รายละเอียดพร้อม! “ออมสิน” เปิดให้กู้ สินเชื่อโครงการสำหรับประชาชน และ ผู้ประกอบการรายย่อย เยียวยาโควิดรอบใหม่ ลงทะเบียนขอกู้ยืมเงินได้แล้ว หมดเขต30 มิ.ย.64

“ธนาคารออมสิน” เป็นหนึ่งในสถาบันการเงินใต้กำกับกระทรวงการคลัง ที่ขานรับนโยบายรัฐ ช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์ “โควิດ-19”

สำหรับการระบาดในระลอกใหม่นี้ “ออมสิน” ได้ขย ายระยะเวลาการให้ “สินเชื่อ” 5 โครงการ ที่บางโครงการเคยปิดรับลงทะเบียนไปแล้ว

“กรุงเทพธุรกิจออนไลน์” รวม “สินเชื่อ” ธนาคารออมสินที่จะกลับมาเปิดให้ลงทะเบียน ไปจนถึง 30 มิ.ย. 64 หรือจนกว่าวงเงินจะเต็ม ซึ่งมีหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ต้องพิจารณาตามรายละเอียดดังนี้

1. สินเชื่อฉุกเฉิน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มี “อาชีพอิสระ”

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อเบื้องต้น

– สัญชาติไทย และอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ทั้งนี้เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลากู้แล้วอายุต้องไม่เกิน 70 ปี
– ผู้ประกอบอาชีพอิสระนอกภาคการเกษตร (เช่น พ่อค้าแม่ค้า ลูกจ้าง/รับจ้างทั่วไป ขับแท็กซี่ มัคคุเทศก์ เป็นต้น)
– มีรายได้ไม่เกินเดือนละ 30,000 บาท
– มีที่อยู่อาศัยแน่นอนที่ติดต่อได้
– ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิດ-19

เงื่อนไขสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ

– วงเงินสินเชื่อ: 10,000 บาท
– อัตราดอกเบี้ย: อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) 0.10% ต่อเดือน
– การชำระคืน: ระยะเวลาให้กู้ไม่เกิน 2 ปี ปลอดการผ่อนชำระหนี้ใน 6 งวดแรก เริ่มชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในงวดที่ 7 โดยหักเงินชำระจากบัญชีเงินฝากของผู้กู้
– ระยะเวลาขอสินเชื่อ: ระยะเวลาอนุมัติเงินกู้และจัดทำสัญญา สิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2563 หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการจำนวน 20,000 ล้านบาท
– หลักประกัน: ไม่ต้องมีหลักประกัน

2. สินเชื่อเสริมพลังฐานราก

คุณสมบัติของผู้ขอ “สินเชื่อเสริมพลังฐานราก”

– เป็นลูกค้าสินเชื่อของธนาคารออมสิน หรือปิดบัญชีมาแล้วไม่เกิน 3 ปี
– เป็นผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ประกอบการอาชีพอิสระ เช่น ค้าขาย อาชีพด้านบริการอายุ 20 ปีขึ้นไป เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ต้องชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี
– ผู้มีรายได้ประจำ เช่น พนักงาน ลูกจ้างหน่วยงานเอกชนที่มีเงินเดือนประจำ อายุ 20 ปีขึ้นไป เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ต้องชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 60 ปี
– ผู้ได้รับผลกระทบจาก “โควิດ-19” เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้
– ไม่เป็นลูกจ้าง หรือพนักงานของธนาคารออมสิน
– ไม่เป็นผู้ได้รับรายได้ประจำจากหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ

เงื่อนไขสินเชื่อ เสริมพลังฐานราก

– วงเงินกู้ สูงสุดไม่เกินรายละ 50,000 บาท
– อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน (Flat Rate) กรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ให้คิดเพิ่มอีกร้อยละ 0.50 ต่อเดือน ของเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระ
– ชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นงวดรายเดือน สูงสุดไม่เกิน 3 ปี (30 งวด) ระยะเวลาปลอดชำระหนี้ 6 งวดแรก (เงินต้นและดอกเบี้ย)
– ไม่ต้องค้ำประกัน
– ต้องชำระหนี้ด้วยการหักบัญชีเงินฝาก โดยผู้กู้ทำหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากที่ได้รับระบุไว้เพื่อชำระหนี้ ซึ่งผู้กู้ต้องนำเงินฝากเข้าบัญชีที่ยินยอมก่อนวันครบกำหนดชำระเงินงวด

 

3. SMEs มีที่ มีเงิน

คุณสมบัติผู้ขอ “สินเชื่อ SMEs มีที่ มีเงิน”

– เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
– นิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย

4. สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำช่วย SMEs ภาคท่องเที่ยว

 

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำช่วย SMEs ภาคท่องเที่ยว

– ผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศซึ่งมีบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นเกินกว่า ร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน
– ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและ Supply Chain เช่น ร้านอาหาร ธุรกิจสปา นวดแผนไทย รถรับจ้างนำเที่ยว เกสต์เฮ้าส์ โฮสเทล ฯลฯ
– ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการระบาดของ COVID-19
– ประกอบกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
– ปัจจุบันยังประกอบกิจการ และมีความสามารถในการชำระหนี้ตามที่ธนาคารกำหนด

ทั้งนี้ เป็นการให้สินเชื่อใหม่แก่ลูกค้าเดิมหรือลูกค้าใหม่ และไม่ใช่ลูกหนี้ที่โอนหนี้ (Re-finance)

เงื่อนไขสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำช่วย SMEs ภาคท่องเที่ยว

– วงเงินโครงการรวม 5,000 ล้านบาท
– วงเงินสินเชื่อต่อราย ไม่เกินรายละ 500,000 บาท
– อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.99 ต่อปี
– หลักประกัน บุคคลที่ธนาคารเชื่อถือค้ำประกันเต็มวงเงิน
– ระยะเวลากู้ยืมสูงสุดไม่เกิน 5 ปี โดยสามารถปลอดชำระเงินต้นได้สูงสุด 1 ปี

 

5. Soft Loan ฟื้นฟูท่องเที่ยวไทย

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ Soft Loan ฟื้นฟูท่องเที่ยวไทย

– เป็นผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และ Supply Chain

เงื่อนไขสินเชื่อ Soft Loan ฟื้นฟูท่องเที่ยวไทย

– วงเงินสินเชื่อรวม 10,000 ล้าน คงเหลือ 7,800 ล้านบาท
– อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี
– วงเงินสูงสุด 100 ล้านบาท

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ธนาคารออมสิน 1115 หรือ https://www.gsb.or.th/