี้แบ่งเป็น 8 งวดดังนี้กลุ่มที่

1 ผู้มีร า ยได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปีจะได้รับวงเงินเราช นะ 675 บ าทต่องวดกลุ่มที่ 2 ผู้มีรายได้ระหว่าง 30,000 100,000 บาทต่อปี

จะได้รับวงเงินเราชนะ 700 บาทต่องว๑วงเงินเราชนะเริ่มโอนเข้าบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐงวดแรกเมื่อวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564และโอนต่อเนื่องทุกวันศุกร์ จนครบ 8 งวด โดยปัจจุบันมีการโอนเงิ นไปแล้ว 6 งวด

เหลือวงเงิน 2 งวดสุดท้ายจะโอนเข้าบัตรฯ ในปลายเดือนนี้ ได้แก่

วันที่ 19 มีนาคม 2564 วงเงิ นเร าช นะงวดที่ 7 โอนเข้ าบัตรค นจน

 

วันที่ 26 มีนาคม 2564 วงเงิ นเร า ช นะงวดที่ 8 หรืองวดสุดท้าย โอนเข้าบัตรคนจน

ซึ่งตอนนี้นั้นก็เหลือเพียง งวดในวันที่ 26 มีนาคมซึ่งเป็นวงช นะงวดที่ 8

หรืองวดสุดท้ายนั่นเองใครที่ได้รับแล้วอย า กจะได้เงิน

เพื่อไปซื้อของก็ใหญ่ก็สามารถใช้ได้เลยเพราะวงเ งินสะสมได้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคมเท่านั้นถ้าเกินจะถูกริบเงิ นคืนทั้งหมด