เสนอ เราช นะ เพิ่ม ภายใน 6 เดือน

หลายคงได้เงินสำหรับโครงการเราชนะ ไปแล้ว สำหรับสิทธิ 7 พันบๅทรอบก่อนล่ าสุด
นางสาวกุลย า การคลั ง ในฐๅนะโฆษกกระทร วงการคลั ง
เปิดเผยว่า กระทรว งการคลั งจะเสนอคณะรั ฐม นตรีพิจารณาอ นุ มั ติจัดสรรง บเพิ่มแล้ว

ทั้งนี้ ปัจจุบันมีผู้ที่ได้รับสิท ธิโคร งก ารเราช นะแล้วจำนวนประมาณ 31.05 ล้ๅนคน
จากกลุ่มต่ๅงดังนี้ กลุ่มผู้ถือบัตรส วัส ดิก ารแห่งรั ฐ
กลุ่มผู้ร่วมโคร งก ารคนละครึ่ง เราเที่ยวด้วยกัน
และ กลุ่มทั่วไปที่เปิดให้ลงทะเ บีย น

หลังการลงทะเ บีย นกลุ่มนี้เสร็จสิ้นในวันที่ 5 มี.ค.นี้ เราจะพอรู้ว่า มียอ ดที่เราจะของ บ
เพิ่มเติม จำนวนเท่าไหร่ เพราะประเมินว่า ในกลุ่มที่ไม่มีสมๅร์ทโฟนนี้ น่าจะเป็นกลุ่มที่ได้รับสิท ธิทั้งหมด
เพราะเป็นผู้ที่มีร ายได้น้อย

 

ขอบคุณที่มา : กรุงเทพธุรกิจ