ครม.อนุมัติ “โครงการ เ ร า ชนะ” รับ 7,0 0 0 อีก 2.4 ล้านคน

ทางด้านของคณะรัฐมนตรีและกระทรวงการครางก็มีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือในวันที่ 20 เมษายนนี้จะนำเสนอแนวทางช่วยเหลือเยียวย าประชาชนจากผลกระทบ โควิດ-19 เนื่องจากทางรัฐมนตรีและกระทรวงการทางได้ประเมินออกมาแล้วว่าโควิດรอบที่สาม

แผลวงกว้างไปยังทั่วประเทศแล้วจึงทำให้แต่ละจังหวัดเดือดร้อนจากการใช้ชีวิตการทำมาหากินไม่ว่าพนักงานบริษัทก็จะเริ่มตกงานอาชีพอื่น ทำการค้าขายย ากขึ้นทุกวันตอนนี้ได้มีการเสนอให้ต่ออายุวงเงินมาตรการในการเยียวย า

คือโครงการเราชนะออกไปอีกหนึ่งถึงสองเดือนจะเริ่มแจกวันที่ 31 พฤษภาคมนี้จะเป็นที่สุดในเดือนมิถุนากับกรกฎาคมนี้ซึ่งจะมีการเพิ่มเงินทุ่มเพื่อช่วยเหลือประชาชนอยู่ที่ 100,000 ถึง 200,000 ล้านบาทและจะได้ดำเนินการต่อเนื่องได้อย่างทันที

สำหรับวันนี้ก็อาจจะเป็นเพียง การต่ออายุการใช้งานหรือจะเพิ่มวงเงินรอบใหม่ประชาชนหลายหลายท่านคิดว่าอย่างไรและจะมีการเยียวย าให้อีกเท่าไหร่สามารถเอาความคิดเห็นกันมาได้นะคะ

เพื่อไม่พาดต่อการจะเยียวย าเราชนะเพิ่มอีกสองเดือนหรือขั้นตอนการต่อสิทธิ์เพื่อจะรับเงินเยียวย าอีกท่านสามารถติดตามข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ของเราชนะได้โดยตรงซึ่งจะมีการออกมาชี้แจงการเพื่อนไหวและการลงทะเบียนรับสิทธิ์เพิ่มอีก