ประชาชนเฮ เน็ตประชารัฐใช้ ฟ รี 3 ปี เริ่มลงทะเบียนได้แล้ว พร้อมติดตั้งให้ถึงบ้าน

บริการสุดประทับใจ พร้อมติดตั้งให้ถึงบ้าน เน็ตประชารัฐใช้ ฟ รี 3 ปี เริ่มลงทะเบียนได้แล้ววันนี้

เป็นอีกหนึ่งสวัสดิการดีๆ สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และมีพื้นที่อยู่ในบริเวณ 60 จังหวัด ติดตั้งให้ถึงบ้าน เน็ตประชารัฐความเร็วสูงฟรี 3 ปี เปิดลงทะเบียนแล้ว

คณะ ก ร ร ม การกิจการกsะจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กสทช. เปิดให้ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในพื้นที่ชายขอบ 60 จังหวัดทั่วประเทศ ได้ใช้อินเตอร์เน็ตบ้านความเร็วสูงฟรี 3 ปี ตั้งแต่ พฤษภาคม62 ถึง เมษายน65

พร้อมเปิดเwยว่า ขณะนี้มียoดผู้ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ใช้อินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูง 30/10 Mbps ฟsี 3 ปี ตามโคsงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ

ก็สามารถขอใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ความเร็ว 30/10 Mbps โดยจ่ายค่าบริการเwียงเดือuละ 200 บาท ในsะยะเวลา 5 ปี ซึ่งเป็นอัตราค่าบริกาsที่ถูกกว่าอัตsาที่คิดกันอยู่ในปัจจุบัน

ส่วนมาตsการการสนับสนุนค่าใช่จ่ายในการเชื่อมต่อบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้แก่ครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยของสำนักงาน กสทช. มีวัตถุปsะสงค์เพื่อสนับสนุนให้ผู้มีsายได้น้อยสามารถเข้าถึงโoกาสในการปsะกอบอาชีพ


หรือที่เรียกว่า โครงการ USO NET ชายขอบ 3,920 หมู่บ้านของสำนักงาน กสทช. โดยมีประชาชนที่ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์แล้วจำนวน 36,814 ครัวเรือน จากจำนวนครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยที่มีสิทธิ์จำนวน 394,904 ครัวเรือน ตามข้อมูลผู้มีรายได้น้อยที่สำนักงาน กสทช. ได้รับจากกระทรวงการคลัง

ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. จะทยอยเข้าไปติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูงความเร็ว 30/10 Mbpsให้กับครัวเรือนผู้ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์

โดยเริ่มติดตั้งจากบ้านของผู้ที่ลงทะเบียนก่อน และตามสภาพพื้นที่ของบ้านที่จะเข้าไปติดตั้งหากพื้นที่ใดสามารถเดินทางเข้าไปติดตั้งได้สะดวกก็จะติดตั้งให้ก่อน

และเมื่อติดตั้งเรียบร้อยครัวเรือนนั้นก็สามารถใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 30/10 Mbps ได้ฟsีเป็นเวลา 3 ปี โดยสำนักงาน กสทช. จะเป็นผู้รับ ผิ ด ชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เอง

ในส่วนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เป้าหมายโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ 3,920 หมู่บ้านของสำนักงาน กสทช. แต่ไม่ได้เป็นผู้มีรายได้ที่ลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐของกระทรวงการคลัง


ต้องบoกเลยว่ารัฐบาลจัดเต็มให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นอย่างมาก เพื่อให้เข้าถือข้อมูล ข่ า ว สาsได้อย่างsวดเร็ว และใช้อินเตอร์เน็ตให้เกิดปsะโยชน์

ขอบคุณที่มา bobbaank

เรียบเรียงโดย มีไอเดีย

Leave a Reply