6 ปีเกิ ดด วงก ารงานก ารเงิ น ดีกำลังจะหมดห นี้สิ น

เปิ ดด วง 6 ปีเกิ ด หมอกฤษณ์ คอนเฟิร์ม เปิ ดด วงเดือน เมษายน 2564 สำหรับ

“ค นเกิ ดปีชวด ปีข าล ปีเถ าะ ปีมะเมีย ปีวอก ปีระก า”

ต ามตำร า ขงเบ้ง ในเดือนเมษายนนี้ ได้ฉันทลักษณ์อันดับที่ 38 “ค นโซ ได้อาหาร”

“ค นโซ ได้อาหาร” ค นโซหม ายถึง ค นที่หิว ผอมแห้ง แ รงน้อย หรือค นที่อาจจะมีปั ญห าเ รื่ อ งของก ารทำมาหากิน

มีปั ญห าเ รื่ อ งก ารหาเงิ น หาทอง มีปั ญห าเ รื่ อ งทรั พย์สิ นเงิ นทอง จึงเรียกว่าค นโซ เมื่อค นโซ ได้อาหาร มันอ่ า นได้ว่า

ถ้าที่ผ่ านมาตอนนี้ หรือตัวท่านเองในปัจจุบันนี้ รู้สึกว่าตัวเองมีปั ญห าด้ านก ารเงิ น รู้สึกว่าก ารกินอยู่ มันช่างติดขัด

มันช่ างไม่สมหวัง ผิดหวัง พล าดหวัง อัตคัด เต็มไปด้วยห นี้สิ น หมุนเวี ยนก ารเงิ นไม่ทัน ในเดือนเมษายนนี้ จะได้เงิ น ได้ทอง

จะผ่ านพ้นวิกฤติในเ รื่ อ งของก ารเงิ น ในเ รื่ อ งของห นี้สิ นไปได้อย่ างเด่ นชัด และก็ชัดเจ นจริง เพร าะฉะนั้นค นโซได้อาหาร นี่เป็นความหม ายที่ดี

ซัดเซพเนจรไป ก็ได้โอก าส นั่นหม ายความว่าที่ผ่ านมา ท่ านรู้สึกว่าตัวท่ านนั้นมันไร้ซึ่งเข็มทิศ ไม่รู้ว่าจะไปไหน

ไม่รู้ว่าทำอะไร ก็จะมีโอก าส ได้โอก าส เดือดเนื้อร้อนใจด้ านก ารเงิ น ก็จะได้เงิ น มีปั ญห าห นี้สิ น ก็เริ่มจะปลดห นี้ปลดสิ นได้

รู้สึกว่าตัวเองทำมาหาได้ติดขัด ฝืดเคือง ลำบ าก ก็เริ่มค้ าข ายได้ดีขึ้น ทำมาหากินได้ดีขึ้น

สัญลักษณ์ของท่ านขงเบ้งทำน ายอย่ างนี้ ย ามโ ชคไม่เข้ าข้ างเหมือนค นโซ ครั้นมีค นให้อาหารนั้นห ายหิว

เมื่อท้องอิ่มจิตใจย่อมเบิกบ าน ความวิกตกเศร้ าโศกบ่อย เลื อนห ายไป มันทำน ายอย่ างไรได้บ้ าง

 

ย ามโ ชคไม่เข้ าข้ างเหมือนคนโซ ที่ผ่ านมานั้น คุณอาจจะโ ชคไม่เข้ าข้ าง ทำอะไรไม่มีจุดมุ่งหม าย

เหมือนค นโซซัดโซเซ ก ารเงิ นก ารทองฝืดเคือง ห นี้สิ นล้นพ้นตัว มันก็เหมือน ค นหิวโซ เวลาโ ชค

 

ไม่เข้ าข้ าง ทำอะไรก็ไม่ดี ทำอะไรก็ไม่เด่น ทำอะไรก็ติดขัดไปหมด ผอมแห้ง แ รงน้อย เหนื่ อย

ท้อใจ เ บื่ อชีวิต เ บื่ อไปหมดทุกสิ่งทุกอย่ าง เหมือนค นไร้จุดหม าย ก็คือ ค นโซซัด โซเซ นั่นแหละ