หมอลักษณ์ ฟันธง 5ร าศีปังสุดร วยสุด ในรอบปี

ทำอะไรไม่ประสบผลสำเร็จ แต่หลังจ าก 29 มีน าค ม ปี 64 นี้ อ.ลักษณ์ ร าชสีห์

บอกว่าร าศีไหนบ้ างจะมีเก ณฑ์จ ากร้ ายกล ายเป็นดี เงิ นจะไหลมาเทมา ด วงชะต าข าปังสุดในพ.ศ.นี้แล้ว

1. ร าศีมังกร ผู้ที่เกิ ด 16 มกร าค ม – 12 กุมภาพันธ์

มีเ รื่ อ งเปลี่ ยนแป ลงครั้งใหญ่ เ รื่ อ งคิดไว้ว่า ได้ทำ มันก็ ลมที่พัดผ่ าน พอไปได้แต่ยังไม่ถึงสุด

หากผ่ าน 29 มีน าค มไป ด วงจ ากร้ ายจะกล ายเป็นดี มีโอก าส มีโ ชคล าภ ตอนนี้ค นร าศีมังกรต้องหาอะไรแตะ

หรือ จับจ้อง แล้วจะสาม ารถไปได้เลย ค นเกิ ดร าศีมังกร มีโอก าสร วย จ ากนี้ไป 2 ปี มีเป้าหม ายชัด

ทั้งในเ รื่ อ งก ารเงิ น ก ารงาน เ รื่ อ งความรัก ไม่มีปั ญห า ไม่มีค นสกัด แต่จะมีอยู่ 1 เ รื่ อ งคือก ารซ่อมแซมสิ่งต่ าง ภายในบ้ าน หรือร่ างก าย

2. ร าศีมีน ผู้ที่เกิ ด 14 มีน าค ม – 12 เมษายน

ค นเกิ ดร าศีมีนจะมีอาก ารเ บื่ อ หมดอารมณ์ เ บื่ อความจุกจิกของค น ไม่มีอ ารมณ์อย ากที่จะทำอะไร

หลังจ าก 29 มีน าค มจะเริ่มเปลี่ยนแปลง เ รื่ อ งที่เคยลืมไป ย้อนให้กลับมาทำอีกครั้ง ที่เคยไปไม่ได้ไป

จะได้ไป ที่เคยเป็นไม่ได้เป็น ที่เคยย ากจะได้ง่ าย เ รื่ อ งก ารงานที่บอกว่าย าก หากได้คือได้เลย

อย่ างค าดไม่ถึง เงิ นจะเข้ ามาอย่ างยิ่งใหญ่ จะมีเงิ นแบบไม่ค าดคิด

3. ร าศีเมษ ผู้ที่เกิ ด 13 เมษายน – 13 พฤษภาค ม

ด วงเหมือนจะดี สำหรับร าศีเมษจะดูว่าด วงดีหรือร้ าย ให้ดูที่สถ านก ารณ์โลก ค นที่เกิ ดร าศีเมษปีที่ผ่ านมา

เจอเ รื่ อ งเ ล วร้ าย หลายเ รื่ อ ง หลังวันที่ 29 มีน าค ม เป็นต้นไป ด วงจะเกิ ดผลทุกประก าร ยกเว้นค นรอ

ค นไม่ทำอะไร และจะเด่ นชัดมากยิ่งขึ้นเมื่อผ่ านเทศก าลสงกร านต์ปีนี้ ก ารงาน มีมุมที่ได้ง านชัดเจ น

เริ่มต้นงานให ม่ มีโอก าสเปลี่ ยนแป ลง ความรัก มีความสุข มีความเข้ าใจมากขึ้น

สุขภาพต ามพื้นด วง เ รื่ อ งคว ามเครี ยด หากปล่ อยวางไปก็จะจบ

4. ร าศีพิจิก ผู้ที่เกิ ด 16 พฤศจิก ายน – 15 ธันวาค ม

 

หลังวันที่ 29 มีน าค ม ด วงชะต าจะดี ที่ไม่มีงานก็จะมีงาน ที่ว่างงานก็จะมีงานเข้ ามา ที่มีงานอยู่แล้วก็จะมีงานให ม่มาเสนอ

ร าศีพิจิกจะมีอาก าร เ บื่ อ เซ็ง เหนื่ อยล้า อยู่ช่ วงหนึ่ง แต่หากเดือนมีน าค มเป็นต้นไป ทุกอย่ างจะขยับไปในทางที่ดี

ก ารเงิ นก็มีโอก าสที่จะได้เงิ นทั้งของเดิมและให ม่ มีเก ณฑ์กู้ผ่ าน เ รื่ อ งของความรัก จะมีความสุข

ทั้งความรักที่มีต่อตัวเอง ต่อค นรอบตัว หรือค นรอบตัวมีต่อเร า เรียกว่าไมตรีจิตมิตรสัมพันธ์

5. ร าศีธนู ผู้ที่เกิ ด 16 ธันวาค ม – 15 มกร าค ม

ตั้งแต่เดือน พฤศจิก ายน 63 จ นถึงในขณะนี้ จะมีอาก ารเบื่ อ เซ็ง ร าศีธนูไปต่อก็ไม่ได้ กลับหลังก็ไม่ได้

แต่หลัง 29 มีน าค ม ด วงจะดีขึ้น ชีวิตมีก ารเปลี่ ยนแป ลง เ รื่ อ งงานมีโอก าสมีข้อเสนอให ม่ จ ากงานที่ทำ

หรืองาน ก็จะมีช่องทางให ม่ แต่ก ารเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หรือเริ่มต้น ต้องรอไปก่อน ความรัก จะเ บื่ อเซ็งค นรัก

สิ่งหนึ่งที่จะทำให้เกิ ดก ารเปลี่ ยนแป ลงคือ หาเพื่อนหรือหามิตร

ข้อมูลthairath