2ร าศีเตรี ยมเฮภ าระหนักที่มีจะหมดไป

หลังดาวพฤหัสย้ าย 29 มี.ค. หมอช้ าง อาจ ารย์ทศ พ ร ศรีตุลา

บอกไทยรั ฐออนไลน์ ว่าปีนี้มีดาวใหญ่ย้ ายเพี ยงครั้งเดียว

และหลังจ ากที่วันที่บอกไป 2 ร าศี หลังจ ากนี้ไปชีวิตดี พบทางสว่ าง

เหมื อนยกภูเข าออกจ ากอก ภ าระที่เคยหนักอึ้ งจะหมดไป

พบทางออก ความช่ วยเหลือที่ดีรออยู่ ไม่ต้องกังวล

ได้แ ก่

1. ร าศีเมษ 14 เม.ย.-14 พ.ค.

2. ร าศีสิงห์ 17 ส.ค.-16 ก.ย.