แนะ 3 วิธี เส ริมด วงให้ปังสุดฉุดไม่อยู่สำหรับค นเกิ ด5ร าศี

หมอช้าง แนะ 3 วิธี 5 ร าศี เส ริมด วงรับดาวพฤหัส ให้ปังสุดฉุดไม่อยู่

วันที่ 27 มีน าค ม หมอช้าง ทศ พ ร ศรีตุลา เผย 29 มีน าค ม 2564

(เวลา 11.48 น.) ดาวพฤหัสบดีย้ ายร าศี 5 ร าศีรับผลบวก ได้แ ก่

ร าศีกุมภ์ (13 กุมภาพันธ์ – 14 มีน าค ม) ด วงดีที่สุดในรอบ 12 ปี

ร าศีเมษ (14 เมษยน – 14 พฤษภาค ม) ได้โ ชคแบฟลุค เข้ ามาไม่ค าดฝัน

ร าศีสิงห์ (17 สิงหาค ม – 16 กันย ายน) ความรักดีมีเฮ โดดเด่ นเป็นที่สุด

ร าศีเมถุน (15 มิถุน าย น – 16 กรกฎาค ม) ลืมต าอ้าปากได้ รุ่งเรื องก้ าวหน้ า


ร าศีตุล (18 ตุลาค ม – 16 พฤศจิก ายน) วิกฤตผ่ านพ้น ความวุ่นว ายจ างห าย

3 วิธีเส ริมด วงชะต ารับด าวพฤหัส

ถวายดอกดาวเรือง สวดมนต์หน้ าหิ้งพระ หรือจัดของไหว้ ด้วยผลไม้สีเหลือง 5 ผล

ทำบุญที่เกี่ ยวข้องกับโ รงพย าบ าล เช่ น โ รงพย าบ าลสงฆ์ ด้วยเ ลขกำลังของดาวพฤหัส คือเ ลข 5 หรือ 19

ของพรพระพุทธรูปป างสม าธิ หมั่นดูแลบุพก ารี