3วันเกิ ด ด วงการเงิ นขาขึ้นสุด

ออร่าด วงเศ รษฐีจับ สำหรั บคน 3 วันเกิ ด “ด วงการเงิ นขาขึ้น” หยิบจั บอะไรก็เป็นเงิ นเป็นทองที่สุด

ซึ่ง อ.ปอนด์ โหร ามหาเว ทย์ ทำน ายแล้วเป็นคนที่ด วงการเงิ นขาขึ้นมากที่สุดในครึ่งเดือนแรกนี้

คนเกิ ดวันอังคาร

แสดงว่าช่วงนี้เป็นช่วงขาขึ้นทางการเงิ นก็ว่าได้เพร าะไม่ว่าคิดอ่ า นหรือหยิบจั บอะไรก็เป็นเงิ นเป็นทองไปเสี ยหมด

คนเกิ ดวันศุกร์

เรียกว่าการเงิ นไม่ได้มีปั ญหาอะไร ยังคงใช้จ่ ายได้อย่ างสบ าย แถมยังมีเงิ นเหลือพอที่จะทำอะไร

เพื่อซื้อความสุขหรือจั บจ่ ายใช้สอยเพื่อความบันเทิงใจได้อีกด้วย

คนเกิ ดวันเสาร์

เรี ยกได้ว่าสถ านะการเงิ นก็ยังมั่นคงดี มีกินมีใช้และเห ลือเก็บ