ค น5ร าศีเตรี ยมถูกร างวัลใหญ่รับทรั พย์ก้อนโต

คอลัมน์ ด วงเด่นร ายวัน

โหรสมชาย เกี ยรต์ภร าดร

ลัคน าร าศีกรกฎ 16 กรกฎาค ม – 16 สิงหาค ม

 

ด วงชะต าให้โทษมากกว่าคุณ วันนี้อารมณ์หงุดหงิดหัวเสี ยง่าย ใครพูดจ าไม่เข้ าหูพร้ อมมีปากเสี ยงด้วยทันที

งานใหญ่อ าจเสี ยห ายเพร าะเสี ยเวลากับเรื่ องเล็กน้อย อยู่ท่ามกลางค นห มู ่มากระวั งเสี ยชื่อเสี ยง แต่ก ารเงิ นหมุนเวียนดี

ได้ล าภจ ากก ารเสี่ ยงโ ชค ค นรักไม่ทำให้ผิ ดหวัง สีแดงช่ วยเส ริมด วงให้มีโ ชคล าภ

ลัคน าร าศีสิงห์ 17 สิงหาค ม – 16 กันย ายน

ด วงชะต าให้คุณมากกว่าโทษ ตื่นขึ้นมาด้วยความสบ ายใจ รู้สึกเหมื อนงานไม่พอให้ทำในวันนี้ ศัตรูคู่แข่งจ้องเล่นงานไม่เอามาใส่ใจ

แต่ก ารเงิ นรั่วไหล ใช้บัตรเครดิตจ นเพลินมือ เสี่ ยงโ ชคมีโอก าสได้ลุ้นร างวัลก้อนโต ค นรักเอาแต่ใจไร้เห ตุผล สีทองช่ วยเส ริมด วงก ารเงิ นให้ดีขึ้น

ลัคน าร าศีพิจิก 16 พฤศจิก ายน – 15 ธันวาค ม

 

ด วงชะต าให้ทั้งคุณและโทษ ก ารงานไร้อุปสร รค ถือคติทำไปเรื่ อย เดี๋ยวก็เสร็จ ก ารเงิ นรับจ่ ายคล่องมือ รับเร็วแต่ก็จ่ ายเร็วเช่ นกัน

พูดคุยกับค นแปลกหน้ าระวั งเสี ยทรั พย์ แต่มีเก ณฑ์ได้ล าภจ ากความฝัน ความรักลงตัว ค นรักเอาใจเก่ง สีแดงช่ วยเส ริมด วงให้มีโ ชคล าภ

ลัคน าร าศีธนู 16 ธันวาค ม – 14 มกร าค ม

ด วงชะต าให้โทษมากกว่าคุณ ต้องควบคุมสติอารมณ์ได้ดี เพร าะศัตรูในที่ทำงานอาจชวนทะเล าะตั้งแต่เช้า ก ารเงิ นหมุนเวียนดีเป็นพิเศษ

เหม าะเสี่ ยงโ ชคทุกรูปแบบ มีโอก าสเงิ นก้อนโตไหลเข้ากระเป๋า ด้านความรักเป็นสีชมพูน่าอิ จฉ า ค นโสดพร้อมเปิ ดตัวค นรู้ใจ สีทองช่ วยเส ริมด วงก ารเงิ นให้ดีขึ้น

ลัคน าร าศีกุมภ์ 13 กุมภาพันธ์ – 14 มีน าค ม

ด วงชะต าให้คุณมากกว่าโทษ หลายค นได้รับความเชื่ อถือจ ากก ารทำงาน เสนองานต่อที่ประชุมได้รับก ารสนับสนุน ก ารเงิ นหมุนเวียนคล่องมือ

เสี่ ยงโ ชคเก็งกำไรได้ผลตอบแทนคุ้มค่ า สังสร รค์กับเพื่อนฝูงจะได้ลู่ทางทำมาหากินดี กลับบ้ าน ค นรักทำให้ยิ้มได้ทั้งวัน สีแดงช่ วยเส ริมด วงให้มีโ ชคล าภ

ข้อมูลhoroscope