ข่ าวดี ค นละค รึ่งเ ฟส 3 มาแ น่

น.ส.กุลย า ตันติเต มิท ผู้อำน วยการสำนักงานเศ รษฐกิจการค ลัง (สศค.)

โฆ ษกกระท รวงการคลัง กล่ าวถึงความคื บหน้าโค รงการค นละค รึ่งเ ฟส 3

ว่าผู้เคยได้รับสิ ทธิอยู่แล้วไม่ต้องลงทะเบี ยนใ หม่ โดยระบบจะเชื่ อมต่อด้วย

การให้ยืนยั นตัวตนก่อนใช้งา น อีกทั้งขณ ะนี้อยู่ระหว่างการพิจ ารณาขย าย

สิ ทธิการใช้จ่ าย ไปจนถึงการให้สิ ทธิการใช้จ่ ายเพิ่ มเติม

คร อบคลุ มทั้งร้ านค้ ารวมถึงบริการข นส่งสาธ ารณะ